Image default
Οικονομία Τράπεζες

Νέες οδηγίες προς τράπεζες για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν στις καθημερινές συναλλαγές των τραπεζών έχουν δημιουργήσει μια ουρά ερωτημάτων προς την Κομισιόν, τα οποία έχει προηγουμένως “φιλτράρει” η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η λίστα με τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις κυρώσεις, με πάγωμα λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, συνεχώς αλλάζει.

Ο οικονομικός και τραπεζικός αποκλεισμός της Ρωσίας είναι ελεγχόμενος και μπορεί να φτάσει στον απόλυτο αποκλεισμό. Οι όποιες “τρύπες” ή “παράθυρα” υπάρχουν παραμένουν για λόγους μη διακοπής ενέργειας και για άλλους στρατηγικούς λόγους πίεσης ή σταδιακής πίεσης. Αυτά, όμως, τα παράθυρα εκμεταλλεύονται κάποιες οντότητες που συνδέονται εμμέσως με ρωσικά συμφέροντα που θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί. Την ίδια στιγμή, οι κυρώσεις προκαλούν προβλήματα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, όπως οι πρόσφυγες, που δεν θα έπρεπε να είχαν αποκλειστεί.

Έτσι, ταυτόχρονα επιβάλλονται κυρώσεις για μη σωστή τήρηση των κυρώσεων, δίνονται εξαιρέσεις, ενώ κάποιες χώρες προσπαθούν να βρουν ένα πιο ευέλικτο σχήμα, το οποίο θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και εξασφάλιση από τους κινδύνους. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, την ΤτΕ) για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή αυτών των κυρώσεων από όλα τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΑ θα συλλέγει ερωτήματα σχετικά με το εύρος των κυρώσεων, όπως αυτά ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, και θα τα αποστέλλει προς απάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, η ΕΒΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί στενά την κατάσταση με στόχο τη λήψη μέτρων που απαιτούνται για τον μετριασμό των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων κινδύνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Οδηγίες

Οι οδηγίες της ΕΒΑ περιλαμβάνουν:

Πρώτον, οι τράπεζες να αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων και της διακυβέρνησης για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με αυτά τα μέτρα και να προσαρμόζουν ή να βελτιώνουν τα συστήματα και τις διαδικασίες ανάλογα με την περίπτωση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Capital.gr, όλες οι τράπεζες θέλουν να τηρούν τους κανόνες, αλλά οι διατυπώσεις πολλές φορές είναι τόσο γενικές που θα πρέπει το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα να πάρει μία απόφαση, η οποία, νομικά, μπορεί να παραβιάζει άλλους νόμους. Έτσι, οι τράπεζες γίνονται πιο αυστηρές ή καθυστερούν μέχρι να λάβουν απάντηση για κάθε συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά συγκεκριμένη περίπτωση.

Δεύτερον, οι αρμόδιες αρχές, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, να:

– παρακολουθούν την επάρκεια των εσωτερικών ελέγχων και της διακυβέρνησης στις εποπτευόμενες οντότητες.

– ανταλλάσουν πληροφορίες με εποπτευόμενα ιδρύματα, Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) και διωκτικές αρχές για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τυπολογίες απάτης και το οικονομικό έγκλημα.

– λειτουργούν προληπτικά στην παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων.

Τρίτον, τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξετάζουν προσεκτικά τον προληπτικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων που αντιμετωπίζουν υπό το φως αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τέταρτον, να εξετάζουν οι τράπεζες τις ευπάθειες που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση, όπως κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο που είναι ένας ιδιαίτερος τομέας που απαιτεί συνεχή προσοχή.

Πέμπτον, ενεργοποιήθηκε η Οδηγία (2001/55/ΕΚ) για καθιέρωση προσωρινής προστασίας και υποστήριξης σε άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία ως συνέπεια του πολέμου. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με την Οδηγία για τους Λογαριασμούς Πληρωμών (2014/92/ΕΕ), τα εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία έχουν πρόσβαση στο άνοιγμα και χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικές υπηρεσίες.

Έκτον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ακολουθούν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου όταν παρέχουν χρηματοοικονομικά προϊόντα σε αυτήν την κατάσταση και να επωφελούνται από την ευελιξία που κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).

