Image default
Επιχειρήσεις

Alpha Holdings: Δωρεάν διάθεση έως 35.000.000 μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους

Τον Κανονισμό για την εφαρμογή Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, το οποίο ενεκρίθη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τς που έλαβε χώρα στις 27 Ιουλίου 2023 ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Στο Πρόγραμμα προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018, η δωρεάν διάθεση έως 35.000.000 ιδίων, κοινών, άυλων μετοχών της Εταιρείας, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του τρέχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι οποίες μπορούν να διατεθούν κατά την τετραετή διάρκεια του Προγράμματος, από το 2023 έως το 2027, σε Μέλη της Διοικητικής Ομάδας, σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης (MRTs) και σε άλλους Εργαζομένους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (οι «Συνδεδεμένες Εταιρείες»), κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»).

Στόχος του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών είναι η καταβολή μεταβλητών αποδοχών στους Δικαιούχους υπό τη μορφή κοινών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών έκδοσης της Εταιρείας. Οι Μετοχές θα αποκτηθούν μέσω του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την ίδια Γενική Συνέλευση.

Το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο (i) του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program – PIP) της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και (ii) μόνο για το 2023, ενός νέου προγράμματος παροχής κινήτρων διακράτησης για τα ακόλουθα Μέλη της Ανώτατης Ηγετικής Ομάδας, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα Ανώτατα Στελέχη – Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα ακόλουθα Ανώτατα Στελέχη (Chiefs) που δεν είναι Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ήτοι τον Chief of Internal Audit, τον Chief Information Officer (CIO), τον Chief Digital Officer (CDO), τον Chief Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον Chief Ανάκτησης Ανοιγμάτων σε Καθυστέρηση (η «Επιλέξιμη Περίμετρος για το Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων Διακράτησης για το 2023»).

Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατανομή μεταξύ (i) και (ii).

Οι Δικαιούχοι οφείλουν: (i) να μην υπόκεινται σε τυχόν πειθαρχικές ή νομικές διαδικασίες που έχει κινήσει η Εταιρεία, (ii) να είναι Υπάλληλοι της Εταιρείας κατά την πρώτη ημέρα της σχετικής διαχειριστικής χρήσης (ήτοι κατά την 1.1.2023) και να εξακολουθούν να είναι Υπάλληλοι της Εταιρείας κατά την ημερομηνία διάθεσης των μετοχών, (iii) να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες υπηρεσίας πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες και (iv) να πληρούν άλλα κριτήρια που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίζει τους συγκεκριμένους όρους και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, καθώς και τους Δικαιούχους κάθε κύκλου εφαρμογής του Προγράμματος, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, να τροποποιεί, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών και σύμφωνα με όλους τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

(I) Οι βασικοί όροι του Κανονισμού έχουν ως ακολούθως:

1. Διάθεση: Σε μία ή σε περισσότερες συνεδριάσεις ετησίως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, ορίζει τους Δικαιούχους, τον αριθμό των Μετοχών που διατίθενται σε κάθε Δικαιούχο, τη διαδικασία έκδοσης των Πιστοποιητικών Διάθεσης Μετοχών από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος εν γένει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει σε διαφορετικές συνεδριάσεις επί της Διάθεσης των εν λόγω Μετοχών σε κάθε κατηγορία Συγκεκριμένων Μελών του Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης (π.χ. στην Επιλέξιμη Περίμετρο για το Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων Διακράτησης για το 2023, σε άλλα Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού σε θέσεις ευθύνης κ.λπ.).

1.1. Η Διάθεση υπόκειται σε όλους τους Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
1.2. Για τη Διάθεση λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: (i) το ιεραρχικό επίπεδο και η επιχειρησιακή ευθύνη κάθε Δικαιούχου, (ii) το προφίλ ικανοτήτων κάθε Δικαιούχου και η στρατηγική μακροπρόθεσμης διακράτησης (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τον κίνδυνο αποχώρησης), (iii) σε περίπτωση που η Διάθεση λαμβάνει χώρα μόνο στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης, η επίτευξη των στόχων απόδοσης και η συνεισφορά τους στις εργασίες και στην κερδοφορία της Εκδότριας ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών, (iv) η χρηματοοικονομική θέση και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητάς της και (v) η Πολιτική Αποδοχών της Εκδότριας.

1.3. Η Διάθεση Μετοχών στην Επιλέξιμη Περίμετρο για το Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων Διακράτησης για το 2023, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Διακράτησης για το 2023, θα πραγματοποιηθεί σε 4 Σειρές.

1.4. Η Διάθεση των Μετοχών σε κάθε Δικαιούχο βασίζεται στη μέση σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή (Volume Weighted Average Price ‒ VWAP) των Μετοχών κατά τον μήνα που προηγείται της εν λόγω κατανομής, όπως ορίζεται από το εξουσιοδοτημένο όργανο ή από την εξουσιοδοτημένη Διεύθυνση της Εταιρείας.

Σχετικα αρθρα

Fiber2all: Νέα εταιρεία ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών για την Vodafone Ελλάδας

admin

Alpha Αστικά Ακίνητα: €1,7 εκατ. τα κέρδη μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο

admin

EΥΔΑΠ: Πτώση κερδών στο εξάμηνο εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους

admin

ΕΥΔΑΠ: Στα €162,8 εκατ. ο τζίρος εξαμήνου

admin

Alpha Services and Holdings: Στον Δείκτη αειφορίας «FTSE4Good» για 7η συνεχή χρονιά (γραφήματα)

admin

Πλαστικά Θράκης: Προσωρινό μέρισμα 3.000.000 ευρώ στους μετόχους

admin

Alpha Αστικά Ακίνητα: €1,7 εκατ. τα αυξημένα κέρδη εξαμήνου

admin

ΤΙΤΑΝ Investor Day 2023: Στόχος για πωλήσεις 3 δισ. και κέρδη 3 ευρώ ανά μετοχή

admin

Χρηματιστήριο: Επανέρχεται η αναμέτρηση µε τις 1.200 µονάδες

admin

ΗΠΑ: Για μονοπωλιακές πρακτικές κατηγορεί την Amazon η Επιτροπή Εμπορίου – Τι αναφέρεται στην αγωγή (vid)

admin

Kalas Group: Η ιστορία πίσω από το «εθνικό αλάτι» – Η αποχώρηση από τις Ελληνικές Αλυκές και τα επόμενα βήματα

admin

Ιntrakat: To turnaround στόρι στις κατασκευές και η επιστροφή στην κερδοφορία

admin