Image default
Οικονομία

Γλυφάδα: Τι περιλαμβάνει η αστική ανάπλαση ύψους 32 εκατ. ευρώ – Η πλατεία και το παραλιακό μέτωπο

«Τρέχει» διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας – Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και διασύνδεση με το παραλιακό μέτωπο». Το υπόγειο πάρκινγκ, η πλατεία, η πεζογέφυρα και η ένωση με την παραλία.

Μέσω παρεμβάσεων άνω των 32 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) ο Δήμος Γλυφάδας σχεδιάζει ένα σύνολο επεμβάσεων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των υφιστάμενων αστικών εξυπηρετήσεων και την ένταξη τους σε έναν ευρύτερο χωρικό σχεδιασμό, ένα έργο που, όπως εκτιμούν οι τοπικές αρχές, θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση της πόλης με την παραλία της και παράλληλα θα λειτουργήσει ως ένα νέο τοπόσημο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, «τρέχει» διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ», δαπάνης 32.240.000 ευρώ, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να έχει οριστεί για την 1η Φεβρουαρίου.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Περιλαμβάνει έργα που σχετίζονται με υπόγειο χώρο στάθμευσης, με την ανάπλαση της πλατείας η οποία θα στοχεύει στην λειτουργική εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών των πολιτών της Γλυφάδα, αλλά και τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό μέτωπο μέσω πεζογέφυρας. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Υπόγειος χώρος στάθμευσης

Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη, ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων θα έχει 490 έως 495 θέσεις αναπτυσσόμενες σε τρία (3) επίπεδα και θα έχει κάλυψη περίπου 7.250 τ.μ.. Τα τρία επίπεδα θα συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλες ράμπες αυτοκινήτων και κλιμακοστάσια. Στο πρώτο επίπεδο προβλέπεται η είσοδος – έξοδος των οχημάτων, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω αυτόματων μηχανημάτων που είτε θα δέχονται κάρτες για μόνιμους πελάτες είτε θα δίδουν κάρτες προσωρινής στάθμευσης. Με ανάλογο τρόπο θα γίνεται και η έξοδος.

Η διάταξη και η κυκλοφορία μέσα στον σταθμό καθώς και το σύστημα διαχείρισης θα εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των διαδρομών για αναζήτηση κενής θέσης, την ταχεία σύνδεση των επιπέδων, την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Κ. οδηγών και επιβατών (ειδικές θέσεις στάθμευσης Α.Μ.Κ. – Ράμπες Πρόσβασης για Α.Μ.Κ., W.C. Α.Μ.Κ., ανελκυστήρες σε κατάλληλες θέσεις). Θα προβλεφθούν επίσης τουλάχιστον 30 θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών ΙΧΕ στο επίπεδο της οδού και οι αντίστοιχοι φορτιστές.

Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων του σταθμού πραγματοποιείται για μεν τα οχήματα με ράμπες, για δε τα άτομα με κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες σε πυρήνες. Επιπλέον των κεντρικών κλιμακοστασίων θα υπάρχουν τα απαιτούμενα, από πλευράς παθητικής πυροπροστασίας, κλιμακοστάσια διαφυγής. Πρόβλεψη θα πρέπει να γίνει ώστε τα κλιμακοστάσια και οι ανελκυστήρες να επιτρέπουν την πρόσβαση στον χώρο της πλατείας και αν είναι δυνατόν και στην πεζογέφυρα. Στη σχεδίαση του σταθμού θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν χώροι υποδοχής, χώροι γραφείων, χώροι υγιεινής και χώροι αναμονής κατ΄ ελάχιστον.

Ανάπλαση – Πλατεία

Όπως σημειώνεται, ο σχεδιασμός της πλατείας θα στοχεύει στην λειτουργική εξυπηρέτηση πολλαπλών αναγκών των πολιτών της Γλυφάδας όπως είναι η διέλευση, η συγκέντρωση, η στάση, η αναμονή, η διεξαγωγή δραστηριοτήτων, η ψυχαγωγία, οι δημόσιες εκδηλώσεις, κλπ. Η προτεινόμενη πρόταση ανάπλασης θα αποτελεί κατ’ ουσία την αρχιτεκτονική, αστική και τοπιακή προσέγγιση μιας πρότασης συγκρότησης, ανάδειξης, προβολής και προώθησης της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.

