Image default
PIRAEUS BANK

Τρ. Πειραιώς: Αναλυτικά οι όροι της νέας εθελουσίας εξόδου

Με στόχο τη μείωση του προσωπικού στους 6.000 εργαζόμενους μέχρι το 2025 από 8.500 σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκινά σήμερα νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο λήγει στις 17 Οκτωβρίου. Το μπόνους για την οικειοθελή αποχώρηση φτάνει τα 160.000 ευρώ, το οποίο μαζί με πληρωμές άλλων προνομίων μπορεί να φτάσει τα 180.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα προσφέρει δύο επιλογές. Η μία αφορά σε άμεση αποχώρηση με καταβολή έως 37 μισθούς, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τη θέση (κατάστημα ή διεύθυνση) συν πρόσθετες παροχές. Η δεύτερη επιλογή αφορά σε πληρωμή μακροχρόνιας άδειας.

Αναλυτικά, οι όροι του προγράμματος έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022.

2. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα ΟικειοθελούςΑποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μόνο οι εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου / έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 5ετή συνεχόμενη υπηρεσία στον Όμιλο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

3. Εξαιρούνται ρητώς από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που κατά την 31η Αυγούστου 2022:

• Είχαν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager

• Είχαν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης

• Απασχολούνταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή οι απασχολούμενοι με άλλες συμβατικές σχέσεις όπως στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, ή όσοι αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή όσοι ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου στην Τράπεζα προσωπικού της P.D.Services

• Απασχολούνταν στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:

o Group Technology

o Agricultural Banking, Commercial Banking, Investment Banking, Large Corporate, Structured & Shipping Finance

o Οργάνωση & Ποιότητα Λειτουργίας Ομίλου

o Group Data Management & Analytics

o Customer Value Management

o Transformation & Business Strategy

o Corporate & Shipping Credit

• Είχαν τους παρακάτω ρόλους:

o Personal Banking Officer

o Small Business & Professional Officer

o Private Banker

o Private Banking Center Leader

Επιπλέον από τη Μονάδα του Group Risk Management, εξαιρούνται όσοι ρόλοι εμπλέκονται άμεσα σε ασκήσεις προσομοίωσης κρίσης και σε διαγνωστικούς ελέγχους

• Απασχολούνταν στα Καταστήματα των νησιών Αργοσαρωνικού και στους Νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Κυκλάδων, Λέσβου, Λευκάδος, Σάμου, Χίου και Κεφαλληνίας.

• Απασχολούνταν στα παρακάτω Τμήματα Διοίκησης:

o Υπηρεσίες Καθαριότητας

o Υπηρεσίες Ασφάλειας

Ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/ σχέσης έμμισθης εντολής.

Δικαίωμα συμμετοχής, ανεξαρτήτως Μονάδας / Καταστήματος / Νομού και θέσης εργασίας – δηλαδή δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ενότητα των εξαιρέσεων – έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι γεννημένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 1963 και έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και λειτουργικές της ανάγκες.

Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου / δικηγόρου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

4. Αποζημίωση

Επιλογές Προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεση Αποχώρηση

Α. Κριτήρια υπολογισμού αποζημίωσης

I. Ηλικία και Υπηρεσία

Στους Πίνακες 1 και 2, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό Δεκεμβρίου 2021), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με το εύρος ηλικίας του (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης που προκύπτει από το εύρος υπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022).

Πίνακας 1

Ηλικιακό Εύρος

Αριθμός Μικτών Μισθών (Μονάδες Διοίκησης)

Αριθμός Μικτών Μισθών (Δίκτυο Καταστημάτων)

Έως 39 έτη

20

20

40 – 49 έτη

31

32

50 έτη & άνω

37

35

Πίνακας 2

Εύρος Υπηρεσίας

% Προσαύξησης

5 – 10 έτη

+10%

11 – 20 έτη

+11%

21 έτη & άνω

+12%

II. Πρσαύξηση Μικτών Μισθών

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2022 απασχολούνταν αντίστοιχα σε Μονάδες Διοίκησης / Δίκτυο Καταστημάτων, προβλέπεται προσαύξηση μικτών μηνιαίων μισθών1στομικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το κριτήριο (Ι), ως εξής:

α. Για τις Μονάδες Διοίκησης

· Ηλικία έως 45 έτη2 : δυο (2) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

· Ηλικία από 46 έτη2 και άνω : τέσσερις (4) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

