Image default
Επιχειρήσεις

Καραμολέγκος: Στα €10,37 εκατ. αυξήθηκαν τα EBITDA στο 9μηνο

H εταιρεία “Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ”, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 09.11.2021 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2021, την επίδραση της αύξησης του ενεργειακού κόστους καθώς και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν σημαντικά σημάδια βελτίωσης σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας από τις αρχές του έτους παρότι η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 συνεχίζεται.

Η επίδοση της Εταιρείας και της θυγατρικής στη Ρουμανία δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την εξάπλωση του κορονοϊού από πλευράς πωλήσεων και λειτουργίας ενώ η θυγατρική Απολλώνιόν ΑΒΕΕ εμφανίζει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης τόσο από πλευράς πωλήσεων όσο και σε όρους κερδοφορίας. Στα ανωτέρω ,θετικά έχει συμβάλει το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού που ξεκίνησε το 2021 καθώς και η βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των εργαζομένων της , η απρόσκοπτη λειτουργία της καθώς και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Ειδικότερα:

• Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος, τίθεται αμέσως σε υποχρεωτική καραντίνα το προσωπικό που βρίσκονταν σε άμεση επαφή με το κρούσμα και γίνονται PCR tests με δαπάνη της εταιρείας.

• Οι εργαζόμενοι στα γραφεία διοίκησης, εργάζονται τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής όπως προβλέπονται από τις υγειονομικές αρχές, όπου απαιτείται εργάζονται σε βάρδιες λαμβάνοντας παράλληλα ειδικές ρυθμίσεις για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή για εργαζόμενους που μπορεί να αισθάνονται αδιαθεσία ή να θεωρούν πιθανή την έκθεσή τους στον ιό, προστατεύοντας τους ίδιους και τον κοινωνικό τους περίγυρο.

• Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας .

• Έχει αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η επικοινωνία με βασικούς συνεργάτες μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε αξιολόγηση των δυνητικών και πραγματικών επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και την οικονομική επίδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη σειρά εκτιμήσεων και παραδοχών αναφορικά με την αύξηση των τιμών σε πρώτες ύλες , υλικά συσκευασίας καθώς και αυξήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, προκειμένου να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου, η Εταιρεία έχει επιτύχει σταθερή τιμή για ολόκληρο το 2021 από τις αρχές του έτους. Αντίστοιχα, στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η Εταιρεία μέσω έγκαιρων διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές πέτυχε τη διατήρησή σταθερής τιμής αγοράς για το επτάμηνο του 2021 ενώ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή αγοράς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες που ξεπέρασε το 25%.

Από το μήνα Οκτώβριο και μετά , οι προβλέψεις για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζουν ραγδαία αύξηση , με τις τιμές να ξεπερνούν τα €200/MWh ενώ οι συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Εταιρεία για τη νέα χρονιά εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα σημειώνονται σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές των πρώτων υλών (όπως ενδεικτικά σε άλευρα και έλαια ) και υλικών συσκευασίας , οι οποίες επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο από την αύξηση του κόστους μεταφοράς διεθνώς. Αποτέλεσμα των ανωτέρω , είναι η σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής καθώς και του κόστους αγοράς εμπορευμάτων για τις εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και της Εταιρείας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητες τους στο παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Βάσει των ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί στις ελάχιστα δυνατές ανατιμήσεις των προϊόντων της , έχοντας απορροφήσει σημαντικό τμήμα του αυξημένου κόστους παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση δεν υφίσταται καμία ανησυχία στο παρόν στάδιο αναφορικά με την συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Ομίλου.

Εντός του γ’ τριμήνου 2021 , τέθηκε σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής καθώς και το νέο κτίριο αποθήκευσης και διανομής της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητα της. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Εταιρεία προέβη σε σύναψη δύο μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε συνολικού ποσού €20,0εκ.

Το πρώτο δάνειο ποσού €14,2εκ είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Υποδομών, δωδεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών και σταθερό επιτόκιο δανεισμού. Το δεύτερο δάνειο ποσού €5,8εκ, είναι δωδεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού.

Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση αποπληρωμής και για τα δυο δάνεια είναι καταβλητέα τον Σεπτέμβριο του 2023 ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία. Επίσης , η Εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2021 προέβη στη σύναψη σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων ( interest rate swap ) για την αντιστάθμιση του επιτοκιακού της κινδύνου.

Εννιάμηνο:

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας και του Ομίλου για το εννιάμηνο του 2021 (01.01-30.09.2021) έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

•Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 63.334 χιλ. € έναντι 57.657 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι 9,85% υψηλότερες.

