Image default
Opinion LEADERS Ανάλυση

GovTech: Μια Νέα Εποχή Για τo Δημόσιο Τομέα Παγκοσμίως

Το Praxis Now είναι μία φοιτητική ερευνητική ομάδα που δημιουργήθηκε και καθοδηγείται από τον Καθηγητή Οικονομικών Γιάννη Μαραγκό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σε αυτό το άρθρο συμμετέχουν οι φοιτήτριες: Λίτσιου Ιωάννα, Μπιλμπίλη Μαρία και Χηνοπούλου Μαρία.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας «GovTech Maturity Index The State of Public Sector Digital Transformation, 2021», προσπάθειες εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα, μέσω της χρήσης της τεχνολογίας, έχουν παρατηρηθεί, εδώ και αρκετές δεκαετίες, από διάφορες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Η Παγκόσμια Τράπεζα, από το 1980,  συμμετέχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στις χώρες που έχουν ανάγκη υποστήριξης, συνεισφέροντας τόσο χρηματικά όσο και τεχνικά. «Το GovTech είναι μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα που προωθεί την απλή, αποτελεσματική και διαφανή διακυβέρνηση, με τους πολίτες στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων» (Dener et al., 2021, σελ. xiii ). Η δράση αυτή, της Παγκόσμιας Τράπεζας, αποσκοπεί στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, έχοντας ως κύρια βάση τον πολίτη, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή του στις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τη δημιουργία πιο διάφανων, απλών και αποτελεσματικών κυβερνητικών συστημάτων. Έτσι, θα επιτευχθεί ένα καλύτερο και πιο εκσυγχρονισμένο μοντέλο διακυβέρνησης για την εκάστοτε χώρα. Για την καταγραφή της προόδου στους βασικούς τομείς GovTech, αναπτύχθηκε ο δείκτης ωριμότητας GovTech Maturity Index. Η καταγραφή αυτή, γίνεται με βάση ένα αξιόπιστο και παγκόσμιο σύνολο δεδομένων, καθώς ήταν ένα κενό που μέχρι τώρα κανένας μεμονωμένος δείκτης δεν είχε καταφέρει να καλύψει. Ενισχύονται έτσι, οι δυνατότητες GovTech, αφού δίνει στους ειδικούς τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό νέων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Εικόνα 1. Τα Κύρια Πεδία  GovTech

https://lh3.googleusercontent.com/ChhzeXvzfTw25xerU-Mc__xkwJZ10FyOBwdem0l-uEeHLyfRV09C4I3Ewxnqa8djtMcDw9LKVIRF1aaM2Ta4604AsFbJLDuq4JpowBsQstjSj6my3TjuS1TLT28B2XrIS1J_N6WD

-World Bank. (2022). GovTech. [online] Available at: https://www.worldbank.org/en/programs/govtech 

‌Σύμφωνα με το τη Παγκόσμιας Τράπεζα, τα κύρια πεδία στα οποία επικεντρώνεται η δράση GovTech είναι τέσσερα: 

