Image default
Οικονομία

ΤτΕ: Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2022 από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα

Την υποχρέωση υποβολής των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 από τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πράξη διοικητή αριθ. 2682/03.06.2019, όπως τροποποιήθηκε με την πράξη διοικητή αριθ. 2690/12.04.2023, υπενθυμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στην Τράπεζα της Ελλάδος ταυτόχρονα με την κατά το ν. 3556/2007 δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης στην οικεία αγορά αξιών. Η υποβολή των στοιχείων αυτών είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, για τη διενέργεια πιστοληπτικών αξιολογήσεων από το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος για σκοπούς πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος.

Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος τα αναθεωρημένα υποδείγματα προς υποβολή για την εταιρική χρήση 2022, μαζί με τις τεχνικές οδηγίες. Τα νέα υποδείγματα είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με την οδηγία της  Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority – ESMA) για την παροχή επιπλέον πληροφόρησης σχετικά με τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι το Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αρμόδιο για τη συλλογή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019. Η ζητούμενη εξειδικευμένη στατιστική πληροφόρηση έχει σκοπό όχι μόνο την κάλυψη τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, αλλά και την υποστήριξη της άσκησης νομισματικής πολιτικής για την παροχή ρευστότητας στα Πιστωτικά Ιδρύματα, και συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Η Τράπεζα της Ελλάδος, από την 1η Απριλίου 2023, εφαρμόζει το Εσωτερικό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (ΕΣΠΑΕ-GR ICAS), σε αντικατάσταση της πιστοληπτικής διαβάθμισης  τρίτων φορέων (RTs). Το ΕΣΠΑΕ (GR ICAS) έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ως αποδεκτό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων (και ειδικότερα των δανειακών απαιτήσεων) που γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος (Eurosystem credit assessment framework – ECAF) σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας του πλαισίου άσκησης νομισματικής πολιτικής. Το τελικό αποτέλεσμα των πιστοληπτικών αξιολογήσεων δεν διατίθεται σε τρίτους, η δε πιστοληπτική αξιολόγηση διενεργείται κυρίως για χρήση του Ευρωσυστήματος, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της απρόσκοπτης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Μπορείτε εδώ να βρείτε τις συνοπτικές οδηγίες, γενικές τεχνικές οδηγίες και τα αρχεία προς υποβολή, με τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης για κάθε τύπο υποδείγματος.

Σχετικα αρθρα

Τουρισμός: Οι αφίξεις “απογειώνονται”, ενώ ορισμένοι προορισμοί πάνε για νέο ρεκόρ

admin

Ρυθμίσεις χρεών: Σκέψεις για βελτιώσεις στις 36-72 δόσεις

admin

Υπερκέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο της τέχνης

admin

Ελληνικό: Σημαντική επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης των έργων – Η πορεία τους μέχρι τώρα

admin

Πετρέλαιο: «Αιχμάλωτος» της ζήτησης και ο ΟΠΕΚ – Τι θα συμβεί με την παραγωγή

fastpath

Ρεύμα: Με θετικό «πρόσημο» για την επάρκεια τροφοδοσίας ξεκινά το καλοκαίρι

admin

Καύσιμα: Σε θετικό έδαφος οι καταναλώσεις το Μάιο – Άνοδο στη ζήτηση αναμένει η αγορά

fastpath

Καύσιμα: Σε θετικό έδαφος οι καταναλώσεις το Μάιο – Άνοδο στη ζήτηση αναμένει η αγορά

admin

Οφειλές στο δημόσιο: Πότε κλείνει το «παράθυρο» για ένταξη στη ρύθμιση

admin

Κύπρος: Έτος-ορόσημο το 2023 για το κοίτασμα «Αφροδίτη»

admin

ΥΠΟΙΚ-ΟΟΣΑ: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 45η Ετήσια Σύνοδος της Επιτροπής Ανώτερων Αξιωματούχων για τον Προϋπολογισμό

admin

Κατάργηση του ασφαλιστικού φόρου και μηδενικό ΦΠΑ στην Υγεία ζητούν οι ασφαλιστές

fastpath