Image default
Οικονομία

Πώς θα αναβαθμιστούν τεχνολογικά 250 γέφυρες σε δρόμους και σιδηρόδρομο

«Βγήκε» η προκήρυξη του υπ. Υποδομών & Μεταφορών για το έργο «Έξυπνες Γέφυρες», με αναθέτουσα αρχή το ΤΕΕ και στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έως τις 15 Μαΐου 2023 έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν προσφορές στον διαγωνισμό που προωθεί το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με αναθέτουσα αρχή, ως γνωστόν, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για το project των «Έξυπνων Γεφυρών», συνολικού ύψους σχεδόν 158 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ και προαιρέσεις). Φορέας Χρηματοδότησης της σύμβασης είναι Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ το έργο αφορά στη παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών των ΟΣΕ Α.Ε – ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε αλλά και του οδικού δικτύου σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Η σύμβαση έχει διάρκεια 28 μηνών. Το ΤΕΕ δημοσίευσε προ ημερών μόλις τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού (11/04). Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του κάθε (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 22-05-2023.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την αξιολόγηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών της ηπειρωτικής χώρας σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων (state-of-the-art) και μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης (Structural Health Monitoring – SHM). Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου «έξυπνων» γεφυρών (Smart Bridges Network – SBN) βασιζόμενο στη φιλοσοφία ενός «Διαδικτύου των Πραγμάτων» ή «Internet of Things» (IoT). Η ελάχιστη ζητούμενη Περίοδος Συντήρησης είναι τρία (3) έτη και εκκινεί μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης

Το έργο «Έξυπνες γέφυρες» εντάσσεται στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αφορά στην υλοποίηση έξυπνων υποδομών για την προληπτική συντήρηση των γεφυρών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γεφυρών της χώρας κατασκευάστηκε στις δεκαετίες ’50 έως ’80 και οδεύει σήμερα προς το τέλος της θεωρητικής ζωής του. Η απουσία μέτρων συντήρησης, η γήρανση των τεχνικών, τα μικρά φορτία σχεδιασμού σε συνδυασμό με την μη ελεγχόμενη διέλευση ολοένα και μεγαλύτερου βάρους οχημάτων, τα ακραία περιβαλλοντικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής είναι κάποιοι από τους παράγοντες που έχουν συμβάλλει στην μείωση της αντοχής των γεφυρών και καθιστούν πολλές από αυτές «οιονεί-επικίνδυνες».

Είναι επομένως σαφές ότι για την ασφαλή χρήση των γεφυρών απαιτείται να αξιολογηθεί άμεσα η δομική και λειτουργική επάρκειά τους, κυρίως ως προς τα κινητά φορτία λειτουργίας τους, βάσει σύγχρονων διαδικασιών και μεθοδολογιών άμεσης αξιολόγησης (Smart Assessment Procedures ή «SAP»).

Με το έργο αυτό, επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης γεφυρών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το Ίντερνετ των πραγμάτων (IOT). Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση των γεφυρών, θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.

Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης της δομικής απόκρισης, αισθητήρες / τεχνολογίας οπτικών ινών που θα μετρούν και θα καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου θα υλοποιηθούν με χρήση σύγχρονων συστημάτων ενόργανης δομικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring, RTSHM). Η εφαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών ενόργανης δομικής παρακολούθησης, συνδυασμού δηλαδή τεκμηρίωσης – ενοργάνωσης και γρήγορης αποτίμησης, είναι σύμφωνη με πρακτικές πολλών προηγμένων χωρών και αποτελεί παγκοσμίως την πιο δόκιμη μέθοδο εκτίμησης ενδεχόμενων υποβαθμίσεων της δομικής υγείας των κατασκευών σε βάθος χρόνου.

Η συνθήκη ελέγχου είναι η αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο της δομικής τρωτότητας των γεφυρών υπό τα συνήθη φορτία λειτουργίας και ο καθορισμός με σαφήνεια των μεγίστων επιτρεπόμενων όριων διελεύσεων (έλεγχος μεγίστων παραμορφώσεων). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η έγκαιρη πρόβλεψη αστοχιών (situational awareness), δίνεται η δυνατότητα άμεσων λήψεων αποφάσεων και μέτρων (informed decision making process) ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση πόρων μέσω προτεραιοποίησης συντηρήσεων και ενισχύσεων όπου πραγματικά απαιτείται.