Βασικά στοιχεία της αναβάθμισης θα αποτελούν, πέρα της αισθητικής βελτίωσης, η συνολική θετική βιοκλιματική ποιότητα της πλατείας με τη νέα μορφή της και η ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών, με τον σχεδιασμό ζωνών κίνησης και στάσης πεζών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών και ΑΜΚ, η συσχέτιση με τη γενικότερη προσπάθεια του Δήμου για την κατά το δυνατόν ηπιότερη κυκλοφορία των τροχοφόρων, στη γειτονική περιοχή αλλά και η αισθητική και λειτουργική ένωση της πλατείας με την ΄διαδρομή΄ σύνδεσης με το παραλιακό μέτωπο.

Ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος πρασίνου και πολλαπλών χρήσεων με φύτευση σε ποσοστό τουλάχιστον 45% της επιφάνειας κάτοψης και εμβαδού τουλάχιστον 3000 τ.μ.. Η ασφαλής και απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΚ θα εξασφαλίζεται από ζώνη όδευσης τυφλών με μήκος που υπολογίζεται ότι δεν πρέπει να θα είναι μικρότερο των 300 μ..

Σύνδεση με το παραλιακό μέτωπο – Εσπλανάδα

Η προς ανάπλαση πλατεία θα συνδεθεί με το παραλιακό μέτωπο μέσω πεζογέφυρας, και θα αποτελεί τη λειτουργική συνέχεια της καταλήγοντας στην παραλία ξεπερνώντας τα εμπόδια των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας, αποκαθιστώντας την σύνδεση της πόλης με το παραλιακό μέτωπο. Η γέφυρα θα πρέπει να έχει πλάτος μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων στο σύνολο του μήκους της και ο σχεδιασμός της θα είναι τέτοιος που θα την καθιστά τοπόσημο. Η γεωμετρία και οι διαστάσεις του συνόλου της κατασκευής από την πλατεία στο παραλιακό μέτωπο θα δημιουργούν μια εναέρια διαδρομή περιπάτου με σημεία συνάντησης και διασυνδέσεις με τους γειτονικούς χώρους πρασίνου της περιοχής.

Η πεζογέφυρα θα παρέχει διασύνδεση με τέσσερις (4) σημαντικούς χώρους της περιοχής (την πλατεία και σημαντικούς χώρους αναψυχής και πράσινου της παραλιακής ζώνης). Το ζητούμενο είναι η πεζογέφυρα με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της, ο οποίος είναι αντικείμενο της οριστικής μελέτης του Διαγωνισμού, να καταστεί σημείο αναφοράς, τοπόσημο της περιοχής, με χαρακτηριστικά «μοναδικότητας» ως προς τον σχεδιασμό.

Σχετικα αρθρα

ΕΕΑ: 15% των υπόχρεων έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεση POS – ταμειακής

admin

Alpha Bank: Τα δυο κλειδιά για περαιτέρω μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα

admin

ΕΕΑ: Περίπου 15% έχει διασυνδέσει την ταμειακή μηχανή με το POS κι απομένει μία εβδομάδα

admin

ΑΑΔΕ : Διευρύνεται η ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛΚΕ) Αττικής και Θεσσαλονίκης

admin

Τουρκία: Αμετάβλητα τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Μάιο

admin

Κατώτατος μισθός: Τι βάζει «κόφτη» στην αύξηση

admin

Στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, στο 2,8% στην Ευρωζώνη

admin

Επενδυτικό fund με έδρα τη Θεσσαλονίκη θα «ρίξει» κεφάλαια ύψους 10 εκατ. ευρώ σε ελληνικές startups

admin

Τουρισμός: Αυξημένες 6,2% οι αφίξεις στα καταλύματα τον Δεκέμβριο

admin

Αεροδρόμια: Ανοδικά η επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο

admin

Αύξηση 5% στις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Δεκέμβριο 2023

admin

Φραγκογιάννης: Ευκαιρίες για επενδύσεις Ινδών στην Ελλάδα

admin