Image default
Επιχειρήσεις

Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε ο κανονισμός για το stock awards 2023

Εθνική Τράπεζα: Εγκρίθηκε ο κανονισμός για το stock awards 2023

Την έγκριση του κανονισμού για το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης (κοινών) μετοχών (stock awards) 2023 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και διάθεσης μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης (κοινών) μετοχών (stock awards) 2023, ανακοίνωσε η τράπεζα.

Σε συνέχεια της απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των μετόχων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» («η Τράπεζα») με την οποία θεσπίστηκε Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) («το Πρόγραμμα 2023») σε στελέχη ή/και προσωπικό της Τράπεζας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014 («οι Συνδεδεμένες Εταιρείες»), και της σχετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 30.11.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε τον Κανονισμό με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023.

Το Πρόγραμμα 2023 θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (ως ισχύει). Η διάθεση των Μετοχών θα πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (ως ισχύει), κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 ΤΓΣ των Μετόχων της Τράπεζας για επαναγορά ιδίων μετοχών. Οι μετοχές που θα διατεθούν μέσω του Προγράμματος 2023, θα είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments) που βάσει της προαναφερθείσας απόφασης της ΤΓΣ θα αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι του 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ως αυτό είχε κατά την 28.07.2023, ημέρα της απόφασης της ΤΓΣ, ήτοι έως 13.720.727 μετοχές («οι Μετοχές»).

Οι βασικοί όροι του Κανονισμού έχουν εν συντομία ως εξής:

Σκοπός του Προγράμματος 2023 είναι η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση και τη μακροπρόθεσμη διακράτηση στελεχών ή/και προσωπικού που είναι κατάλληλα, ικανά και με υψηλές δεξιότητες και προσόντα και στων οποίων τις ικανότητες και την προσπάθεια βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η επίτευξη των συμφερόντων της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2023 προσφέρεται στους Δικαιούχους η δυνατότητα λήψης μεταβλητών αποδοχών, υπό την μορφή Μετοχών, ενισχύοντας την περαιτέρω ευθυγράμμιση τόσο των κινήτρων τους με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και τους κινδύνους που αυτή αναλαμβάνει, όσο και των συμφερόντων τους με αυτά των μετόχων (μεγιστοποίηση αξίας για τους μετόχους).

Δικαιούχοι του Προγράμματος 2023 δύνανται να είναι στελέχη της Διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών μελών ΔΣ) ή/και προσωπικό της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 («οι Δικαιούχοι»).

Η εφαρμογή του Προγράμματος 2023 θα πραγματοποιηθεί σε κύκλους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα καθορίζει για κάθε κύκλο εφάπαξ ή τμηματικά τους Δικαιούχους, τον αντίστοιχο αριθμό Μετοχών που θα αποδοθούν καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή του Προγράμματος 2023.

Η Κατοχύρωση των Μετοχών, ήτοι η περίοδος κατά την οποία ο Δικαιούχος καθίσταται κύριος των Μετοχών, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, εφαρμόζοντας χρονική περίοδο αναβολής πέντε (5) ετών, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες αναβολής και θα υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες κανόνες δυνάμει του ρυθμιστικού πλαισίου για την Κατάχρηση της Αγοράς (Market Abuse Regulation –MAR).

Οι Μετοχές που διατίθενται στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις («η Περίοδος Διακράτησης»).

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση της 30.11.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε τους Δικαιούχους για τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών, Βοηθών Γενικών και Διευθυντών της Τράπεζας, και λοιπών στελεχών της Τράπεζας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, με τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος να περιλαμβάνει συνολικά 137 Δικαιούχους στους οποίους θα διατεθούν 2.302.506 Μετοχές. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η διάθεση των Μετοχών στους Δικαιούχους προϋποθέτει την προηγούμενη επαναγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 ΤΓΣ των Μετόχων της Τράπεζας για επαναγορά ιδίων μετοχών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

#ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΔΩΡΕΑΝ_ΔΙΑΘΕΣΗΣ_ΜΕΤΟΧΩΝ #ΕΘΝΙΚΗ_ΤΡΑΠΕΖΑ_ΤΗΣ_ΕΛΛΑΔΟΣ

Σχετικα αρθρα

Τι απαντά η ΑΙΝΟΣ για το πρόστιμο του υπουργείου Ανάπτυξης

admin

Εταιρεία στην Θεσσαλονίκη απέκρυψε αποκτήσεις αγαθών άνω των €1,2 εκατ.

admin

Noval Property: Καθαρά κέρδη €64,6 εκατ. για το 2023

admin

Noval Property: Καθαρά κέρδη 64,6 εκατ. ευρώ για το 2023

admin

ΤτΕ: Ενίσχυση έκτακτου αποθεματικού- Αμετάβλητο στα €0,6720/μετοχή το μέρισμα

admin

Intralot: Μερική πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου από Intralot Capital Luxembourg

admin

Τράπεζα της Ελλάδος: Αμετάβλητο το μέρισμα στα €0,6720/μετοχή

admin

Intralot: Μερική πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου από Intralot Capital Luxembourg

admin

INTRALOT: Προχωρά στην πρόωρη αποπληρωμή oμολογιών θυγατρικής της

admin

Σύμφωνο συνεργασίας από Cosmos Sport και ΟΠΑ – Τι περιλαμβάνει (pic)

admin

Telekom: Παρουσιάστηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού δημοσίου μέσα από τη MWC 2024

admin

Axia: Το X.A. έχει κι άλλα περιθώρια ανόδου-Τα top picks

admin