Οικονομικό αντικείμενο

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 97.634.500 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το δικαίωμα προαίρεσης ως προς το φυσικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 29.290.350 ευρώ με ΦΠΑ. Η πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0. Η προαίρεση δύναται να χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Το δικαίωμα προαίρεσης ως προς τη συντήρηση ανέρχεται στο ποσό των 31.000.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η προαίρεση δύναται να χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Η συνολική μέγιστη εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 157.924.850 ευρώ (με ΦΠΑ).

Υφιστάμενη κατάσταση και Υποδομές

Οι κύριοι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες της χώρας που κατασκευάστηκαν στις δεκαετίες ’50 έως ’90 έχουν μία μέση ηλικία 50 περίπου ετών και οδεύουν προς το τέλος της θεωρητικής ζωής τους ελλείψει των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης. Προβλήματα λόγω γήρανσης αντιμετωπίζουν και οι γέφυρες που βρίσκονται εγκατεστημένες στο υπόλοιπο επαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό οδικό δίκτυο. Τα συνήθη προβλήματα αυτών των γεφυρών οφείλονται στους απαρχαιωμένους κανονισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους, στην πολυετή έκθεσή τους σε δυσμενείς συνθήκες, στην συστηματική υπέρβαση των φορτίων λειτουργίας τους, σε κατασκευαστικές αστοχίες, κ.α.

Η σημαντικότερη ίσως πτυχή του ζητήματος εστιάζεται στην έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης, συντήρησης και αναβάθμισης των υφιστάμενων γεφυρών για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών διαρροών-αστοχιών. Ο αυτόματος έλεγχος και η δυνατότητα άμεσης αξιολόγησης της δομικής τρωτότητας των γεφυρών των εθνικών δικτύων μέσω ανάπτυξης σύγχρονων ψηφιακών δομών και δράσεων αποτελεί τον βασικό άξονα δράσης του παρόντος έργου. Δεδομένου ότι, οι γέφυρες έχουν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια και μεταβλητές παραδοχές φορτίων λειτουργίας, επιλέχθηκε η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας συγκεκριμένων τεχνικών (150 γεφυρών του οδικού δικτύου και 100 του σιδηροδρομικού δικτύου) σε πραγματικό χρόνο μέσω ενόργανης παρακολούθησης της δομικής συμπεριφοράς τους.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για έλεγχο, συντήρηση και αναβάθμιση των γεφυρών ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα αυξημένα φορτία κυκλοφορίας και τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες μετατρέπουν σε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη μίας εφαρμοσμένης αυτόματης μεθοδολογίας αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των γεφυρών να αναλάβουν τα φορτία λειτουργίας.

Η χρήση της τεχνολογίας

Όπως αναφέρεται, η βασική αρχή ενός IoT είναι η δικτύωση πληθώρας αντικειμένων που ενσωματώνουν ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) και στον παγκόσμιο ιστό. Το βασικό πλεονέκτημα των τεχνολογικών συστημάτων IoT είναι η δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης τεράστιου όγκου πληροφοριών που παράγουν οι δικτυωμένες συσκευές λόγω της συνεχούς επικοινωνίας με το δίκτυο (streaming data). Οι προς παρακολούθηση γέφυρες θα είναι ενοργανωμένες με αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας οι οποίοι θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την απόκριση της κατασκευής σε κάθε διέλευση ή τυχηματικό φορτίο (πχ. σεισμός) και θα αποστέλλουν τα δεδομένα αυτόματα μέσω διαδικτύου σε μία κεντρική βάση δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό, όλες οι γέφυρες θα συνδέονται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα περιλαμβάνει δεδομένα από όλους τους δικτυωμένους αισθητήρες και θα εφαρμόζει αναλυτικά στοιχεία για την ορθή διαχείριση των συλλεχθέντων πληροφοριών, αυτοματοποιώντας δύσκολες και χρονοβόρες εργασίες. Μέσω του συστήματος IoT που θα δημιουργηθεί, θα γίνεται διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων (big data analysis) με χρήση προηγμένων αλγορίθμων και μηχανικής μάθησης (machine learning) και θα αξιολογείται συνεχώς η απόκριση κάθε γέφυρας βάσει ενός συστήματος βαθμολόγησης της δομικής υγείας τους. Έτσι, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οι γέφυρες θα αποκτήσουν «ταυτότητα» και η πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την απομένουσα λειτουργικότητα και τη δομική τους ασφάλεια θα είναι άμεση.

Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένας σημαντικός αριθμός των ελληνικών γεφυρών παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας σε φέρουσα ικανότητα οφειλόμενη, αφενός στα διαρκώς αυξανόμενα φορτία κυκλοφορίας και αφετέρου στη γήρανση των γεφυρών. Δεδομένου ότι (α) τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αύξηση των φορτίων λειτουργίας των γεφυρών, (β) η γήρανση των τεχνικών είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να αποφευχθεί, (γ) οι περισσότερες γέφυρες είναι σχεδιασμένες με παλαιότερους κανονισμούς με ανεπαρκή πρόβλεψη για την ανθεκτικότητα τους σε βάθος χρόνου, (δ) πολλές γέφυρες βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό σεισμικό κίνδυνο και έχουν ήδη καταπονηθεί από σεισμούς μέτριας και ισχυρής έντασης και (ε) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η αναμενόμενη ανώτατη στάθμη για γέφυρες άνωθεν υδατικών κωλυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, η πρακτική της ενόργανης παρακολούθησης των γεφυρών όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση έχει στόχο τον έλεγχο του ρυθμού φθοράς τους και την έγκαιρη και αποτελεσματική συντήρησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ενός δικτύου γεφυρών οι οποίες θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες πρακτικές, θα αναβαθμίσει άμεσα τον τομέα των υποδομών ικανοποιώντας στην πράξη, τον κεντρικό – επιτελικό ρόλο του ΚτΕ. Το δίκτυο αυτό θα αποτελεί ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο εργαλείο με το οποίο ο ΚτΕ θα μπορεί να προσδιορίζει προτεραιότητες για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των τεχνικών έργων γεφυροποιίας και την λήψη άμεσων μέτρων αμέσως μετά από έκτακτα συμβάντα (σεισμός, πλημμυρικά φαινόμενα, πρόσκρουση).

Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται (α) ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των τεχνικών και ο σχεδιασμός της ενόργανης παρακολούθησης καθώς και του συστήματος IoT, (β) ο δευτεροβάθμιος έλεγχος των γεφυρών μέσω κατάλληλης μοντελοποίησης των τεχνικών σε επίπεδο προμελέτης, (γ) η δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και Πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών», (δ) η προμήθεια μετά της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των Συστημάτων Ενόργανης Παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο (Real Time Structural Health Monitoring ή RTSHM), (ε) η διεξαγωγή Μη Καταστροφικών Δοκιμαστικών Φορτίσεων στις γέφυρες και η επικαιροποίηση των μελετών, (στ) η πιλοτική λειτουργία των συστημάτων, και (ζ) η ενόργανη δομική παρακολούθηση των τεχνικών, παραγωγική και εγγυημένη λειτουργία των συστημάτων

Προς παρακολούθηση Γέφυρες

Όπως σημειώνεται στην προκήρυξη, ανάμεσα στις προς παρακολούθηση σιδηροδρομικές γέφυρες του ενεργού δικτύου είναι: ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, Κ. ΠΑΛΑΜΑ, ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚA, ΚΥΜΗΣ (ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ), ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΘΟΛΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ (ΓΕΦ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ), ΛΑΤΖΟΡΕΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΜΕΡΙΣΤΗ, ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΑΣ, ΠΗΝΕΙΟΥ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΛΟΥΔΙΑ, ΑΞΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝ. – ΠΕΛΟΠ., ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΣΚΑ, ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ BASEIII A – ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΜΑΡΑΣ, ΕΝΑΛΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΙΣΘΜΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΑΧΙΑΝΗ, ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΣΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΛΙΛΑΙΑ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ), ΑΣΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ – ΑΣΩΠΟΣ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ), ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΑΡΠΙΝΗ – ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ), ΦΑΡΣΑΛΙΤΗ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΛΕΤΖΗ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ, ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΞΗΡΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ – ΒΟΛΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ – ΒΕΡΟΙΑ, ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ, ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ ΜΕΣΟΝΗΣΙ – Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΝΕΣΤΟΥ, ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΓΚΑΖΗ, ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ κ.α.

Ανάμεσα στις προς παρακολούθηση οδικές γέφυρες του ενεργού δικτύου είναι διάφορες σε: Αττική (Ολυμπιακό Χωριό – Θρακομακεδόνες, Καλυβίων – Μαρκόπουλο, Θωρικό, Δ/ση Αττικής Οδού (Ζωφριά) – κ.α.), Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Αχαΐα, Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, Ιωάννινα, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Εβρο, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη.

