Image default
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Ισχυρές αντοχές στην ενεργειακή κρίση

Αντοχές στην ενεργειακή κρίση επιδεικνύει η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης για το Α’ τρίμηνο του 2022.

Η εταιρεία παρουσιάζει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €170 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022 από €226 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021. Επιβεβαιώνεται ο στόχος του 2022, για διατήρηση της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα του 2021. Παράλληλα, αποτυπώνονται τα μέτρα στήριξης των πελατών και το α’ τρίμηνο του 2022 που άγγιξαν τα 360 εκατ. ευρώ, δεδομένης της καθετοποιημένης θέσης του Ομίλου.

Η ΔΕΗ παραμένει προσηλωμένη στο επενδυτικό της σχέδιο, με αυξημένες επενδύσεις στο Δίκτυο Διανομής και στόχο για αύξηση των επενδύσεων στα επόμενα τρίμηνα σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Πλάνο, αλλά και εξασφαλισμένη υλοποίηση από πλευράς αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ ισχύος 4GW.

Εξέλιξη κερδοφορίας

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €170 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 έναντι €225,6 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 για το σύνολο του Ομίλου, παρουσιάζοντας μείωση 24,6%, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 7,6% από 20,3%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.

Η μεγάλη αύξηση των λειτουργικών δαπανών  λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, των υγρών καυσίμων και των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας  παρά την αύξηση του μέσου εσόδου, καθώς οι μεταβολές στις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς αντανακλώνται με 1 μήνα καθυστέρηση στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της Παραγωγής, το οποίο συνέβαλε στην πράξη στην στήριξη των πελατών. Παράλληλα, θετικά επέδρασε και η διενέργεια  πράξεων για την αντιστάθμιση κινδύνου.

Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €30,3 εκατ. έναντι ζημιών €29 εκατ. το a’ τρίμηνο 2021.

Tα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €185,7 εκατ. έναντι ζημιών €43,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 λόγω του φόρου €183,6 εκατ. επί της υπεραξίας ύψους €787,2 εκατ. από την πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην θυγατρική της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην Macquarie Asset Management . Εξαιρουμένου του φόρου αυτού οι ζημίες για το α΄ τρίμηνο 2022 διαμορφώνονται σε €2,1 εκατ.

Δήλωση Στάσση

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

«Η ΔΕΗ συνεχίζει απρόσκοπτα την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της σχεδίου, παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου. Παρά το γεγονός ότι το α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν η κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, επιδείξαμε αντοχή στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες μας αλλά και επιτυγχάνοντας επιδόσεις που συμβαδίζουν με τους στόχους μας για το 2022 για EBITDA σε επαναλαμβανόμενη βάση στα ίδια επίπεδα με το 2021. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου, όπως αυτό επικαιροποιήθηκε με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τον Νοέμβριο του 2021, είναι τώρα πιο αναγκαία από ποτέ, καθώς θα οδηγήσει τη ΔΕΗ, αλλά και τη χώρα σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο με απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες ανατιμήσεις και με όφελος για το περιβάλλον, τη χώρα και τους πολίτες.

Σε λειτουργικό επίπεδο, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την αύξηση της παρουσίας μας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κατασκευάζουμε ήδη 355MW, εκ των οποίων περίπου 290MW αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους, ενώ συνεχίζουμε τις ενέργειές μας για την περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου έργων μας. Επίσης, περαιτέρω πρόοδος καταγράφηκε στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων μας με αποτέλεσμα να διαθέτουμε πλέον αδειοδοτημένα έργα τα οποία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της ισχύος που έχουμε θέσει ως στόχο μέχρι το 2026.

Επιπλέον, εντός του α΄ τριμήνου ολοκληρώσαμε την πώληση του 49% της συμμετοχής μας στον ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management. Πρόκειται για μία στρατηγική συμμαχία της ΔΕΗ με τον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών παγκοσμίως, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το management, έχοντας τα αναγκαία εφόδια για την μετάβαση του ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τον μετασχηματισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, προσαρμοζόμενοι στην ενεργειακή κρίση με στόχο την παροχή μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες μας. Υλοποιούμε καμπάνιες ενημέρωσης των πελατών μας για ενεργειακές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διευρύνουμε τις επιλογές διακανονισμού οφειλών, ενώ συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.»

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, αυξήθηκε το α΄ τρίμηνο 2022 κατά €1.133,4 εκατ. ή 101,7% κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου εσόδου καθώς και της αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά 7,5% η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α΄ τρίμηνο 2022, αυξήθηκαν κατά €1.189 εκατ. (ή κατά 133,8%) σε €2.077,4 εκατ. έναντι €888,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών για αγορά καυσίμων και ενέργειας. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες του α’ τριμήνου 2021 δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή – εισαγωγές – εξαγωγές)

Το α΄ τρίμηνο 2022 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,5% στις 14.795 GWh έναντι 13.765 GWh το α’ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 6,8% .