Αρχικά, ένας βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της παροχής των δημόσιων υπηρεσιών. Προκειμένου τα κυβερνητικά συστήματα να γίνουν καθολικά προσβάσιμα, έρχονται στο επίκεντρο «ανθρωποκεντρικές διαδικτυακές υπηρεσίες». Αυτές οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες μέσω ψηφιακών μέσων χαμηλού κόστους, όπως κινητά τηλέφωνα και δωρεάν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Ένα επιπλέον βασικό πεδίο, για την ψηφιακή εξέλιξη του δημόσιου τομέα, είναι η υποστήριξη των βασικών κυβερνητικών συστημάτων. Η Πρακτική Παγκόσμιας Διακυβέρνησης (GGP) της Παγκόσμιας Τράπεζας, επικεντρώνεται στην καλύτερη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, στη φορολογική διοίκηση, στις δημόσιες προμήθειες και στα συστήματα διαχείρισης των δημοσίων επενδύσεων. Βέβαια, η υλοποίηση του «οράματος» GovTech δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την ενίσχυση της δέσμευσης των πολιτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων CivicTech (ήτοι ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης πολιτών), ώστε τα κυβερνητικά συστήματα να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν τα σχόλια των πολιτών, μέσω μηχανισμών διαχείρισης παραπόνων, χρησιμοποιώντας απλά τεχνολογικά μέσα. Ακόμα, είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείων λογοδοσίας, όπως για παράδειγμα καταστατικοί χάρτες και πρότυπα υπηρεσιών με μηχανισμούς επιβολής και παρακολούθησης, προκειμένου να ενισχυθούν οι κυβερνητικές προσπάθειες για διαφάνεια. Τέλος, ένα σημαντικό εργαλείο αποτελούν οι «GovTech Enablers». Αυτοί περιλαμβάνουν ψηφιακές δεξιότητες στο δημόσιο τομέα, κατάλληλο και ευνοϊκό νομικό και ρυθμιστικό καθεστώς, και καινοτόμο περιβάλλον των δημόσιων υπηρεσιών. Τα βασικά θεμέλια της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, τα ισχυρά συστήματα αναγνώρισης, η ψηφιακή υπογραφή περιλαμβάνονται επίσης, σε αυτό το στοιχείο.

O GTMI (GovTech Maturity Index) είναι ένας σύνθετος δείκτης που έχει την βάση του  σε 48 διαφορετικούς δείκτες και συλλέγει στοιχεία από 198 παγκόσμιες οικονομίες. Οι δείκτες αυτοί, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τον Δείκτη των Βασικών Κυβερνητικών Συστημάτων  (CGSI), τον Δείκτη Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας (PSDI), τον Δείκτη Συμμετοχής των Πολιτών (CEI) και τον Δείκτη Ενεργοποίησης GovTech (GTEI).

Πίνακας 1. Ορισμός του GovTech Maturity Index

Σημείωση: Οι βαθμολογίες GTMI υπολογίστηκαν με βάση συνισταμένων που βασίζονται στην έρευνα εμπειρογνωμόνων, ώστε να αποδεικνύουν τους σχετικούς βαθμούς σπουδαιότητας των επιλεγμένων δεικτών, όπως καθορίζονται από τη βιβλιογραφία και τις παρατηρήσεις κατά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και την επιχειρησιακή εμπειρία της Παγκόσμιας Τράπεζας.


Ο δείκτης GTMI περιλαμβάνει 198 οικονομίες, οι οποίες ανάλογα με το δείκτη, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, ξεκινώντας  από την Α (δηλαδή τις χώρες αυτές, που χρησιμοποιούν σωστές πρακτικές σε όλους τους προαναφερθέντες τομείς) και καταλήγοντας στη Δ (στις χώρες εκείνες, που χρειάζεται να επιμείνουν περισσότερο στις ορθές πρακτικές κρατικών υπηρεσιών). Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι, όχι  να καταταχθούν οι χώρες στις κατηγορίες, με βάση γενικότερες επιδόσεις, αλλά να καθοριστεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι βασικοί τομείς υπηρεσιών  που εστιάζει η GovTech παγκοσμίως, να προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές καθώς και να διαφανούν οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Με βάση τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων, οι δείκτες που περιλαμβάνουν τους τέσσερις επιμέρους δείκτες αναθεωρήθηκαν, για να διασφαλιστεί η ευρωστία του GTMI δείκτη. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες GovTech σε όλο τον κόσμο. Οι επενδύσεις σε πρωτοβουλίες GovTech και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, καθώς και οι προκλήσεις δεν τεκμηριώνονται και δεν αναφέρονται με διαφάνεια από τις περισσότερες κυβερνήσεις. Οι κυβερνητικές οντότητες που ηγούνται της ατζέντας της GovTech υπάρχουν σε 80 οικονομίες από τις 198 που εξετάστηκαν, και η ώριμη ψηφιακή κυβέρνηση και οι ορθές πρακτικές είναι ιδιαίτερα ορατές σε 43 οικονομίες, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.