β. Για το Δίκτυο Καταστημάτων

· Ηλικία έως 43 έτη2 : δυο (2) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

· Ηλικία από 44 έτη2 και άνω : τέσσερις (4) μικτοί μηνιαίοι μισθοί

III. Επιπλέον Μικτοί Μισθοί σε συγκεκριμένες Μονάδες και Καταστήματα

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι κατά την 31η Αυγούστου 2022 απασχολούνταν αντίστοιχα στις Μονάδες Διοίκησης του Πίνακα 3. και στα Καταστήματα του Δικτύου συγκεκριμένων Νομών του Πίνακα 4. προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση τριών (3) μικτών μηνιαίων μισθών1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ), ως εξής:

Πίνακας 3

Μονάδες Διοίκησης

Retail Operation Support

Electronic Files’ Administration

Πίνακας 4

Καταστήματα Νομών

Αιτωλοακαρνανίας

Κορινθίας

Αρκαδίας

Λακωνίας

Αχαΐας

Λασιθίου

Βοιωτίας

Μεσσηνίας

Ημαθίας

Πέλλας

Ηρακλείου

Πιερίας

Ιωαννίνων

Πρεβέζης

Καβάλας

Σερρών

Καστοριάς

Φθιώτιδας

Κέρκυρας

Χανίων

IV. Τέκνα

Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι), (ΙΙ) και (ΙII), για κάθε τέκνο (ανεξαρτήτου ηλικίας) κατά την 31η Αυγούστου 2022.

V. Πλασματικά Έτη Κοινωνικής Ασφάλισης

α. Ηλικιακό εύρος από 50 έως 54 έτη

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 – 54 ετών2, προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 10.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IV), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

β. Ηλικιακό εύρος από 55 έτη και άνω

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 55 ετών και άνω2, προβλέπεται προσαύξηση ποσού € 15.000 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IV), για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση.

Β. Φόρος

Στο ποσό που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό των κριτηρίων (I) έως και (V), θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης του Προγράμματος.

Συνεπώς, στο συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Γ. Πριμοδότηση Υποβολής Αιτήσεων 1ης Περιόδου

Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα έως και την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των σημείων Α και Β προσαυξημένο κατά 5%.

Δ. Καταβολή & Όρια Ποσού Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης

Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 20.000, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των € 160.000.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο ετών μετ’ αποδοχών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Α. Υπολογισμός Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Οι εργαζόμενοι θα λάβουν συνολικά τα ακόλουθα:

I. Εφάπαξ Μικτό Ποσό το οποίο ισούται με το 50% του ποσού που ο εργαζόμενος θα λάμβανε στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1 για τα σημεία Α έως Δ). Στο εφάπαξ μικτό ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογούν φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

II. Στην περίπτωση επιλογής Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας δύο (2) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό, που αντιστοιχεί στο :

60% του μικτού μηνιαίου μισθού όπως είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο 2021, για τους εργαζόμενους που ανήκουν στα ηλικιακά εύρη μέχρι 39 ετών, καθώς και από 40 έως 49 ετών.

70% του μικτού μηνιαίου μισθού όπως είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο 2021, γιατους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 ετών και άνω.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 ετών και άνω:

Δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας, για τρία (3), τέσσερα (4) ή πέντε (5) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού μικτού ποσού, που αναλογεί στη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο (2) ετών και ισόποσες μηνιαίες καταβολές, κατά την 3ετή, την 4ετή, ή την 5ετή χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας.

Β. Καταβολή & Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Το Εφάπαξ Μικτό Ποσό (50% της Επιλογής 1) θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων μηνιαίων μικτών ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ), δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €180.000.

Στην περίπτωση που το σύνολο (I και ΙΙ) ξεπερνά το ανωτέρω όριο, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο μηνιαίο μικτό ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας που έχει επιλεχθεί.

Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να διακοπεί η Μακροχρόνια Άδεια νωρίτερα από τη χρονική διάρκεια η οποία είχε αρχικά συμφωνηθεί. Εφόσον το σχετικό αίτημα γίνει δεκτό από την Τράπεζα, η διακοπή της Μακροχρόνιας Άδειας θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τους υπολειπόμενους μισθούς έως τη λήξη της αρχικά συμφωνημένης περιόδου, προσαυξημένους με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό, που θα προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού ποσού (50% της Επιλογής 1), των μηνιαίων ποσών, που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μικτό ποσό, που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1).

