Image default
Επιχειρήσεις

VIVARTIA: Ζημιές σχεδόν €10 εκατ. από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2022

Διεύρυνση των καθαρών ζημιών κατέγραψε τη χρήση του 2022 ο Όμιλος Vivartia υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων και καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια μετασχηματισμού του.

Σημειωτέον πως εντός της χρονιάς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συγχώνευσης των εταιρειών Vivartia ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και της μητρικής της, VENETIKO HOLDINGS με απώτατο στόχο το ενιαίο σχήμα να καταστεί ισχυρότερο οικονομικά

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε σήμερα η Vivartia, οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 26,8%, φθάνοντας τα 684,2 εκατ. ευρώ. Αυτή η αύξηση κατά 144,8 εκατ. ευρώ προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Εστίασης (κατά 75,3 εκατ. ευρώ) και λιγότερο από τους Κλάδους Κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών (κατά 34,1 εκατ. ευρώ) και Γαλακτοκομικών (κατά 35,4 εκατ. ευρώ) εξαιρουμένων των απαλοιφών. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,2% και ανήλθαν σε 52,3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο οι ζημιές μετά τους φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν στα 9,7 εκατ. ευρώ, από 1,7 εκατ. ευρώ το 2021 με τη διοίκηση του Ομίλου να σημειώνει τους δυσχερείς παράγοντες που έπρεπε να διαχειριστεί κατά την περυσινή χρονιά, με κυριότερες τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Σημειωτέον πως το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 29,3% έναντι 31,1% το 2021ως αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων που παρουσιάστηκαν κατά το β’ εξάμηνο του 2021 και εντάθηκαν μετά την έναρξη της σύρραξης στην Ουκρανία μετά τον Φεβρουάριο του 2022

Όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την 31/12/2022 ανήλθαν σε 48,9 εκατ. ευρώ έναντι 71,1 εκατ. ευρώ την 31/12/2021.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μεταβολή των διαθεσίμων του Κλάδου Γαλακτοκομικών καθότι, την 31/12/2021, τα διαθέσιμα του εν λόγω κλάδου περιλάμβαναν και τη διακοπείσα δραστηριότητα και είχαν αυξηθεί σημαντικά από την πώληση της συμμετοχής του στην συγγενή εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ ενώ εντός της χρήσης 2022 ο Κλάδος Γαλακτοκομικών πραγματοποίησε την εξαγορά της νέας θυγατρικής εταιρείας ΔΑΝΙΗΛ ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31/12/2022 ανήλθε σε 414,9 εκατ. ευρώ έναντι 425,9 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2021, μειωμένος κατά 11,0 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή δόσεων των κοινοπρακτικών δανείων του Ομίλου.

Η εικόνα για φέτος

Σύμφωνα πάντως με τη διοίκηση του Ομίλου υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Θανάση Παπανικολάου «κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σημειώνεται μία σταδιακή βελτίωση του κλίματος στην αγορά παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες λόγω της μειωμένης διαθέσιμης δαπάνης των νοικοκυριών και της αύξησης των επιτοκίων». Η διοίκηση αποφεύγει να κάνει συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις του Ομίλου φέτος υπογραμμίζοντας απλά την ετοιμότητα της στο δύσκολο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί αλλά και την προσήλωση της στους στόχους του μεσο-μακροπρόθεσμου πλάνου του Ομίλου.

Το τελευταίο προβλέπει:

Α) Διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης όλων των κλάδων στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δικτύων τους και μέσω νέων προϊοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Β) Συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών μέσω της ψηφιακής καινοτομίας και αύξηση των επιπέδων πιστότητας τους, μέσω εργαλείων και υπηρεσιών που απαντούν στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες.

Γ) Εξ’ ορθολογισμό και βελτιστοποίηση του λειτουργικού τους μοντέλου και κατά συνέπεια ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής τους θέσης, μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις και αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού τους κόστους.

Δ) Την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας των κλάδων του Ομίλου σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες ενδιαφέροντος με τη σύναψη συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους.

Ε) Την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου μέσα από στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που θα οδηγήσουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι επιδόσεις ανά κλάδο

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που κοινοποίησε η Vivartia αναλυτικά οι επιδόσεις κατά κλάδο το 2022 είχαν ως εξής:

Κλάδος Γαλακτοκομικών

Οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Κλάδου Γαλακτοκομικών κατά τη χρήση 2022 αυξήθηκαν κατά 15,8% και διαμορφώθηκαν σε 263,0 εκατ. ευρώ έναντι 227,0 εκατ. ευρώ το 2021.

