Image default
Επιχειρήσεις

Prodea: Στις 22 Δεκεμβρίου η Συνέλευση των ομολογιούχων

Τις τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ, καλείται να αποφασίσει η Συνέλευση των ομολογιούχων στις 22 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: 

Η PRODEA Investments είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελληνική αγορά. Διαθέτει υψηλής ποιότητας και απόδοσης, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με πολύ υψηλά επίπεδα πληρότητας, μακροχρόνιες μισθώσεις (μέση διάρκεια μίσθωσης άνω των 10 ετών) και ισχυρή βάση μισθωτών.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία της τάξης των €2,7 δις και επεκτείνεται ταχύτατα στους τομείς της Ελληνικής αγοράς με τις καλύτερες αποδόσεις, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων» γραφείων, logistics και ξενοδοχείων.

Τα μεγέθη της Εταιρείας από τον Ιούλιο 2021, οπότε και εξέδωσε το πρώτο «πράσινο» ομόλογο για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην Ελληνική αγορά, βαίνουν σημαντικά και σταθερά βελτιούμενα. Συγκεκριμένα τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 25% και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA κατά 31% (στοιχεία τελευταίων δώδεκα μηνών με σύγκριση 30.9.2023 έναντι 30.6.2021). Το ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε κατά 16% και ανέρχεται σε €3 δις στις 30.9.2023.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της PRODEA περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την εκμίσθωση αλλά και την πώληση ακινήτων. Η Εταιρεία υλοποιεί μια στρατηγική αναδιάρθρωσης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της, προκειμένου αυτό να καταστεί περισσότερο «πράσινο» και αειφόρο, στο πλαίσιο της οποίας προέβη στην έκδοση ενός Πράσινου Ομολόγου €300 εκατ. στις 21.07.2021, με σκοπό τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων.

Παράλληλα η Εταιρεία συνεχίζει και την αποεπένδυση από «ώριμα» ακίνητα έχοντας ως βασικό στόχο την βέλτιστη διαχείριση των ακινήτων της και τη διαμόρφωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες επενδυτικές τάσεις, ειδικά για περιοχές όπως η Ελλάδα (κυρίως πράσινα γραφεία, logistics, hospitality). 

Τα ανωτέρω έχουν δημιουργήσει πλέον ένα διαρκώς διαμορφούμενο υποσύνολο του χαρτοφυλακίου της, που περιλαμβάνει ακίνητα προς πώληση (trading portfolio) καθιστώντας τις πωλήσεις συνήθη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα της Εταιρείας. Από το 2019 και έως το τέλος του 2023 η Εταιρεία εκτιμάται ότι θα έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων το τίμημα πώλησης των οποίων θα πλησιάζει τα €500 εκατ. ενώ το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα (η διαφορά ανάμεσα στο τίμημα πώλησης και το ιστορικό κόστος) θα ξεπερνά τα €80 εκατ.. Καθίσταται σαφές πως το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εν γένει λειτουργίας της Εταιρείας, όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί, και πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του Αναπροσαρμοσμένου EBITDA έτσι ώστε να μην εξαιρείται το trading portfolio.

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα ανώτερω προτείνεται η επικαιροποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ, μέσω της τροποποίησης συγκεκριμένων όρων του, ώστε να συμβαδίζει η λειτουργία του Προγράμματος ΚΟΔ με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας επ’ ωφελεία της Εταιρείας και των Ομολογιούχων Δανειστών.

Σύμφωνα με τους όρους 18.1 και 18.3(α)(i)του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 11.12.2023 απόφασής του καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ σε συνέλευση των Ομολογιούχων την 22.12.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η οποία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Χρυσοσπηλιωτίσσης αριθμός 9, ΤΚ 10560, στην Αθήνα, με παράλληλη δυνατότητα όσων Ομολογιούχων το επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς φυσική παρουσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Έγκριση των Ομολογιούχων για τις παρακάτω τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των κατωτέρω τροποποιήσεων:

(i) Τροποποίηση του ορισμού του Αναπροσαρμοσμένου EBITDA που προβλέπεται (α) στο άρθρο 1.1. του Προγράμματος ΚΟΔ, (β) στο σημείο 3), παράγραφος ΙΙΙ του παραρτήματος στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και (γ) στους ορισμούς του παραρτήματος χρηματοοικονομικών δεικτών, του Προγράμματος ΚΟΔ ώστε να προσθαφαιρείται, κατά περίπτωση, το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, ήτοι η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και του κόστους κτήσης εκάστου ακινήτου, ως εξής:

«Αναπροσαρμοσμένο EBITDA ή Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), πλέον/(μείον) της καθαρής ζημιάς/(κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία, μείον την καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, (μείον)/πλέον το καθαρό κέρδος από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα), μείον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.»

