Image default
Επιχειρήσεις Πρώτο Θέμα

Τρ. Πειραιώς:  Αναιμικά αποτελέσματα λόγω έκτακτων εσόδων

Πειραιώς-financial-holdings:-jsc-piraeus-bank-και-επενδύσεις-σε-ακίνητα-οι-δραστηριότητες-μας-στην-Ουκρανία

Αναιμικά οικονομικά στοιχεία ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους που ενισχύουν την απογοήτευση των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο ισολογισμός της τράπεζας βασίζεται κυρίως σε έκτακτα έσοδα που δεν αναμένεται να επαναληφθούν στο μέλλον.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €286 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, μειωμένα κατά

22% ετησίως και κατά 10% τριμηνιαίως, κυρίως λόγω της απώλειας εσόδων από τόκους δανείων NPE. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs, ανήλθαν σε €246 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 11%, με συμβολή της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων και του υψηλότερου χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, ενώ το χαμηλό κόστος καταθέσεων αντιστάθμισε το υψηλότερο κόστος υπηρεσιών.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες και μισθώματα το 1ο 3μηνο 2022 ανήλθαν σε €114 εκατ., +37% ετησίως, αν και υποχώρησαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας. Βασικοί συντελεστές της ετήσιας αύξησης ήταν οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, τα έσοδα από αμοιβαία κεφάλαια, από κίνηση κεφαλαίων και πιστωτικές κάρτες, αλλά και τα έσοδα από ενοίκια, τα οποία αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω. Τα έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,51% το 1ο 3μηνο 2022, +8μ.β. σε ετήσια βάση, με το σχέδιο μετασχηματισμού να συμβάλλει περαιτέρω στην παραγωγή τους.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 1ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €199 εκατ., μειωμένα κατά 6% ετησίως και -11% τριμηνιαίως. Αντίστοιχα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν 6% ετησίως στα €91 εκατ., καθώς σε αυτές αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Στις 31 Μαρτίου 2022 το προσωπικό του Ομίλου ανερχόταν σε 9.252 εργαζόμενους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 8.880 απασχολούνταν στην Ελλάδα, μειωμένοι κατά 986 ετησίως. Επιπλέον, τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν το 1ο 3μηνο 2022 κατά 7% ετησίως στα €82 εκατ, ενσωματώνοντας πληθωριστικές πιέσεις μέσω υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και συντήρησης. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε σχεδόν σταθερός στο 50% το 1ο 3μηνο 2022 έναντι 47% πριν ένα χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από NPEs. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί, καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού και η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας.

Τα κέρδη προ προβλέψεων (έσοδα από τόκους εξαιρουμένων εσόδων από τόκους ληξιπρόθεσμων δανείων και προμήθειες μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα) ανήλθαν σε €161 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, 72% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Η δυναμική της Τράπεζας αντανακλάται σε όλους τους τομείς και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη των στρατηγικών μας επιδιώξεων, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση της απομείωσης των δανείων.

Τα έκτακτα στοιχεία αναφέρονται (α) στο κέρδος από το χαρτοφυλάκιο κρατικών χρεογράφων ύψους €387 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021, από τη συναλλαγή Mayfair ύψους €185 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2021 και από τη συναλλαγή Thalis ύψους €282 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2022 (β) στην αντιστροφή της πρόβλεψης στο κόστος προγράμματος αποχώρησης ύψους €15 εκατ. στις δαπάνες προσωπικού για το 4ο τρίμηνο του 2021, (γ) σε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα €4εκατ. στις αποσβέσεις που σχετίζονται με τη συναλλαγή Thalis το 1ο τρίμηνο 2022, (δ) σε απομείωση στο πλαίσιο του πλάνου μείωσης NPEs ως εξής: €829 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021, €126 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2021 και €152 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2022.

Το 1ο 3μηνο 2022 οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €44 εκατ., στο

ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο 3μηνο, λόγω της μεγάλης μείωσης των NPEs το 2021, καθώς και της σημαντικής βελτίωσης νέων εισροών σε ΝPEs. Απομειώσεις ύψους €152 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022 σχετίζονται με τις προβλέψεις αναφορικά με σενάριο πώλησης του χαρτοφυλακίου ΝPΕ Sunrise 3, καθώς και με προβλέψεις σχετικά με το έργο Solar και άλλες προσαρμογές. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανέιων παρέμεινε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στις 50μ.β. κατά το 1ο 3μηνο 2022, από 110μ.β. ένα χρόνο πριν.

Το προ φόρων αποτέλεσμα το 1ο 3μηνο 2022 διαμορφώθηκε σε κέρδη €542 εκατ., ενώ το προ φόρων αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθε σε κέρδος €416 εκατ. Το καθαρό αποτέλεσμα μετόχων του Ομίλου ανήλθε σε κέρδος €521 εκατ. το 1ο 3μηνο 2022, από ζημία €404 εκατ. ένα χρόνο πριν.

