Image default
Οικονομία Πρώτο Θέμα Τράπεζες

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 134 εκ. €

alpha-bank:-Πρωταγωνιστεί-στην-αναχρηματοδότηση-της-Ολυμπίας-Οδού

Βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας σε συμφωνία με τον τεθέντα στόχο Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων για το 2022 καθως η Ισχυρή Λειτουργική Επίδοση επιβεβαιώνει τη δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank

Ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«H Alpha Bank κατέγραψε μία ισχυρή δυναμική τους πρώτους μήνες του 2022, επιβεβαιώνοντας ότι η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης που προβλέπει το Στρατηγικό της Σχέδιο αποφέρει βιώσιμη κερδοφορία, κεφαλαιακή ευρωστία, βελτιωμένα έσοδα και ενίσχυση όλων των βασικών μεγεθών. Βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2022, την ίδια στιγμή που ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υποχώρησε στο 12% τον Μάρτιο και αναμένεται να περιοριστεί σε μονοψήφιο ποσοστό ήδη από το β’ τρίμηνο του έτους.

Αξιοποιώντας την αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του 2021, η Alpha Bank συνέχισε να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία με αυξανόμενο ρυθμό, καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των Ευρώ 1 δισ., αποτέλεσμα που βασίστηκε σε νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 2,4 δισ. στο τρίμηνο. Σημαντικό μέρος αυτής της στήριξης διοχετεύθηκε προς τις Επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την επάρκεια και την υψηλή ποιότητα του δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων του Ομίλου αλλά και την αξία της αναλυτικής προετοιμασίας που είχε προηγηθεί. Αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με μεγάλα χρηματοδοτικά σχέδια να έχουν δρομολογηθεί στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα στις χορηγήσεις νέων δανείων, συμβαδίζουν με τις σταθερά υψηλές αποδόσεις της Τράπεζας στον τομέα διαχείρισης χαρτοφυλακίου, που για τέταρτο συνεχές τρίμηνο αποφέρει έσοδα από προμήθειες ύψους άνω των Ευρώ 100 εκατ., καθώς και με την περαιτέρω μείωση της βάσης κόστους, αυξάνοντας τη λειτουργική μας αποδοτικότητα στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει, αναμφίβολα, αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. Όμως, παρά τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, οι αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ισχυρές για το 2022, με βελτίωση των ποσοστών απασχόλησης, ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού και νέες σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Χάρη στην επιτυχή πορεία αναδιάρθρωσής μας, η Alpha Bank βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος για να υποστηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη νέα εποχή ανάπτυξης και προόδου».

Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους για το α’ τρίμηνο προκύπτουν από τα Κέρδη μετά από φόρους ύψους Ευρώ 125,4 εκατ., εξαιρουμένων των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους Ευρώ 80 εκατ., των ζημιών από διακοπή αναγνωρίσεως χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ύψους Ευρώ 2 εκατ., των ζημιών απομείωσης δανείων ύψους Ευρώ 25 εκατ., των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους Ευρώ 8 εκατ., την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ Ευρώ 57 εκατ. καθώς και Ευρώ 4 εκατ. που αφορά σε διακοπείσες δραστηριότητες.

Η τραπεζική δραστηριότητα το α΄ τρίμηνο 2022 αναδεικνύει την απρόσκοπτη εκτέλεση του Επιχειρηματικού Σχεδίου

 • Το α’ τρίμηνο 2022, η Alpha Bank συνέχισε τη δυναμική της πορεία στις χορηγήσεις νέων δανείων σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο. Η συνεχής επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με ρυθμό υψηλότερο της αγοράς για δεύτερο συνεχές τρίμηνο, με καθαρή πιστωτική επέκταση Ευρώ 1 δισ. προς Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει τη δυναμική του Δικτύου στις πιστοδοτήσεις Επιχειρήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυξήθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 29,7 δισ. (+ Ευρώ 1,1 δισ.).
 • Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 2,4 δισ. το α’ τρίμηνο 2022 (Ευρώ 1,6 δισ. το δ’

τρίμηνο), παρέχοντας σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία.

