Image default
Οικονομία

H ΑΑΔΕ στοχοποιεί τζίρο 3,3 δισ. ευρώ από μισθώσεις Airbnb

Στη φορολόγηση τζίρου που ξεπερνά τα 3,3 δισ. ευρώ μόνο από τις μισθώσεις Airbnb στοχεύει φέτος η ΑΑΔΕ μέσω της δήλωσης των εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία, πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτόματα στο Ε1.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα εισοδήματα από μακροχρόνιες μισθώσεις βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς αποτελούν μια σημαντική «πηγή» εσόδων για τους ιδιοκτήτες, αλλά και ενέχουν υψηλό κίνδυνο απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ήδη η ΑΑΔΕ είναι σε «ανοιχτή γραμμή» με κάθε διαχειριστή ψηφιακής πλατφόρμας η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, ανεξάρτητα από το εάν αυτή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή όχι, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ως πωλητές, για τα οποία προκύπτουν ή μπορεί να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις στην ημεδαπή.

Φέτος ειδικά το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το 2022 καταγράφηκαν αυξημένες πληρότητες έως και 100%, οι οποίες εκτίναξαν τον τζίρο των
βραχυχρόνιων μισθώσεων πάνω από 3,3 δισ. ευρώ, ποσά που θα πρέπει να αναγραφούν ακριβώς στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2).

Διασταύρωση στοιχείων

Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος θα αφορά το ύψος των μισθωμάτων που δηλώθηκαν, τα οποία θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι πλατφόρμες, αλλά και με τα στοιχεία που θα εξαχθούν από τους ελέγχους των πιστωτικών καρτών και των τραπεζικών λογαριασμών των ιδιοκτητών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού ανέρχονται από 30.000 μέχρι και 100.000 ευρώ για τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, ενώ στα υπόλοιπα πρόσωπα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 5.000 μέχρι και 30.000 ευρώ για παράβαση της υποχρέωσής τους, που συνίσταται στην παροχή πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ.

Για την αποφυγή λοιπόν των ανωτέρω «τσουχτερών» προστίμων θα πρέπει στο έντυπο Ε2 να συμπληρωθούν για κάθε ακίνητο που εκμισθώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία, καθώς και συγκεντρωτικά δεδομένα για τα μισθώματα που εισπράχθηκαν ή για τα μισθώματα που προκύπτουν με τεκμαρτό τρόπο στις περιπτώσεις της ιδιοχρησιμοποίησης και της δωρεάν παραχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση οι περίπου 3,5 εκατ. ιδιοκτήτες που απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα από ακίνητα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρω-
ση και ηλεκτρονική υποβολή στο TAXISnet του εντύπου Ε2.

Επισημαίνεται ότι το έντυπο Ε2 δεν συμπληρώνεται σε περίπτωση:

α) Καταβολής αποζημίωσης για την πρόωρη λύση της μίσθωσης από τον μισθωτή καθώς και της άυλης αξίας στις περιπτώσεις μικτών συμβάσεων, δηλαδή συμβά-
σεων όπου -πέραν του δικαιώματος μίσθωσης- περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου. Με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου των περιπτώσεων αυτών, αλλά η καταβολή τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του χαρτοσήμου.

β) Ιδιοκατοίκησης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχικής ή μη εξοχικής) ή χρήσης για τις ανάγκες του φορολογούμενου χώρου στάθμευσης-αποθήκης με διαφορετική διεύθυνση απ’ αυτήν της κύριας κατοικίας ή της δευτερεύουσας.

Ανείσπρακτα εισοδήματα

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην περίπτωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολο-
γικό έτος και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2022, δηλώνονται τα συνολικά ποσά στις αντίστοιχες στήλες του εντύπου Ε2 και μεταφέρονται τα επιμέρους ποσά κατά κατηγορία γαιών – γης ή ακινήτου στους σχετικούς κωδικούς.

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί (κατατεθεί και κοινοποιηθεί) εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και να έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη ΔΟΥ.

Τα κενά ακίνητα

Όσον αφορά τα κενά ακίνητα και για τα οποία έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Ο αριθμός αυτός υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την άλλη πλευρά, το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), ολόκληρης ή τμήματος αυτής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, το οποίο απαλλάσσεται από τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, δεν αναγράφεται στη δήλωση. Αντίθετα, αναγράφεται στη δήλωση το τεκμαρτό εισόδημα 3% της αντικειμενικής αξίας των επιφανειών της ως άνω κατοικίας που υπερβαίνουν τα διακόσια (200 τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα, ενώ δεν μπορεί να δηλωθεί μέρος της κατοικίας ως δωρεάν παραχωρούμενο και το υπόλοιπο να δηλωθεί ως κενό.

Στην επιφάνεια των διακοσίων τετραγωνικών μέτρων προσμετρώνται εκτός από κύριους και οι βοηθητικοί χώροι (θέσεις στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.), ακόμη κι αυτοί που βρίσκονται σε διαφορετική οικοδομή από αυτή όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία, πλησίον αυτής και εφόσον δεν υπάρχουν στην οικοδομή της κύριας κατοικίας τέτοιοι χώροι. Επίσης, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το οποίο επίσης δεν αναγράφεται στη δήλωση.

Σχετικα αρθρα

Alpha Bank: Η ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγών

fastpath

Θεσσαλονίκη: Ποιος είναι ο προσωρινός ανάδοχος που θα αναλάβει τη λειτουργία του μετρό

admin

Οι προτεραιότητες στην οικονομία μετά τις εκλογές – Ο Ν. Φίλιππας στο Naftemporiki TV

admin

ΤΑΙΠΕΔ: Διαγωνισμοί 144,2 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ

admin

Η Αλβανία αναζητεί αλλοδαπούς εργάτες για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών

admin

Πόση είναι η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

admin

Τράπεζες: Οι αποπληρωμές δανείων μηδένισαν την αύξηση των νέων εκταμιεύσεων – Θετική η καθαρή πιστωτική επέκταση το β΄ εξάμηνο

admin

Πώς θα τραφούν 9 δισεκατομμύρια χωρίς να καταστραφεί ο πλανήτης

admin

Δήμος Αθηναίων: 7 αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για τις νέες πλατείες Κολωνακίου, Εξαρχείων και Κυψέλης και 4 σταθμούς Μετρό

fastpath

Ενέργεια: Οι προτεραιότητες του υπηρεσιακού υπουργού

admin

«Σπίτι μου»: Πάνω από 2.700 εγκρίσεις και 11.400 προεγκρίσεις για στεγαστικά δάνεια νέων

fastpath

Πόσο γρήγορα θα σταματήσουν οι αυξήσεις επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες;

fastpath