Image default
Επιχειρήσεις

MIG: Aύξηση κατά 58% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο του 2022

Σημαντική αύξηση κατά 58% σημείωσαν οι πωλήσεις τoυ ομίλου MIG στο πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς διαμορφώθηκαν σε 205,1 εκατ. ευρώ έναντι 129,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021.

Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες €9,6 εκατ. έναντι ζημιών €7,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω της αλματώδους αύξησης κατά 99% της μέσης τιμής των καυσίμων το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου του 2021.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες €29,7εκατ. έναντι €7,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. Να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2022 και το α’ εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκατ. και €32,9 εκατ. αντίστοιχα το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB για το 2022 και της Εταιρείας για το 2021.

Τα αποτελέσματα χωρίς την επίδραση των ανωτέρω κερδών θα ήταν για το α’ εξάμηνο του 2022 ζημίες €35 εκατ. έναντι ζημιών €40,5 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021.

Όπως σχολιάζει ο όμιλος στην ανακοίνωσή του, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την κερδοφορία του 3ου τριμήνου του 2022.

Επίσης υπογραμμίζεται η εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της θυγατρικής εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων RKB. Όπως και η επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου ATTICA στον ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον τομέα εκμετάλλευσης λιμενικών υποδομών μέσω συμμετοχής του σε διαγωνισμούς διαχείρισης λιμένων.

Η πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG

MIG

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 50,4% και διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκατ. έναντι €3,6 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο στα πλαίσια της συνέχισης της πολιτικής της Εταιρείας για περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,5 εκατ. έναντι κερδών €20,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2022 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκατ. από αναστροφή απομείωσης ενώ στα αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου του 2021 συμπεριλαμβάνεται κέρδος ποσού €32,9 εκατ. το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας.

Όμιλος ATTICA

Οι Πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €201,4 εκατ. έναντι €122,2 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €9,6 εκ. έναντι ζημιών €4,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 και οι ζημίες μετά από φόρους σε €30,6 εκατ. έναντι ζημιών €34,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του ομίλου ATTICA, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους.

Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της εκτιμώμενης ποσότητας κατανάλωσης από τα πλοία του ομίλου ATTICA, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρείας, συνεισέφεραν στη μείωση των ζημιών του ομίλου ATTICA σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €67,9 εκατ. έναντι €97,4 εκατ. την 31/12/2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €684,9 εκατ. έναντι €673,8 εκατ. στις 31/12/2021 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου. Κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2022 το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 19,4% στα Ι.Χ. οχήματα και 13,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων διατηρήθηκαν και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2022, με τη μέση τιμή των καυσίμων που καταναλώθηκαν να είναι αυξημένη κατά 96,2% και 91,6% σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης η διοίκηση έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, επαναξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής της, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων και αντιστάθμιση του κινδύνου στις τιμές των καυσίμων.

RKB

Οι πωλήσεις της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκατ. έναντι €3,3 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 6% ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε €1,9 εκατ. έναντι κερδών €0,8 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 137% λόγω σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της RKB. Στόχος για την προσεχή 3ετία παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση της επένδυσης του Ομίλου στην θυγατρική RKB με σκοπό την ανάδειξη της αξίας της.

Στα πλαίσια αυτά η RKB τον Ιούνιο του 2022 ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που οδήγησε στην επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου έως το 2025, περιόρισε το χρηματοοικονομικό κόστος (η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων αμβλύνει ένα μέρος του οφέλους από την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους) και έγινε διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων.

Παράλληλα ολοκλήρωσε την μετοχική αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω της εξαγοράς του ποσοστού 16,9% που 3 κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας έναντι ανταλλάγματος ακινήτων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022.

Με τη νέα μετοχική διάρθρωση δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει πλέον πιο αποτελεσματική και ταχεία διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων υιοθετήθηκε πολιτική μείωσης του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει η εταιρεία με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Τέλος έχουν αναληφθεί σωρεία δράσεων με σκοπό την αύξηση των εσόδων, τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της ταμειακής ρευστότητας μέσω μείωσης της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε €90,8 εκ. την 30/06/2022 έναντι €99,2 εκ. την 31/12/2021.

Ο στόχος για το 2022 είναι η εταιρεία να επανέλθει σε κερδοφόρο τροχιά έχοντας ρυθμίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, διατηρώντας ικανοποιητική ρευστότητα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επενδύσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής της κερδοφορίας και διαμορφώνοντας μια πιο υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου έχει γίνει αξιολόγηση και προτεραιοποίηση σημαντικών projects τα οποία θα υλοποιηθούν σε βάθος 3ετίας βοηθώντας σημαντικά την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και την μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος της MIG και των μετόχων της.

Σχετικα αρθρα

Δήμας: Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας

admin

Κυριακάτικη αργία: Προς πλήρη κατάργηση με νομοσχέδιο από το υπ. Ανάπτυξης

admin

Starbucks: Η μειωμένη ζήτηση και ο Covid στην Κίνα επισκίασαν κέρδη και έσοδα

admin

Intracom: Πρόθεση εισόδου της Intracom Properties στο Χ.Α. μέσω της «Κλουκίνας – Λάππας»

admin

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1,2 εκατ. νέων μετοχών- Οι δικαιούχοι

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Δωρεάν διάθεση 1.200.000 νέων μετοχών σε διοικητικά στελέχη

admin

MIG: Με ποσοστό άνω του 5% και ο Αναστάσιος Στάμου με τη ΡΟΛΟΠΑΚ

admin

Μηδενίστηκε το ποσοστό της Rinoa Ltd στην Attica Bank

admin

Η Cityzen διευρύνει τη συνεργασία της με τη Lidl (pics)

admin

Ομολογιακό δάνειο 75,1 εκατ. ευρώ από τη Λάμψα

admin

Λάμψα: Κάλυψη ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από ΕΤΕ-Αlpha Bank-Eurobank

admin

ΒΙΣ: Επιβεβαιώνει ενδιαφέρον εξαγοράς από μεγάλο ξένο όμιλο

admin