 • Η δυναμική στην επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να διατηρηθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει αναδοχές σε σημαντικά έργα χρηματοδότησης Μεγάλων Επιχειρήσεων, στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών.
 • Συνεχής βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού του Ομίλου: Ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε 12% τον Μάρτιο 2022, από 43% ένα χρόνο πριν και αναμένεται να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό το δεύτερο τρίμηνο.
 • H αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, σε Ευρώ 108 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022, επίδοση που ξεπερνά το όριο των Ευρώ 100 εκατ., για τέταρτο συνεχές τρίμηνο.
 • Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 46,9 δισ., κυρίως λόγω εποχικότητας. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank θα συνεχίσει να ενισχύει τα υπό διαχείριση κεφάλαια των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το α’ τρίμηνο 2022, η Alpha Bank αξιοποίησε με επιτυχία τα οφέλη του επιχειρηματικού της μοντέλου

 • Σε επαναλαμβανόμενη βάση (μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ, του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου και της επιβάρυνσης που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της πρόωρης εξόφλησης του Προγράμματος TLTRO-III), το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1,2%, επωφελούμενο από την αύξηση των δανείων και των εσόδων χρεογράφων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 4,9% σε τριμηνιαία βάση, και ανήλθε σε Ευρώ 283,2 εκατ. κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού καθώς και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.
 • Η Alpha Bank συνεχίζει να βελτιώνει ποιοτικά την κερδοφορία της, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο

Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε ποσοστό 14% το α’ τρίμηνο 2022, έναντι 33% το προηγούμενο έτος.

 • Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες συνεχίστηκε το α’ τρίμηνο 2022 (+3,5% σε τριμηνιαία βάση) παρά την εποχικότητα, αντανακλώντας τη σημαντική ανάκαμψη στη χορήγηση δανείων λόγω της συμμετοχής της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.
 • Παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική ήταν η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων (+0,5% σε τριμηνιαία βάση).
 • Tο α’ τρίμηνο 2022, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 7,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εξόδων τρίτων και εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε ετήσια βάση, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4,9%, λόγω της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα αναμένεται να ισχυροποιήσει την ηγετική της θέση αναφορικά με τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους από συναλλαγές ύψους Ευρώ 18 εκατ. σε τριμηνιαία βάση, που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.
 • To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 163,8 εκατ., αυξημένο κατά 15,2% σε σχέση με

το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας.

 • To α’ τρίμηνο 2022, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 273,8 εκατ. έναντι Ευρώ 135,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις και της μείωσης των «Εξαιρούμενων κονδυλίων».
 • Το δ’ τρίμηνο, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων, ανήλθαν σε Ευρώ 35,6 εκατ. έναντι Ευρώ 99,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της σημαντικής εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και της οργανικής μείωσης των ΜΕΑ κατά το α’ τρίμηνο, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 381 μονάδες βάσης. Τα έξοδα διαχείρισης καθυστερήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 14,9 εκατ. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε 61μονάδες βάσης, σχετιζόμενη  με τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων για το 2022.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια, Ρευστότητα και Διαχείριση Καθυστερήσεων

 • Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,3%, και σε 15,1% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) των συμφωνημένων συναλλαγών ΜΕΑ και της θετικής επίπτωσης στα κεφάλαια από τη συναλλαγή Prometheus. Η θετική επίπτωση από τις προγραμματισμένες ενέργειες επιχειρηματικής ανάπτυξης αναμένεται να αντισταθμίσει μερικώς τον αρνητικό αντίκτυπο από τις επικείμενες συναλλαγές ΜΕΑ.
 • Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ.
 • Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε στο 12,2% από 42,8% το προηγούμενο έτος. Η ολοκλήρωση των επικείμενων συναλλαγών ΜΕΑ το β’ τρίμηνο αναμένεται να οδηγήσει σε μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ ως τα μέσα του 2022. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 6,6% στο τέλος Μαρτίου 2022.
 • Τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. και ανήλθαν σε Ευρώ 4,7 δισ., ως αποτέλεσμα οργανικής μείωσης των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και μεμονωμένων πωλήσεων δανείων (αναχρηματοδότηση χαρτοφυλακίων).
 • Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 48%, ενώ στην Ελλάδα σε 46%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 89%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 141%.
 • Το ισχυρό χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου αντανακλάται στον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 174% στο τέλος Μαρτίου 2022, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου, καθώς και στη μείωση του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στο 81%, έναντι 90% το α’ τρίμηνο 2021.
 • Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε σταθερή σε Ευρώ 13 δισ. Tο κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το α’ τρίμηνο 2022 (- 5 μονάδες βάσης).

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,9 δισ. το

α’ τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 40,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2022, ως αποτέλεσμα της παροχής νέων χρηματοδοτήσεων, καθώς η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική της για πιστωτική επέκτασή.

Τα υπόλοιπα χορηγήσεων στην Ελλάδα, ανήλθαν σε Ευρώ 36 δισ. από Ευρώ 35,1 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2021. Το α’ τρίμηνο 2022, η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει σταθερά τους Πελάτες της, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 2,4 δισ., κυρίως στους κλάδους κοινής ωφελείας, του εμπορίου, της ενέργειας, της μεταποίησης και του τουρισμού. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων τον Μάρτιο 2022, περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους Ευρώ 5,5 δισ. των συναλλαγών Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Galaxy και Cosmos.

