Image default
Οικονομία

Στις 28 Νοεμβρίου οι προσφορές στον νέο διαγωνισμό για το mega logistics center «Θριάσιο ΙΙ»

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το νέο εγχείρημα από το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών. Η 30ετής σύμβαση παραχώρησης, η εκτιμώμενη αξία των 561 εκατ. ευρώ. Ποιο είναι το αντικείμενο του έργου.

Στα τέλη Νοεμβρίου θα υποβληθούν οι προσφορές για τον νέο εγχείρημα για την ανάπτυξη μεγάλου εμπορευματικού κέντρου σε έκταση 1.450 στρεμμάτων στο Θριάσιο, project γνωστού και ως «Θριάσιο ΙΙ», καθώς, όπως πρόσφατα είχε αναφέρει το insider.gr, η προηγούμενη απόπειρα «εκτροχιάστηκε» (ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή το γκρουπ που αποτελούνταν από την Hellenic Train και τον όμιλο Κοπελούζου, μέσω της DAMCO, τελικά δεν υπέβαλε την προσφορά).

Πλέον, είναι στον «αέρα» η νέα διακήρυξη από το υπουργείο Υποδομών και μεταφορών για την 30ετή σύμβαση παραχώρησης, δηλαδή ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ». Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών των Διαγωνιζομένων στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 28η/11/2022. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Παραχώρησης ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 561.048.386 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του Τεχνικού Έργου, ορίζεται σε τριάντα (30) έτη. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα προχωρήσει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων στις 05.12.2022.

Η Περίοδος Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Παραχωρησιούχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών, διοίκηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Χώρου Παραχώρησης και θα δικαιούται να εισπράττει τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης έσοδα, θα αρχίσει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και θα λήξει, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης, με το πέρας της εν λόγω Περιόδου Παραχώρησης. Το σύνολο των δαπανών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση Παραχώρησης βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο και θα καλυφθεί από ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια καθώς και τυχόν πόρους του Παραχωρησιούχου από την εκμετάλλευση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.

Αντικείμενο Παραχώρησης της υπό ανάθεση Σύμβασης είναι η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου. Ο Παραχωρησιούχος, στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης Παραχώρησης, θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση του Τεχνικού Έργου, δηλαδή την εκτέλεση εργασιών κατασκευής κτιρίων καθώς και την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. Θριασίου Πεδίου, που είναι αναγκαίος για την λειτουργία και εκμετάλλευση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., την παροχή των Υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε: Υπηρεσίες οργάνωσης Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. και σχετικών πληροφοριακών συστημάτων β2. Υπηρεσίες πύλης για τα εισερχόμενα/εξερχόμενα φορτηγά β3. Υπηρεσίες διαχείρισης φορτίου στους ειδικούς χώρους του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. β4. Υπηρεσίες ασφάλειας και επιτήρησης του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. και του Σ.Σ. Ασπροπύργου β5. Υπηρεσίες συντήρησης των υποδομών του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., πλην των στοιχείων που συνιστούν σιδηροδρομική υποδομή και των κτιρίων που λειτουργεί η Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Συνοπτική περιγραφή του Τεχνικού Έργου

Το Τεχνικό Έργο αφορά σε δύο βασικές κατηγορίες:

Α) Στην κατασκευή των υπόλοιπων κτιρίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., ώστε να είναι δυνατή η παροχή του συνόλου των προβλεπόμενων Υπηρεσιών, όπως Κτίριο Προσωπικού Χώρου Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών, Κτίριο Υπηρεσιών Ε/Κ, Κτίριο Φόρτωσης Ε/Κ, Κτίριο Εξυπηρέτησης Ε/Κ, Πρατήριο Υγρών καυσίμων με στέγαστρο, Προσωπικού Χώρου Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών, Κτίριο Προσωπικού Χώρου Μεταφόρτωσης Οχημάτων, Κτίριο Προσωπικού Χώρου Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων.

Β) Στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού και συστημάτων, απαραίτητων για την παροχή των προβλεπόμενων Yπηρεσιών του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι..

Φυσικό Αντικείμενο της συναλλαγής

Ο «Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι.» είναι ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και Σταθμός Διαλογής Θριασίου Πεδίου, κυριότητας της Ο.Σ.Ε. Α.Ε., στον οποίον έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών και είναι χωροθετημένος σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως του Θριασίου Πεδίου του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Επισημαίνεται, ότι εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., έχουν κατασκευαστεί και υφίστανται τα κτίρια Κ1, Κ2 και Κ3, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Παραχώρηση. Επί του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι έχουν μέχρι σήμερα κατασκευασθεί έργα και εκτελεσθεί εργασίες, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου συγκροτήματος εγκαταστάσεων εμπορευματικού σταθμού συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα και τη συγκέντρωση σε αυτό διάσπαρτων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της Αττικής.

