Image default
Επιχειρήσεις

ΟΤΕ: «Πράσινο φως» στην ακύρωση 7,41 εκατ. ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: «Πράσινο φως» στην ακύρωση 7,41 εκατ. ιδίων μετοχών

Την έγκριση ακύρωσης 7.417.049 ιδίων μετοχών, που έχει αποκτήσει η εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €20.990.248,67, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 71η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. (ή Εταιρεία), με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, με συμμετοχή μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας).

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

• Τις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2022 (1/1/2022- 31/12/2022) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

• Τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022- 31/12/2022) και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν.4548/2018.

• Τον διορισμό Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023).

• Τις αποζημιώσεις και έξοδα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2022 (1/1/2022- 31/12/2022), τον καθορισμό αποζημιώσεων και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του κατά τη χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2024 και θα προβεί στον οριστικό καθορισμό τους.

• Τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022).

• Την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

• Την έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

• Τη χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ.3, 99 παρ. 1,2 και 100 παρ.2 του Ν.4548/2018, για τη συνέχιση, κατά την περίοδο από 31/12/2023 έως 31/12/2024, της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

• Την έγκριση ακύρωσης επτά εκατομμυρίων, τετρακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων, σαράντα εννέα (7.417.049) ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων, διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (€20.990.248,67), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

• Την ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης (α) η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου OTE για το έτος 2022, (β) η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών, (γ) οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και συμβάσεων χρήσης 2022 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β του Ν.4548/2018, καθώς και (δ) η Αναφορά των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 9, του Ν.4706/2020.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα δημοσιευτούν εντός πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • γενική συνέλευση
 • ίδιες μετοχές
 • μείωση μετοχικού κεφαλαίου

  Σχετικα αρθρα

  Νέο πρόγραμμα με επιδοτήσεις έως 70% για ΜμΕ

  admin

  Huawei: Ποιες εταιρείες ηγούνται στη μετάβαση για ψηφιοποίηση

  admin

  Εμπλοκή με τη δίμηνη αναστολή λειτουργίας στο Καζίνο Λουτρακίου

  admin

  ΣΙΔΜΑ: Αύξηση των πωλήσεων εξαμήνου παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον

  admin

  ΕΛΤΟΝ: Υποχώρησαν στα 13,40 εκατ. ευρώ τα μικτά κέρδη το α’ εξάμηνο

  admin

  Motor Oil: Ξεκινά το «Ephyra» για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου

  admin

  NOVA: Πώς διαμορφώθηκαν έσοδα και EBITDA το 2022 – Πώς κινήθηκε το β’ τρίμηνο του 2023

  admin

  Καρανίκας (ΕΣΕΕ): Οι Ελληνες έμποροι δεν είναι αναλώσιμοι

  admin

  Best Workplaces in Europe™ 2023: Στο βάθρο των νικητών 12 εταιρείες από την Ελλάδα

  admin

  Δύο βραβεία για τη DEMO στα ΔΕΗ ΒΙΤΕ AWARDS (pic)

  admin

  Epsilon Net: Εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Epsilon SingularLogic από τη Space Hellas

  admin

  Χρηματιστήριο: Πιθανότερο ενδεχόμενο η συσσώρευση περί τις 1.200 μονάδες

  admin