Εικόνα 2. Η κατάσταση του GovTech σε όλο τον κόσμο με βάση τις ομάδες του GTMI, Δεκέμβριος 2020

Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται οι οικονομίες ταξινομημένες στις 4 κατηγορίες, από  Α έως Δ. Στη δεύτερη στήλη, φαίνεται ο δείκτης GTMI – Gov Tech Maturity Index, ο οποίος ανάλογα με την κάθε κατηγορία χωρίζεται σε

  • πολύ υψηλό GTMI όπου έχουμε τις οικονομίες που ηγούνται στην κυβερνητική τεχνολογία (ομάδα Α),
  • υψηλό GTMI όπου περιλαμβάνονται οικονομίες με σημαντική εστίαση στην κυβερνητική τεχνολογία (ομάδα Β)
  • μεσαίο GTMI όπου ανήκουν οικονομίες με μερική εστίαση στην κυβερνητική τεχνολογία (ομάδα Γ), και τέλος,
  • οικονομίες με ελάχιστη εστίαση στην κυβερνητική τεχνολογία (ομάδα Δ).

Πίνακας 3.  Overview of GovTech maturity, 2020

https://lh5.googleusercontent.com/MgLPSxvDYGjeHwBnF0keT6fJN9Q1S4_0EvmMZ4fIV0-OQFaMW9JBePVK1raDIAW08nyAXCPxI4QY19U4PiGq5fiUnKo56MJh4aD7Z-HPjbN3YqBUcdsu1LYPnyKRdCMRy6CoczV5

- World Bank data.                                                                                                   

Σημείωση: ποσοστό των οικονομιών = ποσοστό των 198 οικονομιών που περιλαμβάνονται στην ομάδα, ποσοστό των περιοχών = ποσοστό των 168 των χωρών μελών της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τρίτη ομάδα είναι η ομάδα με τις περισσότερες χώρες (63), ενώ η πρώτη ομάδα, η οποία περιλαμβάνει οικονομίες με πολύ υψηλή κυβερνητική τεχνολογία και απαρτίζεται από μόλις 43 χώρες. Παράλληλα, στην τέταρτη ομάδα ανήκουν κυρίως χώρες της Υποσαχάρας Αφρικής, της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού, ενώ στην δεύτερη ομάδα η πλειοψηφία των χωρών ανήκουν στην γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Πίνακας 4. Η πρόοδος του GovTech στα μέλη της Παγκόσμιας τράπεζας, ανά περιοχή και ομάδα.

https://lh6.googleusercontent.com/9jsk-tQ782mEybxvB7U0DGbt2lxCsjAmtWG342ynrL8GkGA2ru7VTvcELQXxwR0eP7qE0NhDxJ9pjqG-Kt5JtQwn4M1viB3qErz9N4TixnHFriz7dyDKMvIWUAN70eCz8IczqZZT

Η Κορέα είναι μία από τις χώρες που ηγούνται της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα (ομάδα Α). Είναι μια από τις πέντε οικονομίες που κατέχουν τις υψηλότερες θέσεις και στους 4 τομείς της GovTech, αλλά είναι και παγκόσμιος ηγέτης στην συμμετοχή των πολιτών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5. Η προσπάθεια της χώρας για ψηφιακό μετασχηματισμό γίνεται φανερή, μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας. Ένα ευρύ πλαίσιο είναι διαθέσιμο προς τους πολίτες σύμφωνα με το δημοσίευμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, (Dener et al., 2021, σελ. 62). Η κυβέρνηση της Κορέας από το 2011, μέσω της πρωτοβουλίας της “Ανοιχτής Κυβέρνησης” αποσκοπεί να ενισχύσει την συμμετοχή των πολιτών της.

Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η θέση της Ινδονησίας. Σύμφωνα με τους Dener et al., (2021, σελ. 62), η χώρα κατάφερε να ανέλθει 19 θέσεις στην κατάταξη EGDI 2020 των Ηνωμένων Εθνών, εξαιτίας των βελτιώσεων που σημείωσε στον τομέα των διαδικτυακών υπηρεσιών, την ηλεκτρονική συμμετοχή αλλά και των GovTech Enablers.

Τέλος, παρά το γεγονός ότι, η Μαδαγασκάρη κατατάσσεται στην τρίτη ομάδα του GTMI, είναι μια χώρα με αξιοσημείωτες προσπάθειες βελτίωσης όλων των πτυχών της GovTech. Η κυβέρνηση έχει συνεισφέρει αρκετά στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Το 2020, ένα σύστημα διαχείρισης ψηφιακής διακυβέρνησης και ταυτοποίησης (Prodigy) άρχισε να λειτουργεί, για να στηρίξει το σύστημα ληξιαρχικής εγγραφής και διαχείρισης ταυτότητας, τον εξορθολογισμό και την ψηφιοποίηση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και την ενίσχυση των ικανοτήτων της κυβέρνησης για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και στον Πίνακα 5, όπου παρατηρείται αισθητή διαφορά στις βαθμολογίες στοιχείων, μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Μαδαγασκάρης. Ειδικότερα, η Κορέα πλησιάζει τις άριστες βαθμολογίες, ενώ οι βαθμολογίες της Μαδαγασκάρης κυμαίνονται ακόμα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επί παραδείγματι, σημαντική είναι η διαφορά που παρατηρείται στον Δείκτη Ενεργοποίησης GovTech (GTEI), και στον Δείκτη Συμμετοχής των Πολιτών (CEI), με την Κορέα να προσεγγίζει το 1 και την Μαδαγασκάρη να φτάνει μόλις το 0,2 και το 0,16 αντίστοιχα.

Πίνακας 5. Δείκτης ωριμότητας GovTech και βαθμολογίες στοιχείων για τη Δημοκρατία της Κορέας και τη Μαδαγασκάρη, 2020

-World Bank Data                                                                                                   

Σημείωση: CEI = Citizen Engagement Index. CGSI = Core Government Systems Index. GTEI = GovTech Enablers Index. GTMI = GovTech Maturity Index. PSDI = Public Service Delivery Index

Δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί και το παράδειγμα της Ελλάδας, καθώς ανήκει στους ηγέτες της GovTech, όπως φαίνεται τόσο στον Πίνακα 3 όσο και στην Εικόνα 2. Η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα στη χώρα γνώρισε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια.  Μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμες στο support.gov.gr 259 ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν τον πολίτη με τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, καθώς επίσης και με τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και την ΗΔΙΚΑ. Σύμφωνα με την Ελληνική Κυβέρνηση, τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών για το έτος 2022 είναι 87.438 από την αρχή του έτους , ενώ μόνο για τον Μάιο απαριθμούνται σε περίπου 5.000.

Βιβλιογραφία:

Σχετικα αρθρα

Το τέλος του “λεφτόδεντρου” της ΕΕ – HANS-WERNER SINN

admin

Μαθήματα από τον μεγάλο πληθωρισμό του 1973-81

admin

Το τοξικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της EKT

admin

Αυξήσεις Επιτοκίων και Τράπεζες – Π.Γκόγκας

admin

ALPHA BANK: Πληθωρισμός Τιμών Ενέργειας και Τροφίμων-Δυναμική και Αλληλεπίδραση

admin

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ

admin

Ελληνικά πανεπιστήμια: Tεκμηριώνοντας τη διεθνή καταξίωση

admin

Bιωσιμότητα Δημοσίου Χρέους: Πληθωρισμός, Επιτόκια και Γεωπολιτική Αβεβαιότητα -Alpha Bank

admin

Η ενεργειακή κρίση θα χειροτερέψει-DANIEL YERGIN

admin

H ανάγκη για βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων

admin

Η συνταγή καταστροφής της Ευρώπης 

admin

Εγχώριες ΑΠΕ κόντρα στην ενεργειακή εξάρτηση

admin