Image default
ALPHA BANK Οικονομία Πρώτο Θέμα

Alpha Bank:Κέρδη μετά από Φόρους €117,3 εκατ. το β’ τρίμηνο 2022

alpha-bank:-Ανοδικός-κύκλος-επιτοκίων,-επενδύσεις-και-πιστωτική-επέκταση-στην-Ευρωζώνη

Κύριες Εξελίξεις

  • Η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω συναλλαγών ύψους €1,6 δισ., συνέβαλε στην επίτευξη μονοψήφιου δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2%. Eπετεύχθη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού, καθώς τα ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017 και ανήλθαν σε €3,2 δισ.
  • Η έναρξη της συνεργασίας με τη Nexi στην ελληνική αγορά πληρωμών διευρύνει τις δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης της Τράπεζας, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές σε ένα ευρέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, ενισχύοντας τη δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank.
  • Η δυναμική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €0,7 δισ. προς Επιχειρήσεις, επαναφέρει την Τράπεζα σε ηγετική θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα Aνοίγματα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
  • Η επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελείται από την αύξηση των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, καθώς μειώνεται η επίπτωση από την εξυγίανση του ισολογισμού. Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων.
  • Ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες που οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από Πιστωτικές Κάρτες και πληρωμές, σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων δανείων, καθώς και την ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
  • O Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 11,7%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €302,7 εκατ., επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.

Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €100,7 εκατ., μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ενισχυμένη επίδοση του α’ τριμήνου οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.

·Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €244,7 εκατ., αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων («Εξαιρούμενων Κονδυλίων»). Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους έχει ήδη εξασφαλισθεί για το τρίμηνο από συναλλαγές ύψους €18 εκατ., που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €173,1 εκατ., αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

·Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €75 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €14 εκατ., ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε €189 εκατ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες το β’ τρίμηνο.Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €117,3 εκατ. Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €73 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €6 εκατ., β) των ζημιών απομείωσης ύψους €3 εκατ., γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ €214 εκατ., δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές €217 εκατ. και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €49 εκατ.

Βασίλης Ψάλτης, CEO

“Ακριβώς έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, η Alpha Bank επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους. Κατά το α’ εξάμηνο, οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και, τελικά, τις προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022.

Ως αποτέλεσμα διαδοχικών επιτυχών συναλλαγών, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε στο 8,2%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις μας. Είναι η πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, που ο Δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό, μία συντριπτική διαφορά σε σχέση με τις αρχές του 2019, όταν ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 48,9%. Η απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνιστά επιβεβαίωση της ικανότητας και της αποφασιστικότητας της ομάδας μας να φέρνει εις πέρας πολύπλοκους στόχους, ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου απομείωσης των ΜΕΑ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τραπεζική μας δραστηριότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, μέσα και από την αυξημένη πιστωτική επέκταση προς τις Επιχειρήσεις, γεγονός που επιτρέπει στην Alpha Bank να επανακτήσει την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το α’ εξάμηνο, η Τράπεζά μας στήριξε την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4 δισ., καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των €1,7 δισ.

Παράλληλα, η δημιουργία της νέας Alpha Bank συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς και κατά το α’ εξάμηνο του 2022, καθώς νέες στρατηγικές συμμαχίες υψηλής προστιθέμενης αξίας κεφαλαιοποιούν τη δυναμική του Δικτύου και των Συνεργατών μας. Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με τη Nexi, τον κορυφαίο όμιλο τεχνολογιών πληρωμών, με στόχο τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών πληρωμών και την παροχή πρωτοποριακών λύσεων στους εμπόρους, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας. Επίσης, πρόσφατα προχωρήσαμε στην ανάδειξη  προτιμητέου επενδυτή για το Project Skyline, που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων αξίας περί τα €500 εκατ., την αξιοποίηση και τη διαχείριση των οποίων θα αναλάβει η θυγατρική εταιρεία Real Estate του Ομίλου μας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βάση κόστους μας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση δαπανών ύψους €132 εκατ. Η προσήλωση στην υλοποίηση του σχεδίου μας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων στο α’ εξάμηνο, και Κέρδη Μετά από Φόρους €243 εκατ., σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας μας.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω του συνδυασμού των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, της αύξησης του ενεργειακού κόστους, του υψηλού πληθωρισμού και των επίμονων συνεπειών της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι, με ισχυρές προοπτικές απασχόλησης και θετικές εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Η Alpha Bank διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε σε ιδανική θέση να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων.”

Προοπτικές

Η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική το 2022, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων λόγω αυξημένου κόστους. Με τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας να συνθέτουν μία ασταθή εικόνα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιδείξει ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από την επενδυτική «ένεση» που χρηματοδοτείται ενεργά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ενίσχυση των εσόδων που σχετίζονται με την ανάκαμψη του τουρισμού στο μεταπανδημικό περιβάλλον και τη μετάβαση της χώρας σε ένα μοντέλο περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η Τράπεζα έχει ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στην πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα το β’ τρίμηνο.

Η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω συναλλαγών επετεύχθη, καθώς ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%, με την αναταξινόμηση €1,6 δισ. ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», με την αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Nexi επιτρέπει στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες στον τομέα πληρωμών, ενώ η θετική επίπτωση στα κεφάλαια ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση.

Σημαντική αύξηση επετεύχθη στο χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 9% ετησίως στην Ελλάδα και κατά 5% ετησίως στις Διεθνείς Δραστηριότητες. Τα έσοδα από Προμήθειες ύψους €101 εκατ. επιβεβαιώνουν την επιστροφή της δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα, ενώ έχει εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης μείωσης του κόστους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας και στους στόχους μας για ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου, την αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας και των εποπτικών κεφαλαίων και την ανταμοιβή των Μετόχων μας.

Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Κατάσταση Αποτελεσμάτων | Όμιλος (€ εκατ.)Α’ εξάμηνο2022Α’ εξάμηνο2021YoY (%)Β’ τρίμηνο2022Α’ τρίμηνο 2022QoQ (%)
Καθαρό Έσοδο από Τόκους585,9763,6(23,3%)302,7283,26,9%
Καθαρό Έσοδο από αμοιβές και προμήθειες208,7187,611,2%100,7108,0(6,7%)
Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων113,191,423,8%10,0103,1
Λοιπά Έσοδα31,821,448,4%14,417,4
Λειτουργικά Έσοδα939,51.064,0(11,7%)427,7511,7(16,4%)
Κύρια Λειτουργικά Έσοδα826,4972,7(15,0%)417,8408,62,2%
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού(188,4)(208,8)(9,8%)(95,2)(93,2)2,2%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα(222,0)(222,5)(0,2%)(110,6)(111,4)(0,7%)
Αποσβέσεις(79,2)(79,3)(0,1%)(38,9)(40,3)(3,4%)
Επαναλαμβανόμενα(489,5)(510,5)(4,1%)(244,7)(244,8)(0,0%)
Λειτουργικά ΈξοδαΕξαιρούμενα Κονδύλια 3
0,7

(166,4)


(6,1)

6,8

Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα(488,8)(676,9)(27,8%)(250,9)(238,0)5,4%
Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων336,9462,2(27,1%)173,1163,85,6%
Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων450,6387,216,4%176,9273,8(35,4%)
Ζημίες Απομείωσης(139,7)(165,5)(15,6%)(89,2)(50,5)76,8%
Λοιπές Zημίες Απομείωσης5,8(14,8)(1,0)6,8
Επίπτωση από συναλλαγές ΜΕΑ 4(281,0)(351,8)(213,5)(67,4)
Κέρδη/(Ζημίες) πριν το Φόρο εισοδήματος35,7(145,1)(126,9)162,6
Φόρος Εισοδήματος(14,0)(37,7)27,1(41,1)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από ΦόρουςΚέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες21,7
220,9
(182,7)
(2.143,9)
(99,8)
217,1
121,6
3,8
Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους που αναλογούν στους Μετόχους της Τράπεζας
242,7

(2.326,6)

117,3

125,4

(6,4%)
Προσαρμοσμένα 5 Κέρδη μετά από Φόρους207212(2,4%)73134(45,5%)
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης | Όμιλος30.06.202231.03.202231.12.202130.09.202130.06.2021YoY (%)
Ενεργητικό75.78273.40673.35673.05970.4527,6%
Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες38.09837.78736.86035.97037.5001,6%
προβλέψεις)Χρεόγραφα
12.395

10.957

10.645

10.933

10.376

19,5%
Καταθέσεις48.49646.85046.97046.52245.0327,7%
Καθαρή Θέση6.1386.0916.0366.5366.0231,9%
Ενσώματη Καθαρή Θέση5.6715.6135.5586.0735.5552,1%
Κύριοι Δείκτες | ΌμιλοςΑ’ εξάμηνο2022Α’ τρίμηνο2022Έτος 2021Ενεάμηνο2021Α’ εξάμηνο2021
ΚερδοφορίαΚαθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (NΙM)
1,6%

1,5%

1,9%

2,0%

2,2%
Δείκτης Εξόδων προς ΈσοδαΚεφαλαιακή ΕπάρκειαΔείκτης CET1259,2%
13,0%
59,9%
12,2%
56,0%
13,2%
53,4%
13,9%
52,5%
12,8%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 216,0%15,0%16,1%16,5%15,5%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας FL2ΡευστότηταΔείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις (LDR)14,7%
79%
13,8%
81%
13,8%
78%
14,4%
77%
13,3%
83%
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR)Ποιότητα Δανειακού ΧαρτοφυλακίουΔάνεια σε Καθυστέρηση160%
1.671
169%
2.630
196%
2.412
194%
5.459
169%
7.279
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA)3.2334.8935.1208.43511.364
Δείκτης Καθυστερήσεων4,2%6,6%6,2%12,9%16,7%
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων8,2%12,2%13,1%19,9%26,1%

Σχετικα αρθρα

Ξέμεινε από μπαταρία η Rivian: Τριπλασιάστηκαν οι ζημιές

admin

CEO ποστάρει δακρυσμένη selfie μετά από απολύσεις και γίνεται viral

admin

Ο Πούτιν γύρισε τέσσερα χρόνια πίσω τη ρωσική οικονομία

admin

Γιατί η Νότια Κορέα απένειμε χάρη στον «πρίγκιπα της Samsung»;

admin

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Μικρή μείωση του αριθμού των ανέργων μεταξύ των νέων σε όλο τον κόσμο το 2022

fastpath

Λ. Παπαδήμος: Αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών

fastpath

H Johnson & Johnson σταματάει την πώληση του ταλκ

admin

Τα «φαντάσματα» του 2012 ακόμη κυνηγούν την Ευρώπη και την ΕΚΤ

admin

Συντάξεις: 1 στους 3 συνταξιούχος θα πάρει αύξηση το 2023

admin

Οι εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία ξεκίνησαν, αλλά ίσως είναι ήδη πολύ αργά …

admin

Die Zeit: Η Ευρώπη πληρώνει την Γερμανική απληστία για φθηνό φυσικό αέριο

admin

Οι 5 παράγοντες που θα καθορίσουν το πακέτο της ΔΕΘ – Στο τραπέζι επέκταση του Ανακυκλώνω, κλειδί το φυσικό αέριο

fastpath