Image default
Επιχειρήσεις

ΑΝΕΚ: Αυξήθηκε κατά 20% ο τζίρος το 2022, στα €180 εκατ.

Στα €180 εκατ. αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της ANEK, το 2022, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. Επίσης ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2022 ενίσχυσε το μεταφορικό του έργο σε σχέση με το 2021, σημειώνοντας ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο κίνησης και κύκλου εργασιών.

Ειδικότερα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ): Το 2022 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ ενίσχυσε σημαντικά το μεταφορικό του έργο σε σχέση με το 2021, σημειώνοντας ισχυρές επιδόσεις σε επίπεδο κίνησης και κύκλου εργασιών. Εντούτοις, η αλματώδης άνοδος των τιμών των καυσίμων (μεσοσταθμικά άνω του 80% σε σχέση με το 2021) επιβάρυνε υπέρμετρα τα λειτουργικά αποτελέσματα, απορρόφησε την ωφέλεια από την αύξηση των εσόδων και δυσχέρανε την προσπάθεια διατήρησης επαρκούς κεφαλαίου κίνησης.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2022 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο) και στη γραμμή δημόσιας υπηρεσίας Κάσου – Καρπάθου. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα δρομολόγια εκτελούνται κοινοπρακτικά με πλοία της εταιρείας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό.

Εκτελώντας 13% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2022 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 809 χιλιάδες επιβάτες έναντι 652 χιλ. το 2021 (αύξηση 24%), 186 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 183 χιλ. (αύξηση 2%) και 115 χιλ. φορτηγά έναντι 133 χιλ. (μείωση 14%).

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2022 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ αύξησε σημαντικά τον κύκλο εργασιών του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εντούτοις, λόγω της μεγάλης αύξησης του κόστους πωληθέντων, εμφάνισε μείωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ωστόσο παρέμειναν σε οριακά θετικό επίπεδο, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε οριακές ζημιές.

Αναλυτικότερα:

Κύκλος Εργασιών

Σημαντική αύξηση κατά 20%, ήτοι €30,0 εκατ., παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2022 ο οποίος ανήλθε σε €180,0 εκατ. έναντι € 150,0 εκατ. τη χρήση 2021. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 156,5 εκατ. έναντι € 129,4 εκατ.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2022 περιορίστηκαν σε € 10,5 εκατ. έναντι € 17,0 εκατ. το 2021. Η εκρηκτική άνοδος των τιμών των καυσίμων οδήγησε σε σημαντική αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά € 36,5 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε € 169,5 εκατ. έναντι € 133,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 5,5 εκατ. έναντι € 11,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 151,1 εκατ. από € 118,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

EBITDA

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου το 2022 ανήλθαν σε € 22,9 εκατ. έναντι € 20,8 εκατ. το 2021. Η αύξηση των ανωτέρω εξόδων και η μείωση των μικτών κερδών του Ομίλου, είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 0,8 εκατ. έναντι €7,0 εκατ. το 2021, ενώ η Μητρική παρουσίασε ζημιές € 0,8 εκατ. έναντι κερδών € 4,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2022 ανήλθε σε € 11,8 εκατ. έναντι € 10,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,5 εκατ. έναντι ζημιών € 25,7 εκατ. το 2021. Οι υψηλές ζημιές των επενδυτικών αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης είχαν προκύψει, κυρίως, από απομειώσεις της αξίας των πλοίων.

Καθαρά αποτελέσματα

Ως απόρροια των ανωτέρω, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2022 ανήλθαν σε ζημιές € 20,4 εκατ. έναντι ζημιών € 40,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 21,4 εκατ. έναντι ζημιών € 41,7 εκατ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής για το 2022 ανήλθαν σε ζημιές € 22,5 εκατ. έναντι ζημιών € 43,9 εκατ.

Σημειώνεται ότι λόγω των ζημιών της χρήσης 2022 συνεχίστηκε η επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί το 2021 με σημαντικού ύψους έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές και προβλέψεις. Ως εκ τούτου, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 31.12.2022 ήταν αρνητικά κατά € 61,4 εκατ. Αντίστοιχα, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τόσο η κεφαλαιακή επάρκεια, όσο και η ρευστότητα της Εταιρείας, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των δανείων και τη δυσχέρεια εξυπηρέτησης λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων.

Επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια της συμφωνίας της εταιρείας «ΑΤΤΙCA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής ATTICA) με τους βασικούς πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού κεφαλαίου της, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ΑΤΤΙCA, σύμφωνα με την από 26.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANEK. Η εν λόγω συμφωνία κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Διαβάστε ακόμη:

Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» για τέσσερα εργοστάσια, Palmie και Μουζενίδη (pics) 

Eλληνική φαρμακοβιομηχανία: Πρωταθλήτρια στις επενδύσεις – 5.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2027

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr

Σχετικα αρθρα

Η FREENOW γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου με ηλεκτρικά ποδήλατα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

admin

Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τη φιλανθρωπική ποδηλατική δράση «Wheels of will»

admin

Σε εταιρεία του Θ. Φέσσα μεταβιβάστηκε το 50% των μετοχών της Quest

admin

Celestino: Αντικαθιστά τις τσάντες της με νέες χάρτινες ανακυκλώσιμες

admin

Intralot: Αύξηση 29,2% στα EBITDA και καθαρά κέρδη €3,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

admin

Intralot: Καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023

admin

Η Blueground εξαγοράζει την πλατφόρμα ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων Nestpick

admin

EPSILON NET: Αύξηση 47,04% στον κύκλο εργασιών και 59,55% στα κέρδη προ φόρων στο πρώτο τρίμηνο

admin

Χρηματιστήριο: Στις 1.219 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη

admin

Πλαστικά Θράκης: Νέα αύξηση 4% στα EBITDA το α’ τρίμηνο – Μέρισμα 0,19 ευρώ ανά μετοχή (γράφημα)

admin

Βασίλης Τσανός: Επιδόσεις άνω των €50 εκατ. φέτος για την Tetra Pak Hellas

admin

Τρόφιμα: Στο +9,1% ο τζίρος στο λιανεμπόριο το 4μηνο – Το 68% των Ελλήνων «κόβει» τις περιττές δαπάνες

admin