Image default
Οικονομία

Ενέργεια: Ενίσχυση έως 75% σε επενδύσεις για προϊόντα «πράσινης» οικονομίας – Οι επιλέξιμοι κλάδοι

Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Produc-E Green», προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 30 Μαΐου. Έμφαση στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, των ΑΠΕ καθώς και των αγαθών που προορίζονται για εξοικονόμηση ενέργειας. Προϋπόθεση ενίσχυσης η αξιολόγηση της αίτησης, με βάσει τη χρονική σειρά υποβολής των αιτημάτων.

Στη γραμμή εκκίνησης μπήκε την Παρασκευή, 12 Μαΐου, το πρόγραμμα «Produc-E Green», για την επιδότηση ανάπτυξης παραγωγικής δραστηριότητας στους τομείς αιχμής της ενεργειακής μετάβασης, με τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Οδηγός του προγράμματος.

Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοχεύοντας να διατεθούν 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων από όλο το φάσμα της «πράσινης» οικονομίας, ώστε ένα μέρος του σχετικού εξοπλισμού να παράγεται στην Ελλάδα, αντί να εισάγεται. Σύμφωνα με τον Οδηγό, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ένταξης θα ανοίξει στις 30 Μαΐου, ενώ προϋπόθεση για ένταξη στη δράση θα είναι η επιτυχής αξιολόγηση της αίτησης, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής.

Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023, ενώ θα κλείσει νωρίτερα στην περίπτωση που εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλιο. Όπως αναφέρεται στον Οδηγό, στόχος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή προϊόντων στον
τομέα της «πράσινης» βιομηχανίας, με έμφαση στον παραγωγικό κλάδο της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και των προϊόντων και αγαθών που προορίζονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δράση στοχεύει στην τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των παραγωγικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι επιλεγμένες βιομηχανικές μονάδες στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας (όπως ανακύκλωση συσσωρευτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών, όπως λιθίου και κοβαλτίου, σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων και σημεία φόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος), που θα λάβουν στήριξη, θα λειτουργούν πλήρως με ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για
καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Κατώφλι προϋπολογισμού και όροι των αιτήσεων

Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο κατώφλι ύψους επενδύσεων, το οποίο στις μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζεται στο 1 εκατ. ευρώ. Στις μεσαίες επιχειρήσεις έχει οριστεί στις 500.000 ευρώ, ενώ στις πολύ μικρές – μικρές επιχειρήσεις στις 300.000 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. επένδυση σε ενσώματα ή άυλα στοιχεία ενεργητικού που συνδέονται με ένα η περισσότερα από τα ακόλουθα:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.
β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγι#κής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας των προϊόντων ή της συνολικής παροχής υπηρεσιών/υπηρεσίας που αφορούν την επένδυση στην εγκατάσταση. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του
ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις
των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πλη#ρείται η ως άνω προϋπόθεση.

Β. απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε μια επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε εξαγοραστεί. Η απλή απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσονται σε έκαστη Περιφερειακή Ενότητα και μπορούν να διαχωρίζονται σε τμήματα αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέρη του ιδίου επενδυτικού σχεδίου, πλην όμως διαφέρουν στην
ένταση της οριζόμενης ενίσχυσης.

Τα ποσοστά επιδότησης

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται μπορούν να περιλαμβάνουν και επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 8 «Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών
Ενισχύσεων». Τα ποσοστά της έντασης επιδότησης, για τις περιφερειακές ενισχύσεις, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και κυμαίνονται μεταξύ 15% και 75%.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αμέσως μικρότερη ενίσχυση (70%) θα λάβουν μικρές επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, καθώς και στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων, για τις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία είναι νέα εκτός αν αποκτώνται από ΜΜΕ ή για την αγορά εγκατάστασης. Επίσης, περιφερειακές ενισχύσεις θα χορηγηθούν σε δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (όπως τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων), με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής ή/και στα παραγόμενα προϊόντα.

Επίσης, επιλέξιμες είναι η δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Σχετικα αρθρα

Πετρέλαιο: «Αιχμάλωτος» της ζήτησης και ο ΟΠΕΚ – Τι θα συμβεί με την παραγωγή

fastpath

Ρεύμα: Με θετικό «πρόσημο» για την επάρκεια τροφοδοσίας ξεκινά το καλοκαίρι

admin

Καύσιμα: Σε θετικό έδαφος οι καταναλώσεις το Μάιο – Άνοδο στη ζήτηση αναμένει η αγορά

fastpath

Καύσιμα: Σε θετικό έδαφος οι καταναλώσεις το Μάιο – Άνοδο στη ζήτηση αναμένει η αγορά

admin

Οφειλές στο δημόσιο: Πότε κλείνει το «παράθυρο» για ένταξη στη ρύθμιση

admin

Κύπρος: Έτος-ορόσημο το 2023 για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

admin

ΥΠΟΙΚ-ΟΟΣΑ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 45η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων για τον Προϋπολογισμό

admin

Κατάργηση του ασφαλιστικού φόρου και μηδενικό ΦΠΑ στην Υγεία ζητούν οι ασφαλιστές

fastpath

Οι τέσσερις κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα που ανησυχούν σοβαρά την ΕΚΤ

admin

Καύσιμα: Σε θετικό έδαφος οι καταναλώσεις το Μάιο – Άνοδο στη ζήτηση αναμένει η αγορά

fastpath

Πώς έχει αλλάξει η τιμή της μπύρας με το πέρασμα των χρόνων

admin

Θεσσαλονίκη: «Ανάπτυξη προς τη ΝΑ Ευρώπη το μέλλον του λιμανιού» – 400% αύξηση στην κρουαζιέρα

admin