Το α’ τρίμηνο 2022, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών Galaxy και Cosmos) κατέγραψε σημαντική αύξηση, κατά 4% σε τριμηνιαία βάση ή Ευρώ 1,1 δισ. και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 29,7 δισ., με τις νέες εκταμιεύσεις προς Eπιχειρήσεις να αντισταθμίζονται μερικώς από αποπληρωμές στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.

Το α’ τρίμηνο 2022, η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 0,9 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις κυρίως προς Επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Δικτύου της Τράπεζας ή του Δικτύου.

Η πιστωτική επέκταση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη τα επόμενα τρίμηνα, καθώς η Τράπεζα συνεχίζει να αξιοποιεί την ισχυρή της θέση στην Τραπεζική Επιχειρήσεων, δρομολογώντας υψηλής ποιότητας νέες επενδύσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως η ενέργεια και η αγορά ακινήτων, ενώ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει αναδοχές σε σημαντικά έργα χρηματοδότησης, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής, επιτυγχάνοντας την προβλεπόμενη αύξηση του χαρτοφυλακίου των Δανείων της.

Στο τέλος Μαρτίου 2022, η Κεφαλαιακή βάση ανήλθε σε Ευρώ 5,3 δισ., ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 15%, μειωμένος κατά 110 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η μείωση προέκυψε από την αρνητική επίπτωση, κατά 107 μονάδες βάσης,
από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9 και των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία αναγνωρίστηκαν, όπως κάθε χρόνο, το α’ τρίμηνο.

Η μείωση αυτή οφείλεται επίσης στην αύξηση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού ως αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης, η οποία είχε αρνητική επίπτωση κατά 27 μονάδες βάσης στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, κατά 13 μονάδες βάσης στην αρνητική επίπτωση από συναλλαγές, και κατά 8 μονάδες βάσης στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), ενώ θετική ήταν η επίπτωση κατά 44 μονάδες βάσης από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου.


Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές Orbit, Sky, Riviera καθώς και τη θετική συνεισφορά στα κεφάλαια από τη συναλλαγή Prometheus, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) του Ομίλου διαμορφώνεται σε 16,3%. Αντιστοίχως, τον Μάρτιο 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ανήλθε σε 13,7%, ή σε 15,1% λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση των συναλλαγών2 Orbit, Sky, Riviera καθώς και τη θετική συνεισφορά στα κεφάλαια που θα προκύψει από την συναλλαγή Prometheus.


Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,6 δισ. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,4.


Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 35,5 δισ., αυξημένα κατά 0,6% ή κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα του υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου.


Το α’ τρίμηνο 2022, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά Ευρώ 14,6 εκατ. ή 4,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 283,2 εκατ. Η μείωση αυτή στην επίδοση του α’ τριμήνου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οφείλεται κυρίως στην αρνητική επίπτωση ύψους Ευρώ 16,8 εκατ. που προέκυψε από τη μείωση στο καθαρό έσοδο τόκων, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής Cosmos το δ’ τρίμηνο 2021, και κατά Ευρώ 6,1 εκατ. λόγω της αρνητικής επίπτωσης του μικρότερου ημερολογιακά τριμήνου, ενώ επηρεάσθηκε θετικά από έκτακτο έξοδο που καταγράφηκε το δ’ τρίμηνο λόγω της πρόωρης εξόφλησης του Προγράμματος TLTRO-III.


Σχετικα αρθρα

Αέριο: Σε λειτουργία εντός Ιουλίου η νέα δεξαμενή στη Ρεβυθούσα

admin

3 + 1 τρόποι να εξοικονομήσεις χρήματα από την ασφάλεια μηχανής

admin

Επίδομα Παιδιού – Α21: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

admin

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια χορηγήσεων τον Μάιο

admin

UBS: Τον Σεπτέμβριο το «ταβάνι» του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη – Στο 9%

admin

Ευρωζώνη: Αυξήθηκαν τα επιτόκια των τραπεζικών δανείων τον Μάιο

fastpath

Tesla: Απογοητευτικό β’ τρίμηνο παραδόσεων, με πτώση 18%

admin

Tο φυσικό αέριο κινητήρια δύναμη στον Νέο Ψυχρό Πόλεμο

admin

Ευρώ: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών έναντι του δολαρίου

admin

Economist 2022: Αμετάβλητη η πρόβλεψη του για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022 -Στο 4%

fastpath

Πετρέλαιο: «Κατάρρευση» των τιμών βλέπει η Citi στο σενάριο ύφεσης

admin

Και τώρα μέλι χωρίς μέλισσες;

admin