Ο Κλάδος διατήρησε τα ηγετικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές κατηγορίες που παρουσιάζουν μείωση σε όγκο αλλά αύξηση σε αξία, όπως το φρέσκο γάλα, το στραγγιστό γιαούρτι και το τσάι, η ΔΕΛΤΑ πέτυχε μεριδιακή ανάπτυξη σε όγκο εντός του 2022, ενώ στην κατηγορία των φυτικών ροφημάτων, που η αγορά παρουσίασε μείωση, τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία, η ΔΕΛΤΑ παρουσίασε διψήφια μεριδιακή ανάπτυξη και σε όγκο και σε αξία, αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν εντός του 2022.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ το 2022 μειωμένα κατά 10,9 εκατ. ευρώ έναντι του 2021, επηρεασμένα σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, που σχετίζονται με κινήσεις αναδιάρθρωσης του οργανισμού σε διοικητικό και παραγωγικό επίπεδο.

Οι εξαγωγές της εταιρείας συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσιάζοντας αύξηση σε τζίρο κατά περίπου 17,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω βελτιστοποίησης της απόδοσης σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης με νέα προϊόντα, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος, αλλά και λόγω δυναμικής εισόδου σε νέες υποσχόμενες αγορές, όπως η Ισπανία.

Στα σημαντικότερα γεγονότα για τον συγκεκριμένο κλάδο, το 2022 συμπεριλαμβάνονται η εξαγορά του 100% της εταιρείας «ΔΑΝΙΗΛ Σ. ΓΚΑΤΕΝΙΟ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», η οποία ενοποιείται πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Από την εν λόγω συναλλαγή προέκυψε υπεραξία ύψους € 14,2 εκατ. που αύξησε το ομώνυμο κονδύλι στην  Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.

Αντίθετα ο αντίκτυπος της πώλησης της United Milk, που ολοκληρώθηκε φέτος το Μάρτιο, θα φανεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2023. Το ίδιο και ο αντίκτυπος απ’ την εξαγορά των μετοχών της εταιρείας ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε τον φέτος το Μάιο.

Το 2022 η ΔΕΛΤΑ συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο ύψους 7,1 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, ενώ τον Ιούλιο 2022, υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό για την μεταβίβαση της ανενεργής της εγκατάστασης στον Ταύρο Αττικής, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2022 με την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης / μεταβίβασης.

Παράλληλα ο κλάδος Γαλακτοκομικών συνέχισε την προσπάθεια ενδυνάμωσης και επέκτασης των μεριδίων αγοράς του, προχωρώντας σε επαναλανσάρισμα των συσκευασιών του φρέσκου γάλακτος με κυρίαρχο το δίλιτρο και το λανσάρισμα δυο νέων προϊόντων στην κατηγορία του σοκολατούχου γάλακτος (Vegan και Φράουλα FREE) ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς.

Επίσης με πρακτικό της Γ.Σ. την 30.12.2022 εγκρίθηκε και αποφασίστηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕΛΤΑ κατά το ποσό των 81.784.061,57 ευρώ με ακύρωση 27.912.649 κοινών μετοχών, ισόποσης συνολικής ονομαστικής αξίας, προς ισόποσο συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 7.854.814,32 ευρώ και θα διαιρείται σε 2.680.824 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Κλάδος Κατεψυγμένων Λαχανικών και Ζυμών

Το 2022 ο Κλάδος Κατεψυγμένων κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 20,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 205,5 εκατ. ευρώ το 2022 έναντι 171,3 εκατ. ευρώ το 2021. Λειτουργώντας σε μια αγορά, η οποία για πρώτη φορά μετά το 2016 παρουσίασε μείωση σε όγκο κατά 1,3% και χαρακτηρίστηκε από την έντονη στροφή προς την ιδιωτική ετικέτα, οι εταιρείες του Κλάδου Κατεψυγμένων κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ηγετική τους θέση και παρουσίασαν οριακές απώλειες σε όγκο στις κατηγορίες των λαχανικών και των καταψυγμένων ζυμών, ενώ παρουσίασαν αύξηση στην κατηγορία των φρέσκων σαλατών.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 28,6 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένα κατά 2 εκατ. ευρώ (+7,7%) έναντι του 2021 (26,6 εκατ. ευρώ).

Οι εξαγωγές κατά το 2022, αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 43,3%) σε σχέση με το 2021 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 30,2% των πωλήσεων του Ομίλου. Αναλυτικά, η αύξηση στα καταψυγμένα λαχανικά ήταν 4,7%, ενώ για τις καταψυγμένες ζύμες η αύξηση ανήλθε σε 48,7%. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συνέχιση της ανάπτυξης των υφιστάμενων πελατών, τη συνεργασία με νέους πελάτες και την είσοδο σε νέες αγορές, ενδυναμώνοντας την παρουσία του ομίλου σε περισσότερες από 42 χώρες.