Οι σχετικές ενέργειες των αρμοδίων φορέων για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου εκκίνησαν ήδη κατά τη δεκαετία του 1970, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 εκπονήθηκε η πρώτη μελέτη γενικής διάταξης. Οι μέχρι σήμερα εκτελεσθείσες εργασίες ανάπτυξης του ως άνω Συγκροτήματος υλοποιήθηκαν σε δύο φάσεις και συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά τις περιόδους 1994-1999, 2000-2006 (α΄ φάση ανάπτυξης) και 2007- 2013 (β΄ φάση ανάπτυξης).

Σε σχέση ειδικότερα με τον Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι., που αφορά το αντικείμενο της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τούδε επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα, κατά την α΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι. εκκρεμούν εργασίες κατασκευής κτιρίων και προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισμού τις οποίες θα αναλάβει να εκτελέσει ο Παραχωρησιούχος.

Ενότητες και Υπηρεσίες

Στην πλήρη διαμόρφωσή του, στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης, ο Χώρος Παραχώρησης αναμένεται να αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες/περιοχές λειτουργίας: Σιδηροδρομικό Σύστημα, Χώρος Μεταφόρτωσης Συνδυασμένων Μεταφορών, Χώρος Εξυπηρέτησης Ε/Κ, Χώρος Μεταφόρτωσης Φορτίου Βαγονιών, Χώροι Μεταφόρτωσης Γενικού Φορτιού, Χώρος Μεταφόρτωσης Οχημάτων, Οδικό Σύστημα Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου, Χώρος Μεταφόρτωσης Υγρών Φορτίων.

Βάσει των ανωτέρω υποδομών και της διεθνούς πρακτικής αντίστοιχων εμπορευματικών σταθμών, στον Χώρο Παραχώρησης αναμένεται να προσφέρονται υπηρεσίες σε συρμούς, σε βαγόνια και σε φορτία. Οι σχετικές υπηρεσίες σε συρμούς και βαγόνια αφορούν γενικά στη διευθέτηση και στάθμευση αυτών στο σταθμό και λοιπές υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και πλύσης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φορτίων (εμπορευματοκιβωτίων και λοιπού φορτίου) περιλαμβάνουν κυρίως τη μεταφόρτωση και αποθήκευση αυτών, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμπορευματοκιβώτια (πλήρωσης-κένωσης, επισκευής, πλύσης κ.λπ.). Τέλος, στον Χώρο Παραχώρησης θα λειτουργεί τελωνείο για τα εισαγόμενα εμπορεύματα που δεν έχουν υποστεί εκτελωνισμό.

Εντός του Χώρου Παραχώρησης υπάρχει και λειτουργεί Σιδηροδρομική Υποδομή και θα παρέχονται υπηρεσίες σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης. Ο Παραχωρησιούχος δύναται, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΟΣΕ, να αναπτύξει κάθε άλλη επιτρεπόμενη δραστηριότητα εντός του Ε.Σ.Σ.Σ.Δ.Ι αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τον σχετικό κίνδυνο και ευθύνη χωρίς να απαιτείται καμία άλλη τροποποίηση ή παράταση της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σύσταση Εταιρίας Ειδικού Σκοπού

Η Ο.Σ.Ε. Α.Ε. θα συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης με Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ.) (ο «Παραχωρησιούχος»), στην οποία μέτοχος θα είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που θα αναδειχθεί ως Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σχετικα αρθρα

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα Χριστούγεννα τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης

admin

Σ. Ζαχαράκη: Πρωταθλητής της παγκόσμιας ανάκαμψης ο ελληνικός Τουρισμός

admin

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι 5.124 οι θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Η κατανομή

admin

Μαρίνα Πύλου: Δύο προσφορές στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίησή της

admin

Θεσσαλονίκη: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων

admin

ΕΦΚΑ: Διπλασιάζονται οι δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

admin

Ανάρτηση αποτελεσμάτων για τους Νέους Αγρότες από την Αν. Μακεδονία-Θράκη

admin

Υπ Εσωτερικών: Κάλυψη 5.124 θέσεων από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

admin

Υπερταμείο: Αποχωρεί ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ

admin

Στην ΕΚΤ «ξαναβλέπουν» το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην κατοχή κρατικού χρέους από τις τράπεζες

fastpath

Η Ευρώπη έχει ξοδέψει πάνω από 700 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

admin

ΟΠΕΚΑ: Όλα τα επιδόματα που καταβάλλονται την Τετάρτη 30/11

admin