Image default
Οικονομία

Ρύθμιση 24 και 48 δόσεων: Βήμα – βήμα η ένταξη οφειλετών

Σε 24 δόσεις, που υπό προϋποθέσεις μπορούν να διπλασιαστούν και να γίνουν 48, θα πραγματοποιείται εφεξής η εξόφληση των χρεών που έχουν δημιουργηθεί από μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Η ρύθμιση, που συμπεριλήφθηκε στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο (ν.4997/22), τέθηκε σε ισχύ και επίσημα, μετά την έκδοση και της σχετικής εγκυκλίου από το αρμόδιο όργανο του ΕΦΚΑ, που είναι το ΚΕΑΟ.

Όπως ορίζεται, με την εν λόγω ρύθμιση ευθυγραμμίζονται οι επιτρεπόμενες δόσεις της πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών με εκείνες που υπάρχουν για αντίστοιχες οφειλές προς την ΑΑΔΕ.

Ελάχιστο ποσό

Ξεκαθαρίζεται δε ότι οι 48 δόσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον μόνο για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για εξόφληση σε έως 24 είτε σε έως 48 δόσεις, το κατώτατο μηνιαίο ποσό καταβολής παραμένει ίδιο και ανέρχεται στα 50 ευρώ.

Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζεται επίσης ότι στη νέα ρύθμιση μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους, να υπαχθούν οφειλέτες που τηρούν ρύθμιση 12 δόσεων, όπως ίσχυε πριν από την ψήφιση της νέας διάταξης, που ορίζει τον διπλασιασμό τους.

Μόνο που αυτοί οι οφειλέτες θα πρέπει να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, να αιτηθούν την απώλεια της αρχικής ρύθμισης και στη συνέχεια με ηλεκτρονικό τρόπο να ενταχθούν στην καινούργια με τις 24 δόσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να έχουν ενταχθεί στην αρχική πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων το αργότερο έως 28/11/2022.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος του ΚΕΑΟ για τη ρύθμιση ορίζει τα εξής:

 • Στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Σε αυτές όμως θα έχουν προστεθεί οι όποιες προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και οι τόκοι, που προέκυψαν λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα έχουν προστεθεί και τυχόν πρόστιμα και άλλες αντίστοιχες επιβαρύνσεις, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.

 • Για να ενταχθούν τα χρέη στην εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει ο οφειλέτης να υποβάλει σχετική αίτηση. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν:

α) Σε δύο έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή

β) Σε δύο έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Πάντως, το ΚΕΑΟ ενημερώνει ότι δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης σε 48 δόσεις θα παρασχεθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της εν λόγω ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

 • Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής σε αυτήν με επιτόκιο ίσο με εκείνο της αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Ευεργετήματα

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση των κοινοποιούμενων διατάξεων, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι της, παρέχονται στον οφειλέτη μια σειρά από ευεργετήματα. Αυτά σχετίζονται με τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και με την προστασία από τυχόν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Πιο αναλυτικά:

 • Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Για τυχόν απώλεια της ρύθμισης, το ΚΕΑΟ υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί. Υποβάλλει σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία.

Αναστολή δίωξης

Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη που έχει απολέσει ανάλογη ρύθμιση στο παρελθόν για

την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξης σε βάρος του, αλλά και η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

 • Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή

  διακόπτεται.
 • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

  Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
 • Aναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Αίτηση υπαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση και προκειμένου αυτή να καταστεί ενεργή, θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει το ποσό της πρώτης δόσης. Αυτή καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Καταβολές προς ΚΕΑΟ διενεργούνται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ) με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλέτη. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Οι περιπτώσεις απώλειας

Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται οι περιπτώσεις όπου επέρχεται απώλεια της ρύθμισης. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί αν:

 • Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα δεύτερη δόση εντός εκάστου δωδεκαμήνου ρύθμισης.
 • Δημιουργηθεί νέα οφειλή. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση αυτή όμως επιβάλλεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί του ποσού της δόσης.

Η απώλεια της πάγιας ρύθμισης συνεπάγεται:

 • Την απώλεια των ευεργετημάτων.
 • Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και προσαυξήσεων.
 • Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
 • Την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση, μετά τη μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός δωδεκαμήνου.

Σχετικα αρθρα

Έρχονται χιλιάδες ξένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό

admin

Ρεύμα: Το φράγμα των 3 δισ. ευρώ έσπασε η ανάκτηση υπερεσόδων από τους παραγωγούς

admin

Οι 3 παγίδες που κρύβουν τα τεκμήρια στις φετινές δηλώσεις (παραδείγματα)

admin

Aνακαλείται η άδεια της Συνεταιριστικής Ολυμπος – Στην ΕΤΕ οι καταθέσεις της τράπεζας

admin

Στεγαστικά δάνεια: «Στο κόκκινο» οι νέες δόσεις

admin

Έκρηξη κερδών για την Capital Product Partners το 2022

admin

Λιμένας Βόλου: Ποιοι είναι οι 8 «μονομάχοι» – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΟΛΘ, η συνεργασία Intrakat – ΤΕΚΑΛ και τα διεθνή σχήματα

fastpath

Εξωδικαστικός: Οφειλές 1,6 – 2 δισ. ευρώ θα ρυθμιστούν το επόμενο 5μηνο – «Κούρεμα» άνω του 30% έγινε στο 40% των ρυθμίσεων

admin

Επιστροφή στην Επενδυτική Βαθμίδα: Οικονομική Μεγέθυνση, Πληθωρισμός και Δημοσιονομική Διαχείριση – Alpha Bank

admin

Δάνεια: Η αύξηση των επιτοκίων φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις στις δόσεις – Παράδειγμα

admin

«Κλείδωσαν» οι όροι του ΣΔΙΤ για το Κέντρο Καινοτομίας

admin

Γιατί οι αγορές «γιορτάζουν», παρά την αύξηση των επιτοκίων

fastpath