Όλοι οι τύποι των αισθητήρων ανά γέφυρα θα πρέπει να καταλήγουν σε κοινό Καταγραφικό Σταθμό συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων. Οι σταθμοί θα αποστέλλουν τις μετρήσεις δομικής παρακολούθησης σε μία και μοναδική βάση δεδομένων μέσω διαδικτύου (Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, Smart Bridges Network, SBN) με ασύρματη σύνδεση αυτόματα (μέσω GSM ή άλλο παρόμοιο τρόπο) τουλάχιστον ανά 1 λεπτό. Σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας ανάμεσα στον Καταγραφικό Σταθμό και την βάση δεδομένων, τα δεδομένα θα πρέπει να φυλάσσονται σε σκληρό δίσκο μνήμης τουλάχιστον 64 GB στον σταθμό και να αποστέλλονται στην βάση δεδομένων μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Μέσω της SBN θα πρέπει να εξάγονται αυτόματες τριμηνιαίες τεχνικές αναφορές παρουσίασης των καταγραφών όλων των αισθητήρων, με κατάλληλη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (big data) ώστε να προκύπτουν σαφή συμπεράσματα της απόκρισης των γεφυρών, τόσο σε ακραία φαινόμενα (πλημμύρα, σεισμός, κλπ.) όσο και υπό συνήθη φορτία. Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται στον ΚτΕ εικοσιτετράωρη (24ωρη) δυνατότητα σύνδεσης με τους Καταγραφικούς Σταθμούς, σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση, ώστε να υπάρχει απόλυτη εποπτεία των αποτελεσμάτων κάθε στιγμή.

Σε κάθε υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων ασφαλείας, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και αυτόματα η Υπηρεσία, μέσω αποστολής ενημερωτικού - ή sms σε κινητό τηλέφωνο του/των Υπεύθυνου/ων, ορισμένου/ων από αυτήν, από το σύστημα παρακολούθησης.

Ψηφιακό Αποθετήριο Έξυπνων Γεφυρών

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Έξυπνων Γεφυρών περιλαμβάνει τους μηχανισμούς λήψης, προεπεξεργασίας, επεξεργασίας και διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου σε υπολογιστικό νέφος για την Πλατφόρμα «Έξυπνης Παρακολούθησης Γεφυρών». Τα δεδομένα μεγάλου όγκου του έργου (big data) απαιτούν ένα σύνολο τεχνικών και τεχνολογιών με καινοτόμες μορφές μοντελοποίησης, συσχέτισης και ενοποίησης για να αποκαλύψουν την «γνώση» από σύνολα δεδομένων που είναι ποικίλα, πολύπλοκα και μαζικής κλίμακας. Στο επίπεδο της μοντελοποίησης, το σύστημα θα βασίζεται στην έννοια του Ψηφιακού Φακέλου Γέφυρας που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για κάθε γέφυρα του δικτύου σε μορφή δομημένου προτύπου.

Σχετικα αρθρα

Τουρισμός: Πρόγραμμα κοινής δράσης Ελλάδας-Βουλγαρίας

admin

Τουρκία: Η τουρκική οικονομία θα επιστρέψει στο «πεδίο του ορθολογισμού» δηλώνει ο νέος ΥΠΟΙΚ Σιμσέκ

fastpath

Νέφη κρίσης στην παγκόσμια οικονομία

admin

Ρεύμα: Ποιοι προμηθευτές είναι συνεπείς στην καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων

admin

ΕΚΤ: Οι τέσσερις κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που ανησυχούν τη Φρανκφούρτη

fastpath

Ενεργειακή αναβάθμιση: Τα τέσσερα προγράμματα που «τρέχουν»

admin

Σημαντικά οφέλη αναμένει η ασφαλιστική αγορά από την θετική πορεία της οικονομίας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

admin

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 8+1 κωδικοί του Ε1 που ξεκλειδώνουν φοροελαφρύνσεις

admin

Τουρισμός: Οι αφίξεις “απογειώνονται”, ενώ ορισμένοι προορισμοί πάνε για νέο ρεκόρ

admin

Ρυθμίσεις χρεών: Σκέψεις για βελτιώσεις στις 36-72 δόσεις

admin

Υπερκέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο της τέχνης

admin

Ελληνικό: Σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων – Η πορεία τους μέχρι τώρα

admin