Οι καταθέσεις πελατών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα στα €54,9 δισ. στο τέλος

Μαρτίου 2022, αυξημένες κατά 9% σε ετήσια βάση, αν και υποχώρησαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται ετησίως και διαμορφώθηκε στις 6μ.β. έναντι 10μ.β. το 1ο 3μηνο 2021, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο το 4ο 3μηνο 2020.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παρέμεινε στα €14,5 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, αμετάβλητη σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς ανήλθε στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 211%. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 64% στο τέλος Μαρτίου 2022.

Τα δάνεια προ απομειώσεων και προσαρμογών μειώθηκαν στα €37,1 δισ. έναντι

€47,9 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2022, λόγω της σημαντικής μείωσης ΝPEs που πραγματοποιήθηκε το 2021. Τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου ανήλθαν σε €35,0 δισ. στις 31 Μαρτίου 2022, ενώ οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε

€1,7 δισ. το 1ο 3μηνο 2022, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών του Μαρτίου 2022 περιλαμβάνει

€6,2 δισ. από ομόλογα υψηλής εξοφλητικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων NPE που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1 και Sunrise 2.

Το απόθεμα των NPEs μειώθηκε στα €4,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, -€0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω οργανικής μείωσης, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με έναν χρόνο πριν (€22,1 δισ.). Ο δείκτης NPE παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου (12,6%), σημαντικά χαμηλότερος από το 46,2% τον Μαρτίου του 2021, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων NPE με υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας fully loaded Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2022 διαμορφώθηκε στο 9,8%, ενώ σε επίπεδο pro- forma (προσαρμοσμένο για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού λόγω της αποαναγνώρισης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών και leasing ΝPΕs) ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 10,0%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 16%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Financial Holdings

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.)
Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού31.03.2231.12.21Δ%τριμηνιαίως31.03.2231.03.21Δ%ετησίως

Ενεργητικό

79.496

79.790

0%

79.496

72.114

10%
Καταθέσεις54.85455.442-1%54.85450.4319%
Δάνεια μετά από Απομειώσεις και Προσαρμογές34.99935.0470%34.99937.431-6%
Επιλεγμένα Αποτελέσματα1ο 3μ 20224ο 3μ 2021Δ%τριμηνιαίως1ο 3μ 20221ο 3μ 2021Δ%ετησίως
Καθαρά Έσοδα Τόκων286318-10%286366-22%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών (συμπερ. έσοδα απόενοίκια)114129-12%1148337%
Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου585193n/m58540345%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα-2-11-79%-28n/m

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων

983

629

56%

983

860

14%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων 170144458%70147348%
Δαπάνες Προσωπικού(91)(76)20%(91)(97)-6%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(91)(91)0%(91)(97)-6%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα(82)(106)-22%(82)(88)-7%
Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα(30)(27)9%(30)(28)7%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(25)(27)-8%(25)(28)-6%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων(203)(209)-3%(203)(213)-4%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(199)(225)-11%(199)(213)-6%

Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων

780

420

86%

780

648

20%
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων502220n/m50226093%
Έξοδο Προβλέψεων(230)(199)15%(230)(975)-76%
– εκ των οποίων έκτακτες προβλέψεις 1(152)(126)20%(152)(829)-82%
Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς(4)17n/m(4)(6)n/m
Αποτελέσματα Προ Φόρων542250n/m542(358)n/m
– εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1416176n/m41684n/m
Φόρος Εισοδήματος(22)(173)-87%(22)(46)-52%
Καθαρό Αποτέλεσμα51974n/m519(407)n/m
Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες52178n/m521(404)n/m

Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες

(1)

(2)

n/m

(1)

(0)

n/m
Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων(1)(2)n/m(1)(3)n/m

Σχετικα αρθρα

Eurobank: Σε τροχιά μερίσματος από τα κέρδη του 2022

admin

Sunlight Group: Κοινοπρακτικό δάνειο 125 εκατ. ευρώ

fastpath

Eurobank: Ζημιές από τραπεζικές εργασίες, χρηματοοικονομικά κέρδη από χαρτοφυλάκιο

admin

ΕΛΤΟΝ: Εγκρίθηκε η διανομή καθαρού μερίσματος €0,095 ανά μετοχή

admin

Intrum: Θα ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων

fastpath

Τσαμάζ: Έτοιμος για όλες τις προκλήσεις ο όμιλος ΟΤΕ

admin

Sunlight Group: Υπογραφή κοινοπρακτικού δανείου 125 εκατ. ευρώ

admin

ΟΤΕ: «Πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος €0,558 ανά μετοχή

admin

ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος 0,558 ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

admin

ΕΙΤ Food: Πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην αγροδιατροφή

admin

Αγγελάκης: Ενισχύει την παρουσία της στο Ντουμπάι – Επιπλέον κωδικοί

admin

TÜV AUSTRIA Hellas: Πιστοποίησε εκ νέου την εταιρεία Πλαστικά Θράκης Pack

admin