Στα σημαντικότερα γεγονότα για τον συγκεκριμένο κλάδο, οι εταιρείες Μπάρμπα Στάθης και Αραμπατζής, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών τους υποδομών, πραγματοποίησαν συνολικές επενδύσεις ύψους 3,3 εκατ. ευρώ και 4,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων νέες γραμμές παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών, συσκευαστικές μηχανές, πλήρως αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους, συλλεκτικές μηχανές καθώς και ηλιακούς συλλέκτες. Στόχος του συγκεκριμένου πλάνου είναι ο εξ’ ορθολογισμός του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση του παραγωγικού της μοντέλου καθώς οι ανωτέρω επενδύσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και τελικά στην αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση σε α) δημιουργικές καμπάνιες που στοχεύουν στην ανάδειξη αξιών όπως την παράδοση, την θρέψη, την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και σε χορηγίες μαγειρικών τηλεοπτικών εκπομπών, β) σε νέα προϊόντα και νέους γευστικούς συνδυασμούς ακολουθώντας τις νέες διατροφικές συνήθειες όπως τον συνδυασμό σιτηρών με όσπρια και τη δημιουργία έτοιμων γευμάτων από φυτικές πρωτείνες, γ) στη συνεργασία με σημαντικούς opinion leaders & influencers για την προώθηση των προϊόντων σε στοχευμένα και πιο νεανικά κοινά και δ) σε αποτελεσματικά προωθητικά πλάνα εντός καταστημάτων

Κλάδος Εστίασης

Τέλος, ο Κλάδος Εστίασης της Vivartia, βαθιά επηρεασμένος την περασμένη περίοδο από τη διετή υγειονομική κρίση, παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2022, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 219,1 εκατ. ευρώ έναντι της χρήσης 2021 (143,6 εκατ. ευρώ).

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 23,5 εκατ. ευρώ το 2022 σημαντικά αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του 2021 (14,5 εκατ. ευρώ) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16.

Η διοίκηση του Ομίλου διαχειρίστηκε τις προκλήσεις με ευελιξία υλοποιώντας παράλληλα το στρατηγικό της πλάνο με βάση τους δύο κάτωθι κεντρικούς άξονες:

  • Την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στον τομέα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, μέσα από τα διαφορετικά concepts, που έχει αναπτύξει και τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών.
  • Την περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος franchise με τη μεταφορά σημαντικού αριθμού ιδιόκτητων καταστημάτων – κυρίως everest – σε νέους επενδυτές, διατηρώντας κατά κύριο λόγο την ιδιοκτησία των flagship σημείων, καθώς και των σημείων εντός των κλειστών αγορών και των σημείων ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (travel business)
  • Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς της προϊοντικής καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης των σημάτων.

Διαβάστε ακόμη:

Αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 20% στα $88,5 εκατ. για την Capital Product Partners L.P.

Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Η οργανική κερδοφορία ανοίγει «παράθυρο» ανταμοιβής των μετόχων το 2024

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις πυρκαγιές στη Ρόδο: Μέτρα στήριξης σε τρεις άξονες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το thetimes.gr

Σχετικα αρθρα

Εθνική Ασφαλιστική: Βραδιά Βραβεύσεων Εταιρικού Δικτύου

admin

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και οι εργαζόμενοί του δίπλα στους πληγέντες συναδέλφους στη Θεσσαλία

admin

H Impact ανανεώνει και εμπλουτίζει τη συνεργασία της με την Genesis Pharma

admin

Solidus Securities ΑΕΠΕΥ: Ο Αλέξανδρος Παππάς νέος πρόεδρος του ΔΣ

admin

Epsilon Net: Κέρδη 11,15 εκατ. στο εξάμηνο μετά τη νέα λογιστική αναπροσαρμογή

admin

Μεταξύ €6,4-€7,2 η τιμή διάθεσης των μετοχών της Optima Bank

admin

ΔΕΗ: Η απόβαση στα Βαλκάνια,τα κερδη 1,2 δισ.€ και ο “Γερμανός” της ενέργειας…

admin

Χρηματιστήριο: Πιθανή αναμέτρηση με τις 1.213 ή τις 1.207 μονάδες

admin

Profile: Αύξηση κερδών 43% στο εξάμηνο

admin

Όμιλος Profile: Iσχυρή ανάπτυξη και άλμα κερδοφορίας 43% το α’ εξάμηνο του 2023

admin

Τα μερίδια αγοράς στην ψηφιακή τηλεόραση – Πρωτη η Cosmote

admin

Έκρηξη κερδοφορίας και εσόδων το 2022 για τη REDEX

admin