5. Πρόσθετες Παροχές

I. Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα “Outplacement”, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται, αφορούν:

· Στην υποστήριξη επαγγελματικής μετάβασης, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας

· Στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης

Μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα Outplacement, εδώ.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος “Brokerage”, δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσουν την επαφή τους με την Τράπεζα, μέσω εναλλακτικών δικτύων τρίτων.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Brokerage, εδώ.

II. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για 5 έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) ή από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα ήδη κατά την ημερομηνία αποχώρησης (ή έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας) ασφαλισμένα, εξαρτώμενα μέλη τους, με τους υφιστάμενους όρους του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό, εντός της ανωτέρω πενταετίας.

III. Κάλυψη Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (αφορά μόνο τη Μακροχρόνια Άδεια)

Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας θα εξακολουθήσει η καταβολή από την Τράπεζα των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με βάση τον εκάστοτε καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο μισθό, όπως και η συμμετοχή των εργαζόμενων στο ομαδικό πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του προγράμματος, όπως θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό.

IV. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι πριν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για 1 έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής (Επιλογή 1), των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού. Στην περίπτωση της Αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2) η διατήρηση θα ισχύει έως τη λήξη της διάρκειάς της.

Οφειλές από δάνεια προκαταβολής μισθών, που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας με την Επιλογή 1 (Άμεση Αποχώρηση) ή με το εφάπαξ ποσό της Επιλογής 2 (Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια).

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης της Επιλογής 1, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή. Αντίστοιχα στην Επιλογή 2, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν πριν την καταβολή του εφάπαξ ποσού, που θα καταβληθεί πριν την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή θα συμψηφιστούν με αυτό.

V. Προγράμματα Υποστήριξης EAPs

Δυνατότητα αξιοποίησης, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης (ή την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας), των συμβουλευτικών υπηρεσιών των προγραμμάτων υποστήριξης (ΕΑΡs) παρέχεται στον συμμετέχοντα και στα μέλη της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες αφορούν σε 24/7 Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης και 5 ετήσιες συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης με εξειδικευμένους συμβούλους, βάσει του θέματος που απασχολεί τον ωφελούμενο ή το μέλος της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες των Προγραμμάτων Υποστήριξης διέπονται από πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

6. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, επιλέγοντας την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) και η αίτησή του γίνει δεκτή από την Τράπεζα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση / σχέση έμμισθης εντολής και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο Λύσης Σύμβασης Εργασίας και Συμβιβασμού. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο κατά περίπτωση) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης ή άλλο σχετικό κατά περίπτωση έγγραφο που θα υποβάλει κάθε εργαζόμενος.

Αντίστοιχα στην περίπτωση επιλογής αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2), η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σύμβασης/ σχέσης έμμισθης εντολής θα είναι με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος (2 έως και 5 έτη) από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή νωρίτερα, εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα συναινέσει.

7. Ημερομηνία Αποχώρησης ή Έναρξης Μακροχρόνιας Άδειας

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία αποχώρησης ή την ημερομηνία έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας για κάποιον εργαζόμενο, εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

Σχετικα αρθρα

Δ. Μαυρογιάννης (Τρ. Πειραιώς): Οι προκλήσεις στην επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού

admin

Β. Κουτεντάκης: Έννοιες αρρηκτα συνδεδεμένες η βιώσιμη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

admin

Χρ. Μεγάλου (Πειραιώς): Χτίζουμε την κουλτούρα μιας τράπεζας που μπορεί να αλλάζει διαρκώς

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Στην κόψη του ξυραφιού…

admin

Στο 8,5% το τελικό επιτόκιο για το νέο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς – Αντλεί €350 εκατ.

admin

Στο 8,5% το τελικό επιτόκιο για το νέο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς – Αντλεί €350 εκατ.

admin

Τρ Πειραιώς: Πτώση 13% στα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη 

admin

Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίθηκε η εκταμίευση της 2η δόσης ύψους €200 εκατ. προς την Τράπεζα Πειραιώς

admin

Ταμείο Ανάκαμψης: Εγκρίθηκε η εκταμίευση της 2η δόσης ύψους €200 εκατ. προς την Τράπεζα Πειραιώς

admin

Τρ. Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 9ος κύκλος του Project Future

admin

Τρ. Πειραιώς: Υπεγράφη η σύμβαση για την πληρωμή των κοινοτικών ενισχύσεων

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Έκδοση πιστωτικής κάρτας e-card online μέσω winbank mobile app

admin