Image default
Οικονομία

Κέντρο Καινοτομίας: «Θερινές προσφορές» για τη ΣΔΙΤ αξίας 280 εκατ. ευρώ και διάρκειας 90 ετών στην πρώην ΧΡΩ.ΠΕΙ.

Μοιράσου το Facebook Twitter

Κέντρο Καινοτομίας: «Θερινές προσφορές» για τη ΣΔΙΤ αξίας 280 εκατ. ευρώ και διάρκειας 90 ετών στην πρώην ΧΡΩ.ΠΕΙ.

Στις 17 Ιουλίου θα κατατεθούν προσφορές για το έργο «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα». Τα βασικά σημεία και ο στόχος της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ποια είναι τα προσδοκώμενα οφέλη.

Δύο μήνες παράταση δόθηκε στη διαδικασία του δημοσίου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα με Σ.Δ.Ι.Τ». Η ημερομηνία υποβολής προσφορών για το project, αντί για τα μέσα Μαΐου (17/05), μεταφέρεται στις 17 Ιουλίου 2023. Όπως είχε αποκαλύψει το insider.gr, ο παλιός διαγωνισμός που «έτρεχε», ακυρώθηκε και πρόσφατα «βγήκε» η προκήρυξη του νέου, που προωθείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για την αξιοποίηση του ακινήτου στη Λ. Πειραιώς 62, στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο της ΧΡΩ.ΠΕΙ., με εμβαδόν σχεδόν 17,8 χιλ. τ.μ..

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα είναι 90 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής είναι μέγιστου προϋπολογισμού 18.750.000 ευρώ. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης σε καθαρή παρούσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 280,1 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ. Και στην παρούσα προκήρυξη υπάρχει η έννοια του φορέα καινοτομίας. Για την παροχή υπηρεσιών Καινοτομίας, ο υποψήφιος ιδιώτης ανάδοχος θα κληθεί να ορίσει με την προσφορά του τον Φορέα Καινοτομίας, ο οποίος θα συμβληθεί με τον ΙΦΣ με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καινοτομίας. Ο ρόλος του Φορέα Καινοτομίας στην υλοποίηση του έργου κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικός.

Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Καινοτομίας, και θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας και εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται η ανακατασκευή ή/και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών ή/και η κατασκευή νέων κτιριακών συγκροτημάτων και υποδομών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του Κέντρου Καινοτομίας. Ειδικότερα και όχι περιοριστικά, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνονται:

(α) ο σχεδιασμός και όλες οι τεχνικές μελέτες που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, (β) η χρηματοδότηση, (γ) η κατασκευή των κτιριακών συγκροτημάτων και των απαραίτητων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων στάθμευσης, καθώς και η ανάπλαση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ακινήτου, (δ) η οργάνωση και κατάλληλη διαμόρφωση του Ακινήτου προς τους σκοπούς του Έργου, (ε) η εμπορική εκμετάλλευση του Ακινήτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των σχετικών προωθητικών ενεργειών, της διαχείρισης των μισθώσεων, της διαχείρισης και εξυπηρέτησης των χρηστών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης και τους σκοπούς του Έργου, (στ) η διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία περιλαμβάνει τη συντήρηση, τη λειτουργία, τη φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των κτιριακών συγκροτημάτων, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (ζ) η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ανάδειξης της Καινοτομίας, (η) η επιστροφή του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της συμβατικής περιόδου, καθώς και κάθε περαιτέρω ενέργεια που απαιτείται από τη φύση ή το σκοπό του ανωτέρω Κέντρου Καινοτομίας.

Ο Υποψήφιος και σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τουλάχιστον ένα μέλος αυτού θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην εμπορική εκμετάλλευση ή την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση είτε (i) τουλάχιστον ενός (1) περαιωμένου κτιριακού έργου αντίστοιχου σε χρήση με το κτιριακό έργο του παρόντος Διαγωνισμού, ήτοι Κέντρου Καινοτομίας συνολικής δομημένης επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ. ή τουλάχιστον ενός (1) περαιωμένου κτιριακού έργου Εμπορικού κέντρου ή Γραφείων ή Κέντρου έρευνας ή Θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων.

Ο σκοπός της ΣΔΙΤ

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα, στα πρότυπα που έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχημένα σε πολλά διεθνή επιχειρηματικά κέντρα. Το Κέντρο Καινοτομίας θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης του οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς μέσω ενός δυναμικού και καινοτόμου συνδυασμού πολιτικών, ποιοτικού χώρου και κατάλληλα διαμορφωμένων εγκαταστάσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, σκοπεύει:

  • Στη φιλοξενία σημαντικού αριθμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, Τεχνοβλαστών, καινοτόμων εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων Καινοτομίας.
  • Στη διαχείριση της ροής της γνώσης και της τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων, πανεπιστημίων και εταιρειών.
  • Στη διευκόλυνση της επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ εταιρειών, επιχειρηματιών και επιστημόνων.
  • Στη δημιουργία περιβάλλοντος που ενισχύει την κουλτούρα της Καινοτομίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της ποιότητας.
  • Στη δημιουργία χώρων για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων για την Καινοτομία, καθώς και στην προσφορά υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας.
  • Στη διευκόλυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω μηχανισμών επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης, της δημιουργίας Τεχνοβλαστών και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των Τεχνοβλαστών, σε φορείς και εργαλεία χρηματοδότησης.
  • Στον σχεδιασμό και στην προώθηση προγραμμάτων ενίσχυσης της Καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με φορείς της αγοράς.
  • Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και Καινοτομίας στο χώρο του φαρμάκου.
  • Στη διασύνδεση και δραστηριοποίηση τόσο στο ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων και φορέων Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EU|BIC) όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων καινοτομίας (IASP) που συγκεντρώνουν χιλιάδες καινοτόμες εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο, διευκολύνοντας τη διεθνοποίηση των εταιρειών που φιλοξενούνται.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Σχετικα αρθρα

Η Αλβανία αναζητεί αλλοδαπούς εργάτες για τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών

fastpath

«Ξεκλειδώνει» η επιδότηση στο ρεύμα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες

admin

Τι «παίζει» με την ΕΚΤ, τα ιταλικά και τα ελληνικά ομόλογα

fastpath

Τα κρίσιμα ραντεβού της νέας κυβέρνησης -Κατευθείαν στα βαθιά με παζάρια για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες

admin

«Σπίτι μου»: Πάνω από 2.700 οι εγκρίσεις για το στεγαστικό πρόγραμμα

admin

Τι «βλέπουν» οι Βρυξέλλες για εμβληματικές ιδιωτικοποιήσεις και ακίνητα (ΕΤΑΔ)

fastpath

Πανευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στη μείωση της κατανάλωσης αερίου

fastpath

Τι καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, τη ΔΥΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ, έως τις 2 Ιουνίου

admin

Γ. Ζαββός: Στρατηγική της HDB να αποκτήσει σύντομα την πιστοποίηση της ΕΕ – Pillar Assessment

admin

Μπάιντεν: Έτοιμη να υποβληθεί στο Κογκρέσο η συμφωνία για το όριο του χρέους

admin

Ενέργεια: Οι προτεραιότητες του υπηρεσιακού υπουργού

admin

Πώς θα γίνει η «επιστροφή των μισθών»

admin