Image default
Επιχειρήσεις

Μπλε Κέδρος: Από 19/9 η επιστροφή κεφαλαίου €0,10 ανά μετοχή

Μπλε Κέδρος: Από 19/9 η επιστροφή κεφαλαίου €0,10 ανά μετοχή

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25.07.2023 αποφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00€), με ισόποση κεφαλαιοποίηση από το λογαριασμό «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€), από ένα ευρώ (1,00€) σε ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) και β) ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4548/2018, κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (4.320.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των δέκα λεπτών (0,10€) από ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10€) σε ένα ευρώ (1,00€) και γ) την επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά (0,10€/ μετοχή) στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακολούθως της ως άνω αύξησης και επακόλουθης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ [43.200.000,00 €], διαιρούμενο συνολικά σε σαράντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες [43.200.000] κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ [1,00 €] εκάστης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορήγησε άδεια για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 2778/1999) δυνάμει της υπ’ αριθμ. 475/28.07.2023 Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμ. 3011254ΑΠ/03.08.2023 απόφασή του (ΑΔΑ: ΡΕΟΠ46ΝΛΣΞΕΜΘ), ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 με την προσθήκη νέας παρ. 6, του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 3011254 Ανακοίνωση της σχετικής καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2023 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 13.09.2023 (ημερομηνία αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία ένα Ευρώ (1,00€) ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι της ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date) της 14.09.2023 όπως καθορίζονται σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και τις διαδικασίες που τηρούνται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 19.09.2023. Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «OPTIMA BANK Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ATHEXCSD) και τις σχετικές αποφάσεις αυτής.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την πληρώτρια τράπεζα ή την Εταιρεία ως κατωτέρω.

3. Με την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 19.09.2023, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διαδικασίες της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6204194, κα Αικατερίνη Τζιάφα).

 • ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 • μετοχές
 • ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

  Σχετικα αρθρα

  Amazon: Γιατί βγάζει από τα ταμεία της έως και 4 δισ. δολ. για τη νέα επένδυση (tweets + vids)

  admin

  Μαριάννα Λάτση: Βραβεύτηκε ως σύγχρονη Εθνική Ευεργέτιδα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας (pics)

  admin

  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Έρχονται νέες θέσεις εργασίας και δράσεις για ενίσχυση

  admin

  Prodea Investments: Τα deal με ΕΤΕ και Mytilineos και η «άμυνα» στην άνοδο των επιτοκίων και των τιμών στα υλικά

  admin

  Με fast track διαδικασίες έργα υποδομών και αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία (pic)

  admin

  Η Renault τερματίζει τη συμφωνία κοινής αγοράς με τη Nissan

  admin

  Revoil: Στα €388,43 εκατ. ο κύκλος εργασιών στο 6μηνο – Στα €5,68 εκατ. τα EBITDA (πίνακας)

  admin

  SunriseMezz PLC: Στα €2,9 εκατ. τα ανεβασμένα κέρδη εξαμήνου

  admin

  SunriseMezz: Καθαρά κέρδη €2,9 εκατ. στο 6μηνο

  admin

  Phoenix Vega Mezz: Στα €6,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2023

  admin

  Σημαντικά αυξημένα κατά 25,5% τα έσοδα της Trastor στο εξάμηνο

  admin

  Trastor: Αύξηση 25,5% στα έσοδα από μισθώματα κατά το α’ 6μηνο

  admin