(ii) Προσθήκη στους ορισμούς του Προγράμματος ΚΟΔ του ορισμού «Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων», ως εξής: «Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, ορίζεται η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και του κόστους κτήσης εκάστου ακινήτου.»

(iii) Μετονομασία του ορισμού «Σύνολο Χρεωστικών Τόκων» που προβλέπεται (α) στο άρθρο 1.1. του Προγράμματος ΚΟΔ, (β) στο σημείο 3), παράγραφος V του παραρτήματος στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και (γ) στους ορισμούς του παραρτήματος χρηματοοικονομικών δεικτών, του Προγράμματος ΚΟΔ σε «Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων» και τροποποίησή του ως εξής:

«Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων σημαίνει το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων ή την τροποποίηση δανειακών συμβάσεων, (β) κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεση τους, γ) το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξίας τους και (δ) η απόσβεση εξόδων έκδοσης δανείων (υφιστάμενων και νέων), μείον το κονδύλι «Έσοδα από τόκους», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων.»

(iv) Τροποποίηση του όρου 15.6 (xiv) του Προγράμματος ΚΟΔ σχετικά με τα Γεγονότα Καταγγελίας ως εξής:

«Η παράβαση του συμφωνημένου ύψους ενός ή περισσοτέρων Χρηματοοικονομικών Δεικτών. Ειδικά για τον Χρηματοοικονομικό Δείκτη Αναπροσαρμοσμένο EBITDA / Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας η μη τήρησή του για τρεις (3) συνεχόμενες Ημερομηνίες Αναφοράς. Ρητά διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι δεν θα υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας, εφόσον ο Χρηματοοικονομικός Δείκτης αποκατασταθεί από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων μέχρι τη δημοσίευση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.»

(v) Τροποποίηση του ορισμού «Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου» του ΚΟΔ και προσθήκη στους ορισμούς του Προγράμματος ΚΟΔ των ορισμών «Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA» και «Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA», ως εξής:

«Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει το Πρόγραμμα, τις Ομολογίες, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών, τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ορισθεί ως τέτοιο από κοινού από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και την Εκδότρια.»

«Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό της Εκδότριας με IBAN [•] που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., και θα έχει ενεχυριαστεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, και η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον Όρο 14.1(xx) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου κατά το υπόδειγμα της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ του Προγράμματος»

«Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σημαίνει τη σύμβαση ενεχύρου πρώτης τάξης δυνάμει των διατάξεων του ν. 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου που θα καταρτισθεί μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.»

*Ολόκληρη η ανακοίνωση της προαναγγελίας Συνέλευσης των ομολογιούχων της Prodea, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.

Σχετικα αρθρα

Εργο για το διεθνές αεροδρόμιο της Σόφιας ανέλαβε η cosmoONE

admin

ΑΔΜΗΕ: Στο 7,51% το WACC για το 2024

admin

Χ.Α.: Στις 1415 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη

admin

Μνημόνιο συνεργασίας Eurolife FFH- LTIMindtree για τη δημιουργία Gen AI και Digital Hubs σε Ευρώπη και Ινδία

admin

Prodea: H Invel διέθεσε μετοχές αξίας €2,4 εκατ.

admin

Prodea: Διέθεσε μετοχές αξίας €2,4 εκατ. η Invel

admin

Dimand: Διαψεύδει δημοσιεύματα για καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της

admin

ΓΕΚ Τέρνα: Διαχρονικά αποδέκτης επενδυτικού ενδιαφέροντος η Τέρνα Ενεργειακή

admin

Body Shop: Μειώνει καταστήματα και προσωπικό στη Βρετανία, καθησυχάζει για Ελλάδα

admin

Νέα έδρα της DOTSOFT ο Δήμος Πυλαίας

admin

Helleniq Energy: Υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές του πανεπιστημίου Δ. Αττικής

admin

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα CEO Ισμήνη Παπακυρίλλου

admin