Η πρόταση του Βελγίου

Η κεντρική τράπεζα του Βελγίου υπέβαλε μία πρόταση στην ΕΒΑ, η οποία έγινε αποδεκτή, και προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου αποθεματικού για την κάλυψη συστημικού κινδύνου που μπορεί να προέλθει από τις επιπτώσεις της κρίσης και των κυρώσεων στη βελγική οικονομία με επίδραση στα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών. Το νέο αυτό αποθεματικό ή ταμείο για κάλυψη συστημικών κινδύνων θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου 2022.

Κανάλια διάδοσης κινδύνου

Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Εποπτείας της ΕΚΤ (SSM) παρουσίασε τους κινδύνους από την άμεση έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε Ρωσία και Ουκρανία (άνω των 100 δισ. ευρώ), αλλά και την έμμεση έκθεση μέσω διαφόρων καναλιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής έμμεσες επιπτώσεις:

Ευρωπαϊκά επενδυτικά fund κατέχουν ρωσικά ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ. ύψους 42 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για συνταξιοδοτικά κεφάλαια είναι 2,2 δισ. ευρώ. Η έκθεση αυτή στην Ουκρανία υπολογίζεται σε 8,6 δισ. και 0,9 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, για τα επενδυτικά και συνταξιοδοτικά κεφάλαια. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση αυτή είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό τους χαρτοφυλάκιο καθώς ανέρχεται σε 0,31% της συνολικής αξίας.

Πιθανή πτώχευση της Ρωσίας θα επιφέρει αδυναμία αποπληρωμής χρέους και ομολόγων που βρίσκονται στα χέρια επενδυτών, κεφαλαίων και τραπεζών εκτός Ρωσίας.

Μεγάλες ανατιμήσεις και διακυμάνσεις στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, άλλων εμπορευμάτων και συναλλάγματος. Η επίπτωση αυτή αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο, πέραν των μακροοικονομικών επιπτώσεων.

Κυβερνοεπιθέσεις και άλλου είδους τεχνολογικούς κινδύνους (ΙΤ) που συνδέονται με Ρωσία και Ουκρανία. Δεν υπάρχουν σημαντικές περιπτώσεις μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, αλλά ο κίνδυνος παραμένει ισχυρός.

– Με το που ξεκίνησε να επανέρχεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις τραπεζικές μετοχές παγκοσμίως μετά την πανδημία, προκλήθηκε νέα κάμψη, όπως φαίνεται και από τα χρηματιστήρια.

Μακροοικονομικές επιπτώσεις, όπως αναθεώρηση προς τα κάτω του ρυθμού ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού.

Σχετικα αρθρα

Σταϊκούρας προς Βεστάγκερ: Απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις για το ζήτημα της ενέργειας

fastpath

Ρωσία: Η χώρα φαίνεται να οδηγείται σε χρεοκοπία καθώς δεν πλήρωσε ληξιπρόθεσμους τόκους 100 εκατ. δολαρίων

fastpath

G7: Οι παγίδες του πλαφόν στο πετρέλαιο

admin

Λεονάρντο Ντελ Βέκιο: Πέθανε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Ray-Ban

admin

Η ΕΤΕπ αυξάνει τη χρηματοδότηση για έργα ανάπτυξης εκτός ΕΕ, με την EIB Global στο τιμόνι

admin

Σταϊκούρας: Τα μέτρα στα καύσιμα έχουν κοινωνικό πρόσημο και στοχεύουν στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

fastpath

G7: Με συμμετοχή Ζελένσκι σήμερα η Σύνοδος Κορυφής – Υπό συζήτηση πρόσθετα μέτρα κατά της Ρωσίας

admin

Φορολοταρία Ιουνίου 2022: Δείτε αν κερδίσατε τα 50.000 ευρώ με κωδικούς Taxisnet

admin

ΤΑΙΠΕΔ: «Βγάζει» διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων

fastpath

Brexit: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση ΕΕ – Βρετανίας για τη Β. Ιρλανδία

admin

Εντός Ιουλίου οι πληρωμές για το μεταφορικό ισοδύναμο

admin

Μονάδα Αποβλήτων Πειραιά: Ξεκινάει η επόμενη φάση για τη ΣΔΙΤ των 300 εκατ. ευρώ

admin