Image default
Επιχειρήσεις

Attica Group-Δημόσια πρόταση: Πληροί τις προϋποθέσεις το τίμημα του €1,855

Attica Group-Δημόσια πρόταση: Πληροί τις προϋποθέσεις το τίμημα του €1,855

Την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της Attica Group εκφράζει με ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της δεύτερης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου το τίμημα του 1,855 ευρώ ανά μετοχή που προσφέρει στους μετόχους η τράπεζα.

Στα συμπεράσματα της αιτιολογημένης γνώμης του ΔΣ της Attica Group αναφέρεται ότι, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω το ΔΣ διατυπώνει την άποψή του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση ως ακολούθως:

Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος βασίζεται στον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας.

Β. Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό των εργαζομένων στην Εταιρεία, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας.

Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα του 1,855 Ευρώ ανά μετοχή πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 9 παρ. 4 του Νόμου, και βρίσκεται εντός των ορίων του Εύρους Αξίας ανά μετοχή που αναφέρεται στην Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επισημαίνει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της MIG, στις 13.12.2022 η MIG απεδέχθη πρόταση της «STRIX Holdings L.P.», ομολογιούχο – κάτοχο του συνόλου των ομολογιών α) του από 14.05.2021 κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG και β) του από 31.07.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης της MIG, για την ανταλλαγή του συνόλου των ως άνω ομολογιών κυριότητός της και έκδοσης της MIG, με το σύνολο της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής της MIG στην Εταιρεία, ήτοι 171.313.683 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,38% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μετ’ αναβολής Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MIG που πραγματοποιήθηκε την 03.03.2023 ενέκρινε τη διάθεση της συνολικής (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της MIG στην ATTICA προς την «STRIX Holdings L.P.» με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση προς την MIG του συνόλου των ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της (ανεξόφλητου υπολοίπου €443,8 εκατ.), σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

Στις 6.3.2023, η MIG ανακοίνωσε ότι την 5.3.2023 έγινε αποδέκτης αιτήματος του Προτείνοντος (υπό την ιδιότητά του ως μετόχου της), να εξετασθεί, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι επίσπευσης για την προστασία του εταιρικού συμφέροντος, προς προστασίαν του κύρους της διαδικασίας και των αποφάσεων το ενδεχόμενο αναμονής στην κατάρτιση της μεταβίβασης μέχρις ότου ληφθεί και η αιτηθείσα από τον Προτείνοντα έγκριση της απόκτησης ελέγχου επί της MIG από την Επιτροπή Ανταγωνισμού· κατόπιν της έγκρισης αυτής ο Προτείνων θα καταστεί ελέγχων της MIG και θα μπορεί να εφαρμοσθεί νόμιμα επί της συναλλαγής η εγκριτική διαδικασία των άρθρων 99 επ. του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG αποφάσισε να αποδεχθεί το αίτημα του Προτείνοντος, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, η «STRIX Holdings L.P.» θα καταστεί υπόχρεη σύμφωνα με το Νόμο προς υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποτελεί μια γενική αξιολόγηση των όρων της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, της επίδρασής της στη λειτουργία της Εταιρείας βασιζόμενη στα έγγραφα και στοιχεία που παρατίθενται στην ενότητα Δ της παρούσας και δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί ως πρόσκληση ή συμβουλή ή σύσταση ή προτροπή προς τους Μετόχους της Εταιρείας για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ή εν γένει για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας ή άλλη συναλλαγή.

Η παρούσα Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του Νόμου, υποβάλλεται μαζί με την από 29 Μαρτίου 2023 λεπτομερή Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόμου και δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου.

Η παρούσα Aιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα είναι δημοσίως διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.attica-group.com) και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

 • αιτιολογημένη γνώμη
 • Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • διοικητικό συμβούλιο
 • συμπεράσματα

  Σχετικα αρθρα

  Θεόδωρος Φέσσας: Επενδυτική «επίθεση» παντού από τον όμιλο Quest με στόχο έσοδα άνω του 1,5 δισ.

  admin

  Η SunriseMezz εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων €3,6 εκατ.

  admin

  Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων συνολικού ύψους €5,1 εκατ.

  admin

  ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον Μάικ Πενς και τα ξεχασμένα απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του

  admin

  Η Phoenix Vega Mezz εισέπραξε πληρωμές τοκομεριδίων €5,1 εκατ.

  admin

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: ΑΜΚ €315.000 με δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

  admin

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €315.000 με την έκδοση 1.050.000 νέων μετοχών

  admin

  Mediterra: Η ΓΣ ενέκρινε διανομή μερίσματος 0,03871 ευρώ ανά μετοχή

  admin

  Mytilineos: Τη διανομή μερίσματος €1,2/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

  admin

  Mytilineos: Από τις 3/7 η καταβολή μερίσματος €1,20 ανά μετοχή – Οι αποφάσεις της ΓΣ

  admin

  Οικογένεια Σεπετά (ΒΙΚΟΣ) για ΕΨΑ: Καλωσορίζουμε την επένδυση του SMERC – Παραμένουμε στο επενδυτικό σχήμα

  admin

  Λεβεντέρης: Πώληση ακινήτου έναντι 1.3 εκατ. ευρώ-Τι θα εξοφλήσει

  admin