Image default
Πρώτο Θέμα Τράπεζες

ΤτΕ: ”Καμπανάκι” για τις δραστηριότητες εξωτερικού σε Eurobank – Πειραιώς

Με τον εύσχημο τρόπο που πάντα χρησιμοποιεί την τράπεζα της Ελλάδος στις διατυπώσεις της ώστε να διατηρείται η σταθερότητα τραπεζικού συστήματος, απηύθυνε  ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προειδοποιήσεις προς τις τράπεζες στην πρόσφατα δημοσιευθείσα Έκθεση της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται είναι προφανές ότι στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι διεθνείς δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και στην Κύπρο λόγω των γνωστών τραπεζικών διασυνδέσεων της χώρας με τη Ρωσία Και τα προβλήματα που μπορεί αυτές να προκαλέσουν στις εν λόγω τράπεζες. 

Όπως αναφέρεται στην έκθεση το 2021 το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό ανήλθε το Δεκέμβριο του 2021 σε 34,2 δισεκ. ευρώ, αυξημένο κατά 12,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020, και το μερίδιο των διεθνών δραστηριοτήτων στο συνολικό ενεργητικό σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκε σε 10,5% το Δεκέμβριο του 2021 από 10,3% το Δεκέμβριο του 2020.

Η παρουσία των ελληνικών τραπεζικών ομίλων στο εξωτερικό ενισχύθηκε ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Direktna Bank με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία καθώς και της απόκτησης από την Eurobank ποσοστού 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου. 

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑ Ευρώπη)45 αντιπροσωπεύει το 81,7% του συνολικού ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων, με κυριότερη παρουσία στην Κύπρο και τη Βουλγαρία (βλ. Διάγραμμα ΙΙΙ.24). Τα χρηματοοικονομικά κέντρα, δηλαδή το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17%, με τη μεγαλύτερη παρουσία να εμφανίζεται στο Λουξεμβούργο. Το μερίδιο της ΝΑ Ευρώπης στις καταθέσεις και στα δάνεια εξωτερικού είναι ακόμη μεγαλύτερο (88,8% και 82,2% αντίστοιχα, όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος

αριθμός υπηρεσιακών μονάδων και προσωπικού. Επισημαίνεται ότι η άμεση έκθεση των ελληνικών τραπεζικών ομίλων στην Ουκρανία και τη Ρωσία είναι αμελητέα.

Το 2021 η κερδοφορία από τις τραπεζικές θυγατρικές και υποκαταστήματα εξωτερικού επηρεάστηκε καθοριστικά από τις ζημίες που συνδέονται με την πώληση σημαντικού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της θυγατρικής της Alpha Bank στην Κύπρο. 

Ζημιογόνες ήταν επίσης οι δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και οριακά στην Αλβανία και τη Σερβία. Αντίθετα, κερδοφόρες ήταν οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, τη Ρουμανία, τη Μάλτα και τα χρηματοοικονομικά κέντρα πλην του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η άμεση έκθεση των ελληνικών τραπεζικών ομίλων στην Ουκρανία και τη Ρωσία είναι αμελητέα:  Τα συνολικά ανοίγματα των ελληνικών τραπεζών στην Ουκρανία και τη Ρωσία ανέρχονται σε 156 εκατ. ευρώ και 94 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Δεκέμβριος 2021) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements – BIS) για τα τελικά χρηματοδοτικά ανοίγματα προς κατοίκους εξωτερικού. 

Παρουσία μέσω θυγατρικής ή υποκαταστήματος σε αυτές τις χώρες διαθέτει μόνο ο όμιλος της Πειραιώς Financial Holdings στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, κατέχει την JSC Piraeus Bank ICB, 47 με ενεργητικό που αντιπροσωπεύει περίπου 0,2% του συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού του ομίλου το Δεκέμβριο του 2021. 

Το σύνολο των δανείων της προς πελάτες ανέρχεται σε 84 εκατ. ευρώ και ως επί το πλείστον αφορά τοπικές επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 133 εκατ. ευρώ, η ενδοομιλική χρηματοδότηση σε μόλις 9 εκατ. ευρώ και το σύνολο των κεφαλαίων της σε 22 εκατ. ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω θυγατρική ανήκει απευθείας στην Πειραιώς Financial Holdings, η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, και γι’ αυτό δεν υποβάλλει εποπτικά στοιχεία για την εν λόγω θυγατρική στο πλαίσιο της παρακολούθησης των διεθνών δραστηριοτήτων.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν το Δεκέμβριο του 2021 σε 0,7 δισεκ. ευρώ, από 2,5 δισεκ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2020 (μειωμένα κατά 71% σε συγκρίσιμη βάση), αντιπροσωπεύοντας το 4,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου. 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο από την Alpha Bank. Αναλυτικότερα, το ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση στο σύνολο των δανείων ανέρχεται σε 3,7% για τα επιχειρηματικά, 6,7% για τα καταναλωτικά και 3,8% για τα στεγαστικά δάνεια. 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 88% για τα στεγαστικά δάνεια, 59% για τα επιχειρηματικά και 33% για τα καταναλωτικά, σε συγκρίσιμη βάση. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε σε 76% (Δεκέμβριος 2020: 73%). Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο δείκτης “δάνεια προς καταθέσεις” μειώθηκε σημαντικά (Δεκέμβριος 2021: 70,9%, Δεκέμβριος 2020: 86,9%). 

Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 7% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2020 σε συγκρίσιμη βάση. Οι προοπτικές για τις διεθνείς δραστηριότητες στην παρούσα συγκυρία χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα.

 Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αρρυθμίες στις αλυσίδες εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και ενδέχεται να επηρεά 

Τα τελικά χρηματοδοτικά ανοίγματα προς κατοίκους εξωτερικού περιλαμβάνουν διασυνοριακά και τοπικά ανοίγματα προς το δημόσιο τομέα, τον τραπεζικό τομέα και το μη χρηματοπιστωτικό τομέα (φυσικά πρόσωπα και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις).

Ι.Α.Φ

Σχετικα αρθρα

ΔΝΤ: Μεγάλο κενό αποταμίευσης στην Ελλάδα

admin

Η Γερμανία στο χείλος της ενεργειακής αβύσσου…

admin

Πόλεμος στην Ουκρανία: 5 λόγοι που ίσως αναγκάσουν τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν τη στάση τους έναντι της Κίνας

admin

Σε υψηλό 7ετίας το ρωσικό νόμισμα – Τι θα κάνει η Μόσχα με το «ακριβό» ρούβλι

admin

Πώς το “δευτερεύον” μέτωπο στο Καλίνινγκραντ μπορεί να αποδειχθεί σπίθα πολέμου στην Ευρώπη

admin

Η επικείμενη ύφεση και η κρίση του φυσικού αερίου…

admin

Τρία μαθήματα από το πρόσφατο sell-off στα κρυπτονομίσματα

admin

Lagarde: Kίνδυνος απότομης διόρθωσης στις αγορές

admin

WSJ : Η ύφεση έρχεται…

admin

Γαλλικές εκλογές: Ο Μακρόν… σε «δημοκρατικό σοκ»

admin

Πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν τον Νέο Ψυχρό Πόλεμο-JOSEPH E. STIGLITZ

admin

Economist: Οκτώ μέρες που συγκλόνισαν τις αγορές

admin