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64% το α΄ τρίμηνο 2022 από 65,3% το α’ τρίμηνο 2021. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρέμεινε σχεδόν σταθερό σε 64,4% τον Μάρτιο 2022 από 64,2% τον Μάρτιο 2021, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 90,9% (από 92,5%) στην Υψηλή Τάση, 44,5% (από 33,2%) στη Μέση Τάση και 66% (από 68,6%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 39,7% της συνολικής ζήτησης το α’ τρίμηνο 2022  (36,3% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το  α’ τρίμηνο 2021 ήταν 46,9% (43,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 656GWh και διαμορφώθηκε σε 1.226 GWh η οποία είναι κοντά στα επίπεδα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Παραταύτα, η παραγωγή αυτή είναι χαμηλότερη κατά 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του α΄ τριμήνου 2021 όταν  επικράτησαν εξαιρετικές υδρολογικές συνθήκες.

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 466 GWh ενώ μείωση κατά 150 GWh παρουσίασε η λιγνιτική παραγωγή.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή από ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων υδροηλεκτρικών) κατά 6,5% ή 401 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας  αυξήθηκαν κατά 14,7% ή 319 GWh.

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €1.170,3 εκατ. (220,7%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2021 .

Συγκεκριμένα:

–   Η δαπάνη για υγρά καύσιμα το α΄ τρίμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 49% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2021 στα €156 εκατ., λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 50,5%) και του diesel (κατά 41%).

–   Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 345,6% σε €423,8 εκατ. έναντι €95,1 εκατ. πρωτίστως λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 273,8% και δευτερευόντως λόγω της  αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 22,4%.

–   Η δαπάνη για αγορές ενέργειας, αυξήθηκε κατά €645 εκατ. (395,2%) λόγω της αύξησης της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €53,6/MWh το α’ τρίμηνο 2021 σε €238,1/MWh το α’ τρίμηνο 2022.

–   Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €300 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 από €138,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021, λόγω της αύξησης  της μέσης τιμής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από τη ΔΕΗ σε €70,5/τόνο από €31,7/τόνο παρά τη μείωση των ποσοτήτων CO2  κατά 4,3% σε 4,2 εκατ. τόνους.

Στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογισθεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια  πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.

Δαπάνες Μισθοδοσίας

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, αυξήθηκε κατά €17,4 εκατ. σε €176,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022 από €159,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Οι αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 804 εργαζόμενους (από 13.297 εργαζόμενους στο τέλος του α΄ τριμήνου 2021 σε 12.493 εργαζομένους στο τέλος του α΄ τριμήνου 2022).

Προβλέψεις

Το α’ τρίμηνο 2022  καταγράφηκε αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους € 45,9 εκατ. έναντι μικρής αντιστροφής το α’ τρίμηνο 2021 ύψους €2,1 εκατ.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Δεν υπάρχουν εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA του α’ τριμήνου 2022.

Το EBITDA του α’ τριμήνου 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €36,4 εκατ.  λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €2,9 εκατ. Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του Α’ τριμήνου 2021  διαμορφώθηκε σε €186,3 εκατ.

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε €102 εκατ. έναντι €90,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής.

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 31.03.2022 ήταν €2.131,8 εκατ., αυξημένο κατά €242 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2021 (€1.889,8 εκατ.), λόγω της μείωσης των χρηματικών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για  πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορά φυσικού αερίου, CO2 και ενέργειας. Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους έχει ληφθεί υπόψη και το τίμημα των € 1.320 εκατ. που κατέβαλε η Macquarie Asset Management εντός του α΄ τριμήνου 2022 για την απόκτηση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

Σχετικα αρθρα

Παπουτσάνης: Ισχυρή ανάπτυξη το α’ εξάμηνο 2022 – Αύξηση 39% στον κύκλο εργασιών

admin

Ryanair: Ο Ιούνιος έφερε τη μεγαλύτερη κίνηση στην ιστορία της

admin

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των κεφαλαίων του ΚΟΔ ύψους €250 εκατ.

admin

Ο Γιώργος Λεβέντης διευθύνων σύμβουλος των εταιριών ANT1, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ΚΑΙ ANTENNA STUDIOS

admin

ΟPAP Store App: H νέα ψηφιακή εμπειρία στα καταστήματα ΟΠΑΠ (pics)

admin

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για κύρωση της Σύμβασης Ελληνικού Δημοσίου – ΤΡΑΙΝΟΣΕ

admin

Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

admin

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Geocycle Ελλάς δίνει λύση στη διαχείριση φυτικών αποβλήτων

admin

Ημέρα Καριέρας – Randstad: Διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες καριέρας στον τομέα της υγείας

admin

Διαδικτυακή κατάθεση δελτίων με λίγα κλικ για τα 2,3 εκατ. ευρώ του ΤΖΟΚΕΡ

admin

SKY express: Στο Aviation Event για τις προκλήσεις του κλάδου στη μετά-covid εποχή

admin

PwC Ελλάδας: Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με δύο νέους Partners

admin