•Ο ρυθμός αύξησης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) βελτιώθηκε και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 4.203 χιλ. € έναντι 3.956 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,27%, ήτοι σε 8.738 χιλ. € έναντι 8.544 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

•Τα κέρδη πριν τη φορολογία (EBT) αυξήθηκαν σε σχέση με το εννιάμηνο του 2020, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος ανήλθαν σε 2.716 χιλ. €, έναντι κερδών 1.950 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

ΟΜΙΛΟΣ:

•Ο ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών βελτιώθηκε καθώς οι πωλήσεις ανήλθαν σε 78.481 χιλ. € έναντι 71.374 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι 9,96% υψηλότερες..

•Ο ρυθμός αύξησης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) βελτιώθηκε κατά 46,97%, και σε απόλυτα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε 4.154 χιλ. € έναντι 2.827 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020

. •Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,15%, ήτοι σε 10.371 χιλ. € έναντι 9.769 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

• Τα κέρδη πριν τη φορολογία (EBT) αυξήθηκαν σε σχέση με το εννιάμηνο του 2020, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος ανήλθαν σε 1.872 χιλ. €, έναντι κερδών 155 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Όσον αφορά τις θυγατρικές του Ομίλου, η “Karamolegos Bakery Romania SA” δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και συνεχίζει την ανοδική της πορεία με αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 20,7%.

Η “Απολλώνιον ABEE”, όπως είχαμε αναφέρει και στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2021 ακολουθεί ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παρότι έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία , με ποσοστό 10,9% ενώ τα κέρδη προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ( EBITDA ) αυξήθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2020 θα πρέπει να τονιστεί ότι το εννιάμηνο του 2020 ήταν θετικά επηρεασμένο κατά περίπου €1,6εκ με τα έκτακτα κέρδη από την επιστροφή φπα προερχόμενο από συναλλαγές με τον όμιλο Μαρινόπουλο , την πώληση παγίων και την απόσβεση εσόδων επιχορηγήσεων.

Γ’ τρίμηνο:

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες της Εταιρείας και του Ομίλου στο Γ’ τρίμηνο του 2021 (01.07-30.09.2021) έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

•Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 21.354 χιλ. € έναντι 19.003 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,37%.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 1.279 χιλ. € έναντι κερδών 1.595 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

•Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2.832 χιλ. € έναντι 3.258 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

•Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 791 χιλ. €, έναντι κερδών 843 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

ΟΜΙΛΟΣ:

•Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 26.056 χιλ. € έναντι 23.454 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1%.

•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 1.206 χιλ. € έναντι κερδών 1.092 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 3.174 χιλ. € έναντι 3.597 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

•Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 498 χιλ. €, έναντι κερδών 118 χιλ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην σύγκριση των αποτελεσμάτων του εννιαμήνου η “Karamolegos Bakery Romania SA” συνεχίζει την ανοδική της πορεία και στο γ’ τρίμηνο του 2021.

Οι περιορισμοί που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση της Ρουμανίας τον Νοέμβριο του 2021 λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊου , αναμένεται να έχουν περιορισμένη επίδραση στα αποτελέσματα της χρονιάς.

Σχετικα αρθρα

Γιάννης Καντώρος (Interamerican): Χρονιά προκλήσεων και αύξησης του κύκλου εργασιών

admin

Κρίστιαν Χατζημηνάς (ΕΕΝΕ): Μείωση μη μισθολογικού κόστους σε εταιρείες και εργαζομένους που επενδύουν σε δεξιότητες

admin

Λιανός (Επιτροπή Ανταγωνισμού): Περισσότεροι από ποτέ οι έλεγχοι τα τελευταία 2 έτη

admin

ΤΖΟΚΕΡ: 6 εκατ. στο τζακ ποτ της Κυριακής 14/8 

admin

Αριστοτέλης Παντελιάδης: Επεκτείνει τις δραστηριότητες της METRO ΑΕΒΕ

admin

Riviera Tower: O υψηλότερος και πράσινος ουρανοξύστης της Μεσογείου

admin

ΠΣΕ: Νέα άνοδος 59,8% στις ελληνικές εξαγωγές τον Ιούνιο 2022 (πίνακες)

admin

CPI: Διαπραγμάτευση μετοχών από το stock option plan από 18/8

admin

CPI: Στις 18/8 η έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

admin

Αποζημιώσεις σε όσους έχασαν την πτήση τους δίνει το αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ (vid)

admin

ΠΑΕ ΑΕΚ: Συνεχίζεται η χορηγική συνεργασία με την Volton και το 2022- 2023  

admin

H ΕΚΤΕΡ ανέλαβε έργο αξίας 1,22 εκατ. ευρώ στην Τζια

admin